4
Kristus san aposel adi
Amaiak niŋen o aŋ maŋ igo aliama wa. Maŋ Kristus san urat tamol mi a, agod ru a gubak mi an Anut ilon lo imianuk a, gug gamu kuai te ilasa amaiak tamolpein murupidai duloŋ san urat maŋ banima lo iganeg, kaginan migane da. Aria, aŋ aloŋ ak, saen urat taman ta iŋanen urat tamol adi urat amaiak banid lo igane man, urat tamol an urat taman san leil lo urat an niŋen o ta diyalis na wa, tia, iŋ urat an kagin dupani uyanan a. Aŋ ŋaisag urat apipi ale tap, ŋai ilog ta weiwei na wa. Agod tan en san tamolpein iŋaned kot lo diginiag pe dibitiniag tap, an dam mel kawan a, agod an lo ŋai ilog ta weiwei na da. Rumok, ŋai dam seg ta ibitiniag na da. Ŋaisag urat walal te ya, agod urat ŋigane yan niŋen o ŋaineg kankan muruan ta ipanag na da. Ago bo man ŋai muruan amag tia yak ago ka ŋabol san tia ya. Tia, Tubun en mi ŋaineg urat ibitinaep ile wa. Amaiak niŋen o, saen gamugo dop aŋ imug mel ta bitinaek lo ta agane na wa. Tia, Tubun en imul ipalu san saen ilasa wan niŋen o atitiani gup a. Iŋ melmel a gamu mianuk lo dien dugo tidom tubun ituanai dan, iŋanep idiraip kuai te ilalaŋ lo dilasa wa, agod tamolpein sad ilo sou sed ilod lo dimianig yen dan dam iŋanep walal te igane wa. Saen an lo man, Anut mi tamol fidian anen anen iŋsad urat dugo digane na yak atem ipitianai a.
Ŋai teig taog, ŋai melmel e niŋen o ru ŋiŋiŋeŋ den lo ŋai Apolos da mitilaen igo woŋ aliama wa. An lo man ŋai Apolos da sama bunuma ale dan lo maŋau aŋanep an lo, ru e tamolpein dubol den san fun mok aloŋ a. “Gidad ru dugo digire yan amaiak aŋ ta abi-riŋani na wa.” Aŋ ago agane tap, aria, aŋ urat tamol ta yaŋan abisa wak gug urat tamol sen ak ta yaŋan abi idu wo ago agane dan amoi. Man dugo, oŋ tamol, oŋ pein, en ata wo oŋ talpein sen ak riŋani dak ago ilo isou di? Ata mel mok e gamu oŋ tuo lo yen den, emaiak oŋ gubak mi lou panek igo woŋ ta ŋane na yak i? Aria, oŋ mel an lou panek igo woŋ ŋane tap, ata wo oŋ se ipitiano da, nek ibol oŋsigane dabai nam ŋane yak igo woŋ i?
Nag aŋ Korint tamolpein, aŋ mel fidian aŋal go idaisuda la yak boi! Nag binawek funfun a Urgun ipanaŋ dan ilom iŋanefute la yak boi! Aŋ kiŋ adi igo woŋ alasa la ya, agod an man maŋsama binawek lo tia yak boi! Ŋai ilog ibol dak aŋ kiŋ adi igo woŋ alasa yan rumok a. Man dugo, an lo dop maŋ aŋ da sisem kiŋ adi igo woŋ ka tumado wa. Ata wo ŋai ago ŋabol ak i? Ŋaisag leil lo man, maŋ aposel adi nek ibol yu tamol a gugurut nam mateŋ dile san kob diŋane yak ago mi mumado da. Aŋ aloŋ ak tamol iŋ yu digane itout pe dumul dop, iŋsad ager diŋal pe patud na dirau oŋ dida diau dop lo tamolpein dal awan ananaem dutur dan ka dil a. Agop wagai lo nug dufuni san aben ante dilasap iŋsed nug dufuni dop dumat a. Ru mitilaen an maŋ aposel dam tou amam yabi da. Maŋ nek mel ta senamo geig ak walal isip, an lo melmel fidian diliama san ago milasa ya, eŋel sad leil lo, agod tamol malad lo dam mi a. 10 Maŋ aposel adi Kristus wagen lo burau tamol milasag mumado da, ak gug aŋsem mi Kristus lo amado dugo kankan milaen am da ya! Maŋ tamol dabai am tia yak, gug aŋ man dabai tinami a! Aŋ yaŋam diabisa da, ago gug maŋ yaŋama diabi idu da! 11 Maŋsama madok fun lo mumadog ipalug gamu mumado den man igo ya. Maŋ anaŋ o mamat dak, you o dam mamat da, agod maŋsama biouŋ dam imasisire yau a. Maŋ panu panu mator dugo saian dupanamag tinima dam dusue ditare na ya, agod aben ta ate yaes mabal san sasau ta yen man tia ya. 12 Maŋsema banima nam urat wagai migane da. Saen tamolpein dumisilanama dan, maŋ bar uyan ak mi mupidinai se ya. Saen muruan dupanama dan, muruan an misinip matur sakar se ya. 13 Saen maŋ niŋema wo uf digane dan, maŋ ilo panek ru lo mi ru naon murupidai da. Maŋ nek ibol tan en san nun samuk samuk igo ya, tia, ibol sas bod tinin te isuda yak igo ya. Tan en san tamolpein malad lo maŋ gubak mi ago mumado se ya, agod gamu man iŋsad ilo sou kisaek mi a.
14 Ŋai ru en ago ŋigire an lo aŋ miai ŋupanaŋ o tia, tia, ŋai kududom ŋabi dugo ru kagin ŋupanaŋ da, nek ibol aŋ ŋaineg nanug muroug adi igo woŋ a. 15 Gidad aŋ Kristus lo yan titianek tamol wei mi amam da ya, ago bo man, aŋ tamam wei an tia ya. Man dugo, ru uyanan a ŋurupaiaŋ go aloŋ an lo man, ŋai aŋanem tamam Kristus lo yak igo ŋilasag ŋumado da. 16 Fun an niŋen o aŋ ŋududuwaŋ da, ago dop aŋ ŋai atutuŋanag pe, aŋsam tutuŋanek tamol igo woŋ asodudunag ŋilasa wa. Ŋaisag kagin naok naok an anek anek atem agam agane wa. 17 An niŋen o Timoti ŋidinig aŋsam na ipalu da, Kristus lo iŋ ŋaisag nanug igo woŋ niŋen o ŋamat da. Iŋ Tubun en san urat niŋen o ilon dabai mok a. Iŋ ka ibinawaŋ dop, imug ŋai luluŋam lo ŋumado dugo, kagin naok naok a Kristus lo ŋigane na yan ilom isou da wa. Kagin a ŋigane na yan, iŋ ru a aben fidian sad Kris midaeŋ kisaek kisaek atem ŋupiteŋanai na yan da, naon kisaek mi a.
18 Aŋ aenta man sem isodudunaŋ alasa dugo ru kawan tubun mi aŋiŋeŋ da, man dugo, aŋ ilom lo ŋai aŋsam na ta ŋupalu na wak ago abol da. 19 Ak gug Tubun en ilon ago yen tap, ŋai gugurut nam aŋsam na ŋupalu wa. Saen an lo, talpein a ŋiŋeŋ tutubun mi digane dan ŋukubianai ŋeil a. An mi tia, iŋsad dabai mok Anut san na diŋane boi an dam ŋile wa. 20 Man dugo Anut san kagin panek ilon lo man, ŋiŋeŋ tutubu yan iŋ mel malan te yak tia ya, tia, mel malan te man Anut san dabai, tamol tinin lo mi yen da. 21 Dal dugon lo ŋai aŋsam na ŋupalu wo aŋ ilom ibol di? Ak dugo, bu ŋiŋanep da ŋupalu wak i? Tia, ŋai ŋupalup ilo panek kagin, agod mos kagin dam ŋukubiaip ale wo ilom abol di?