5
Teim a jeit igane dan aŋsam midaeŋ lo akudi
Aŋ luluŋam lo aenta ru disinig ŋaisag na dupalug igo durupaiag, jeit kagin naok saian geig ak yen da. Agod gob adi luluŋad lo jeit kagin naok igo yak ta yen man tia ya. Ru ŋabol den fun igo ya, aŋ luluŋam lo tamol ta iŋ iŋsinan taman san iwon foun amaiak iŋaneg ida dien da. Aŋ an aloŋ bo man, aŋ sem ipitianaŋ da! Gidad aŋ ilom tubun mi ipapaop amado wa. Ago dop tamol a kagin ago igane dan akudip midaeŋ patun fo agane ilasap imado wa. Gidad ŋai aŋ siŋirem na tia yak gug ŋaisag ur aŋ da amado da. Agod ŋai tamol a kagin ago yak igane yan ŋukubiani la ya, nek ibol ŋai aŋ da tumado dak igo woŋ a. Ŋai ru kagin igo ŋupanaŋ da. Saen aŋ Tubun ak Jesus yaŋan lo apalu atumani dop ŋai ŋaineg ur lo aŋ da tumado dop, agod Tubun ak Jesus san dabai an aŋ luluŋam lo imado man, tamol an Satan tuon lo aganep an lo iŋanen tinin aupasek anda yak pitiŋinek iŋane wa. Ago dop an lo Tubun en imul ipalu san nal lo tamol an san ur patun ipasi wa.
Aŋ aup aupasek adi ta aganurai na wa
Aŋ sesunoi kagin agane dan man ta uyan na ya. Yis kabelan iŋ flawa tubun ak da you da atumanip yis an ifurak yau san urat yaup iganep anaŋ an fidian ikafut a, dugo, an ta aloŋ na i? An niŋen o aŋ gidad yis wagam ak abal yau a, an lo dop aŋ nek ibol anaŋ yis aman tia yak igo woŋ alasa wa. Aŋ nek ibol anaŋ naok ago yak igo woŋ an rumok a. Man dugo, Kristus man Anut yai digane pani an lo imat la ya, iŋsen mi idsad Pasova san sipsip nanun id tani san mi a. Amaiak niŋen o Pasova san soubul id kagin tupani wa. Ak man id yis wagam ak ta tani na wa, tia, yis an man ru mitilaen igo woŋ a, an siai kagin agod kagin saian geig ak dam mi a. Id soubul an san anaŋ yis aman tia yan tani wa, anaŋ an man, ru a ilon lo rawek ta yen na dan, agod kagin a idsad ilo rumok igane ilasa dan mi a.
Ŋaisag girek imug en lo ŋai aŋ igo ŋurupaiaŋ da. Aŋ tamolpein jeit kagin tinadi ak siŋired na ta amado ator na wa. 10 Ŋai tamolpein tan en lo sad madok saian ak niŋedi wo ta ŋabol na da. Tia, ŋai tamolpein naok igo amaiak niŋedi wo ilog isou da: tamolpein jeit kagin digane dak, a aenta sad melmel niŋedi wo iŋaned kankan mala sek mi awan isa dak, a tamol gol ak dufup sad melmel digam dak, agod a tubud sewak yaŋad lo ubou dile da. Aŋ tamolpein naok ago yak abisawaip asau mi aup amado tap, aŋ tan en abisei pasik a. 11 Ŋai gamu girek ŋigire en lo dugo ilog isou dan kuai tem ŋabol o da. Tamol ta iŋ igo ibol, iŋ ilo rumok tamol, ago gug iŋ jeit san kagin igane da, tia dop, iŋ tamol malan sakar tinan, tia dop, iŋ tamol tubud sewak niŋedi wo ubou ile dan, tia dop, iŋ lukluk san tamol, tia dop, iŋ gumagam san, aŋ tamol naok ago yak ta aganuri na wak, agod dida amasip anaŋ ta ani na wa.
12-13 Aŋ dugo ilom isou di? Ŋaisag urat en lo tamolpein a Kris midaeŋ patun fo dumado dan kibianek lo ŋidirai ak i? Tia geig a. Anut mi tamolpein naok an ikubianaip yil a. Ak man aŋ Kris midaeŋ, aŋsam urat man tamolpein aŋsiganem midaeŋ ilon lo an mi akubianaip eil a. Aŋ Anut san girek ibol ago agane, “Tamol aŋ luluŋam lo igane saian dan, akudip yau a.”