6
Tein iŋanen tein kot lo igane yan niŋen Pol ipidai da
Kagin e aŋ luluŋam lo yen den uyan tia ya. Saen aŋsam midaeŋ ilon lo talpein ta mel ta niŋen o iŋanen turan ile saian dan, iŋaneg ida diaug midaeŋ naod na muruan an ta dukubune na ya. Tia, iŋ turan an iŋaneg kot lo yaug gob adi banid lo iganeg kot dupani a. Kagin naok an saian geig a. Id gun adi man, murnap tan en san tamolpein bitinaek lo tidirai a, an ta aloŋ na i? Aŋ tan en san tamolpein akubianaip eil a. Fun an niŋen o, enta wo aŋ luluŋam lo mel tusan ak akubianip nek muruan an akubune san, aŋ ta idaisuda na yak i? Id eŋel adi dam bitinaek lo tidirai an aŋ ta aloŋ na i? An niŋen o sapta taida dop id Kris idsad maŋau idaisuda wa, an lo idsad muruan tan en san man gamu ka tukubune wak i? An niŋen o ŋai igo ŋurupaiaŋ, gidad tamol midaeŋ ilon lo yaŋad tia yak, aŋsam muruan tan en san ka bitinaek lo diganep dukubune wa. Ŋai ago ŋabol an lo miai ka ŋupanaŋ a. Ak dugo, aŋ luluŋam lo tamol ta iŋanen kankan milaen ak idaisuda yan alep, lo iŋ muruan a dugo ilasa dan ka ikubune san tia, an rumok ak i? Tamol naok ago yan aŋane amoi a, tia, aŋsam kagin igo ya. Tein Kris ak ta iŋanen tein iŋaneg yaug kot lo igane da. An mi tia, ilod lo ta rumok na yan naod na aŋ ago agane da!
Aŋ luluŋam lo tein ta iŋanen tein kot lo igane dan niŋen o, kagin en kuai tem ikubiai ale da, Satan aŋ ibiaŋ adu geig a. Dugo, oŋ umoi dop oŋane tei muruan ipano tap, an saian ak i? Dugo, oŋ ule funip oŋane tei oŋsa melmel igam o irawo tap, an saian ak i? Ak gug aŋ ago agane man amoi da. Tia, aŋsem tamolpein aenta arawaig iŋsad melmel agam o agane da, agod dal sen ak lo dam agane saian da. An mi tia, kagin en aŋanem teim Kris ak lo dam agane da!
Tamolpein kagin sisaiak digane dan Anut san kagin panek aben lo diladu san tia ya, an ta aloŋ na yak i? Mel en niŋen o aŋ sem ta irawaŋ na wa. Tamolpein naok igo man kumaen panu diŋane san tia ya: tamolpein jeit digane dan, tubud aenta ubou ad dile dan, a talpein sen ak iwon ida dien dan, tamol iŋ tamol mi nug iwon oŋ digane dan, 10 tia, gumagam adi, gidiged adi, lukluk tamol adi, a uf digane dan, agod a rawek lo gumagam kagin digane da. Tamolpein fidian a kagin ago digane dan, Anut san kagin panek diŋanep paen na dumado san tia geig a. 11 Agod aŋ aenta tamolpein naok ago yak amado se ya. Ak man aŋ suguek aŋaneg, Anut idiraŋ go tamolpein gun ak alasa ya. Agod idsad Tubun ak Jesus Kristus yaŋan lo, agod idsad Anut iŋanen Ur lo dam, aŋ Anut malan lo man itaotam alasag amado da.
Jeit kagin niŋen asol au a
12 Aŋ igo abol da, “Kagin dugon niŋen o ŋamat dan ago ka ŋigane wa.” An rumok, ak man kagin fidian ta dubunawaŋ na wa. Ŋai dam ŋiŋeŋ ago ka ŋabol a, mel dugo ŋigane wo ilog ibol dan ka ŋigane wa. Ak man ŋai ŋiŋeŋ naok en ta ŋiganuri na wa, man dugo, kagin ta a saian an ŋai itirnag man ŋamoi a. 13 Aŋ abol, “Anaŋ man tiŋaed san, ago dugo tiŋaed man anaŋ san.” Gug ŋai ŋurupaiaŋ da, Anut murnap tiŋaed iŋ anaŋ da sisem daoŋ ipidinai a. Kabelan aŋ jeit kagin an mel tusan nek ibol anaŋ ani dak igo woŋ ilom isou banau. Man dugo, Anut idaned tinid man jeit kagin san, ilon ago ta yen na ya, tia, idaned tinid san biabi man, id Tubun ak san urat tiganeg tumado da. Ago dugo Tubun en idaned tinid kaginad iganeg imado da. 14 Anut iŋanen dabai lo Tubun en mateŋ lo ifufunig kumaen imasag imado da. Nek ago mi id dam ifufunad pe kumaed tumasap tumado wa. 15 Aŋ tinimi anen anen man Kristus tinin san boi kisaek kisaek a, aŋ an ta aloŋ na yak i? Ago tap, ŋai Kristus tinin san boi ta kisaek ŋiŋanep jeit pein da ŋutumani wak i? Man tia geig a! 16 Tamol a jeit pein da dien dan, iŋaned tinidi an dutumanig kisaek a, an ta aloŋ na yak i? Man dugo, Anut san ru lo igo ibol, “Tamol iŋ pein da dutumanip tinid kisaek ilasap dumado wa.” 17 Ak man talpein a Tubun en da dutumani dan, iŋanen ŋutun ilon lo man iŋ Tubun en da bubed kisaek ilasag dumado da.
18 Fun an niŋen o jeit kagin amoip asol au a. Ata wo? Aupasek naok aenta fidian a talpein igane dan man talpein an tinin patun fo dien da, an lo aupasek an iŋanen tinin ta isue na da. Ak man iŋ a jeit igane dan iŋanen tinin malan isue da. 19 Aŋanem tinimi an man Awan Urgun san aben gun a, an ta aloŋ na yak i? Anut iŋanen Ur iganeg ipalug aŋ ilom lo imado da, an niŋen o aŋ tinimi an aŋsam tia ya. 20 Anut nanun san mateŋ lo idad iŋiliaŋ an naon tubun mok a, an niŋen o aŋ tinimi san kagin naok naok atem, Anut yaŋan abisap lak na geig asini wa.