16
Korint adi Jerusalem tamolpein o moni dutumani san ru
Gamu ŋai aŋ moni atumanip Anut anen tamolpein Judea na dumado dan abinawai san niŋen o ŋurupaiaŋ da. Nek ibol ŋai midaeŋ Galesia tan lo dumado dan ŋurupidai ago mi aŋ dam ago agane wo ŋurupaiaŋ da. Ubou kisaek kisaek atem aŋsam urat naon moni an aenta sen gigin na adirip yen a. Tubun mi ŋane dop tubun mi pani wa, kabelan ŋane dop kabelan pani wa. Ago dop man saen ŋai ŋupalu dan te dop, aŋ fon moni o urat wagai ta agane na wa. Agod taida mi, aŋ tamol aenta fudi aloŋ uyan ak apilianai a, agod saen ŋai aŋsam na ŋupalu dan te gup, aŋsam binawek moni agane yan disinip Jerusalem na diau a. Ŋai atna Korint na ŋupalu gup, tamol Jerusalem na diau an, girek banid te tiganep disini diaup, matu gurman Jerusalem na yan, aŋsam binawek agane yan fun irupidaip duloŋ a. Go ŋaiseg dam ŋau wo ilog ibol tap man tamol an ŋai luag disap mau a.
Pol ru kagin funfun Korint adi irupidai a
Ŋai Masedonia tan lo ŋaup ŋamul gup, afon aŋsam na ŋupalu wo ilog yen da. Ŋai Masedonia na saen milaen ta ŋumado na wa. Agod saen ŋai aŋsam na ŋupalu dan, ŋai dap saen kitek milaen mi aŋ da tumado wa. Ŋai tim tubun ipalu dan san saen lo tumado yaup tim itout ak boi. An lo saen idaisudap ŋai aben dugon te ŋau o ŋupiliani dan, binawek an ta ŋai onte ŋau san ka apanag a. Ŋai gamu aŋsam na ŋupalup ŋiliaŋ o ilog ta ibol da, man dugo, ŋai aŋ da saen katukan mi ka tumado wa. Ak man Tubun ak ilon ibol tap, murnap ŋai aŋ da kitek saen milaen mi tumado wa. Gug gamu man ŋai igo Efesas na ŋumado yaup Judea lo Pentikos san tumanek nal ilasa wa. Man dugo, Anut ŋai dalawan ipasi panag an lo, ŋai iŋanen urat ka ŋigane uyanan mok a. Ago dugo ager tamol adi dam ŋaisag urat dututep itout o wagai digane da.
10 Aria, saen Timoti aŋsam na ipalu tap, iŋ kagin apani uyan a, ago dop iŋ ata mel ta lo katukan dop, an niŋen ilon ta weiwei na wa. Man dugo, iŋ dam Tubun ak san urat nek ŋai ŋigane dak ago mi igane da. 11 An niŋen o aŋ luluŋam lo talpein ta Timoti iŋane wo ta imoi na wa. Iŋ abinawi uyan ak, agop maror lo mi aganep ŋaisag na ipalu da wa. Man dugo, ŋai iŋ malan ŋiganeg ŋumado da, agod iŋsan urat kisaek adi iŋ luan disag dida dutor dan dam malad ŋiganeg ŋumado da.
12 Aria, ŋai gamu idsad teid Apolos niŋen ŋabol da. Ŋai iŋ aŋsam na turan aenta luad isap dida dupalu wo ŋusumiani a, ak man iŋ imoi a. Murnap iŋsen nal ta kawan ak ile dugup ipalu wo ibol a.
13 Tawaŋ aganep amado wa. Ago dop aŋanem ilo rumok Kristus lo yan mi lo atur sakar a. Ilom dabai anda amado dop dabai lo mi tamol mok amado wa. 14 Urat biabi fidian agane dan ilo panek lo mi agane wa.
15 Aria, aŋ aloŋ ak tamolpein a Stefanas san ab lo dumado dan, iŋ distrik Akaia ilon lo malmalan ilod lo rumok a. Iŋ iŋsed ilod nam Anut san tamolpein dibinawaig urat digane da. 16 Teig taog, fun an niŋen ŋai ŋududuwaŋ da, aŋ tamol naok ago yan awad paen na amado wa Nek ago mi aŋanem urat kisaek a fidian urat awan disini wo maeg digane dan dam awad paen na amado wa. 17 Gamu saen en ŋai ilog uyanan da, man dugo, Stefanas iŋ Fotunatas da agod Akaikas ŋaisag na dupalu ya. Gidad aŋ naom tia ya, an lo iŋ naom diŋaneg ŋai ilog diabisa ya. 18 Tamol en ŋai ilo maror dupanag a, agod aŋ dam dal nek ago mi dibinawaŋ a. Fun an niŋen o tamol naok ago yan, aŋ yaŋad lak na asini san idaisuda ya.
Ru wadan
19 Aria, midaeŋ a distrik Esia ilon lo dumado dan fidian aŋ ilo uyan dupanaŋ da. Akwila iŋ Prisila da Tubun ak yaŋan lo aŋ dam ilo uyan dupanaŋ da. Nek ago mi midaeŋ a iŋsad ab lo dutumanig dumado dan, aŋ ilo uyan dupanaŋ da. 20 Ilo rumok adi etna Efesas na dumado den, aŋ ilo uyan dupanaŋ da. Saen aŋ nug ale dop man, musuk gun ak nam nug ilo uyan apani wa.
21 Ŋai Pol, gamu ŋaiseg banig nam ilo uyan ru en ŋigireg aŋsam na ŋiganeg ipalu ya.
22 Aŋ luluŋam lo talpein ta Tubun ak niŋen o ta imat na tap, Tubun en talpein an tinin fo misilanek iganep yen ak ago ŋabol da. O Tubun en, oŋ palu!
23 Tubun en Jesus iŋanen ilo panek aŋ da amado.
24 Jesus Kristus yaŋan lo ŋaisag ilo panek aŋ fidian ŋupanaŋ da. Rumok.