2 Korint
1
Ŋai Pol, ŋai Jesus Kristus san aposel, Anut ilon yen dan ago, id teid Timoti ŋai da girek en migire ya. Maŋ girek en aŋ Anut san midaeŋ Korint na amado dan, agod tamolpein fidian a Anut idiraig gun dilasa yan Akaia provins ilon lo dumado dan dam, sam na girek en migane ipalu da. Anut a idsad Tamad an, iŋ Jesus Kristus idsad Tubun en da iŋaned ilo panek maror da aŋ ka dupanaŋ a.
Muruan saen lo Anut ilo maror ipanama da
3-4 Maŋ Anut, Jesus Kristus maŋanema Tubun en Taman per mupani wa. Man ata wo, iŋ gidad maŋsama madai funfun an lo ilo maror ipanama da. Iŋ ilo muŋanek fidian san Taman, agod iŋ maror fidian san Anut, an niŋen o maŋ muruan fidian mukubiani dan lo maror ipanama da. Nek fun amaiak niŋen o ilo maror a maŋ Anut lo miŋane amaiak niŋen o, tamolpein a madai naok funfun disini dan ilo maror naon kisaek an mupidinai o maŋ idaisuda ya. Man dugo, nek ibol maŋ Kristus da sisem iŋsan madai tubun mi misini dan, nek ago mi maŋ iŋ da sisem iŋsan ilo maror tubun mi miŋane da. Tamolpein maŋ ru aŋ lo mufulale dop an lo muruan dupanama tap, an ilasa san fun man, Anut ilo maror iŋ patun pasek da aŋ ipanaŋ a. Agod Anut maŋ dam ilo maror ipanama tap, nek ago mi mel an ilo maror aŋ dam ipanaŋ a. Saen aŋ madai a maŋ misini dan ago mi asini dop an lo atur sakar dan lo, ilo maror amaiak ale wa. Maŋ ago agane wo iloma yen da, agod maŋsama kankan mel an san aŋ lo dabai anda yen da. Man dugo, maŋ maloŋ ak nek ibol aŋ maŋ da sisem madai funfun tukubiani dak, nek ago mi ilo maror dam aŋ maŋ da sisem tukubiani wa.
Teig taog, aŋ mel en niŋen aŋaoŋ o man maŋ iloma ta ibol na da. Saen maŋ Esia provins lo mumado dugo muruan tubun mi misini se ya. Maŋ mukubiani ak ibol dibilama tan na madug duparfufaramag matur dabai san tia yak igo ya. An lo maŋ iloma lo gamu en mamat dak ago mabol a. Rumok, maŋ iloma lo ibol tamol kot lo itur go mateŋ ile wo dubol ak igo ya. Kagin an ilasa yan fun man, maŋsema wagema lo ta matur na wa, tia, Anut nek a talpein dumat ak ifufunaip dumasa den mi tinima mupani wa. 10 Iŋ mateŋ saian geig ak sumeik mile wo dugo ipasama iŋiliama ya, agod iŋ nek ago mi igane yau a. Man dugo, maŋ iŋ pempem patuma ipasi wo tinima iŋ mi mupani da. 11 An niŋen aŋ dam aŋsam gudanek lo maŋ abinawama wa. Aŋ wei mi aŋsam gudanek an Anut iloŋ dop an lo maŋ ibinawama wa. Ago dop tamolpein wei mi binawek uyanan Anut ipanama yan niŋen o ilo uyan dupani wa.
Pol ilon san ilo girek ibileksa yak san fun
12 Maŋ malak malak ru en ka murupaiaŋ a. Maŋ tan en lo, agod aŋ malam lo dam kagin uyan ak mi migane na ya. Maŋsama ru man rumok ago mi maŋsama kagin naok naok dam gun a, man dugo, Anut kagin mi muri mupani se ya. Maŋ tan en san maŋau uyan uyan ak lo urat ta migane na ya, tia, maŋ nek Anut sinan maŋau a ipanama yan lo mi urat migane se ya. 13-14 Girek e migireg aŋsam na miganeg ipalu den ta imianuk na ya. Tia, girek an aŋ asutip kuai tem ka aloŋ uyan a. Aŋ gamu maŋ ta aloŋ uyan na ya, gug murna dop aŋ maŋ aloŋ uyan ak ago iloma ibol da. Ago dop saen Jesus idsad Tubun en imul ipalu wan ante dop aŋ maŋ yaŋama abisa wa, nek ibol maŋ dam aŋ yaŋam mabisa wak ago ya.
15-16 Ŋai aŋ niŋemi wo ilog lo rumok ak aŋ maŋ aloŋ uyan pe aŋanem tini ganei maŋ lo agane wan niŋen o, ŋai ilog igo yen a. Ŋai aŋsam na ŋupalu gup murna Masedonia na ŋau a, agod fon Masedonia ŋibiseip aŋsam na ŋupalu da wa. Ago dop man maŋ aŋ da saen uraru tumado wan niŋen ilom uyan dop ŋai adinag pe Judea na ŋau a. 17 Dugo, saen ŋai ilog ago yen dan lo, ŋai baleg uraru i? Tia, ibol tan en san tamolpein ilo sou digane dan ago, iŋ awok dubol gup fon tia dubol dan ago ilo girek ŋigane di? Tia geig a. 18 Aŋ Anut iŋsinanen ru iganuri dak ago aloŋ tap, aŋ ru e murupaiaŋ den ru rumok an dam aloŋ a. Maŋ “awok” iŋ “tia” da sisem ta mabol na wa. Maŋ tamol naok ago yak tia ya. 19 Ŋai Sailas da, agod Timoti dam, maŋ aŋ naom na Anut Nanun Jesus Kristus niŋen o mabol ilasa ya. Ak dugo, Jesus Kristus iŋsen nek ibol tan en san tamolpein igo woŋ balen uraru lo ru ibol i? Iŋ tamol balen uraru san tia ya, tia, iŋ saen fidian mel uyan ak niŋen o mi awok ibol da. 20 Man dugo, Anut san awak aban a ipanad an fidian Jesus Kristus lo nuŋon dufug fidian idaisuda ya. An fidian niŋedi wo Jesus “Awo” ibol da. Fun amaiak niŋen o saen id Anut tugudani dop Jesus yaŋan lo “Rumok” tabol da. Agod kagin an lo id Anut yaŋan tabisa da. 21 Gug Anut iŋsen mi Kristus lo aŋ maŋ da sisem itumanad go ilo rumok lo kisaek tilasa ya. Agod iŋ id ipilianad a. 22 Iŋsan Ur id ilod lo igane ya. Kulob naok en lo id iŋsan mok ago kob ipanad a. Fun an niŋen o saen iŋsan Ur id lo yen dan taloŋ uyan dop man, id taloŋ ak id iŋsan mok a.
23 Aria, ŋai Anut ŋuwagiŋ dop ŋaisag ru en iloŋ pe isatuanag a. Ŋai Korint na ta ŋupalu na yan san fun igo. Ŋai aŋsam naok naok aenta ŋile yak ta itaot na ya, an niŋen saen ante ŋupalup aŋ muruan ŋupanaŋ man ŋamoi a. 24 Maŋ gurman igo milasap aŋsam ilo rumok mititiani wo man mamoi a. Tia, maŋ aŋ da sisem urat tigane dop an lo aŋsam yousai ilom lo awan isa wa. Aŋ Jesus ilom lo rumok an lo atur sakar o iloma ago ibol da.