7
Nug iwon ŋanek san piteŋanek ru
Girek ŋaisag na aganeg ipalu yan lo, ŋai aŋ mel ta lo ru kagin ŋupanaŋ o abol a. Malmalan mok ago abol, tamol iŋ pein ta iŋane nap kawan imado wa, an uyan ak i? Aria, ŋai ru naon igo ŋurupaiaŋ da. Rumok, tamol iŋ pein iŋane wo imoi dop man an uyan a. Ak man gamu aŋsam taun lo jeit kagin ilasag tubun a, an lo tamolpein wei mi kagin an lo diau dudu da. An niŋen o gidad tamol iŋ iwon anda wak, agod pein dam iŋ tamol anda wa. Tamol iŋ iwon da sisem dien dan uyan a. Tamol tinin an iŋsan pein ipani wak, nek ago mi pein tinin dam iŋsan tamol ipani wa. Man dugo, pein iŋsen tinin iŋsan mi man tia ya, tia, iŋanen tinin iwon tamol ak san. Nek ago mi tamol dam iŋanen tinin iŋsan mi tia ya, tia, iŋanen tinin iwon pein ak san. Oŋ iwo da aen o ta umoi na wa. Ak man saen oŋ gudanek gane san saen ta piliani tap, an uyan ak oŋ iwo da awam kisaek gup ago agane wa, ak man an saen katukan mi wa. Aria, saen isuda dop man fon atumani da wa. Man dugo, kabelan oŋane tini masak itirno dop lo Satan dal gane panip oŋ ilo iŋanep jeit gane banau. Oŋ pein ŋane wak ŋai ru dabai nam ago ta ŋurupaio na da. Tia, ak man oŋ ilo man, pein ŋane wo ibol, ŋai awok ŋupano wa. Ŋai iwog tia ya, ago yak niŋen o tamolpein ilod lo rumok dan, ŋai ŋumado dak agom dumado wo ŋamat da. Ak man fidian dal an lo ago dumado dan muruan mok a. Tamol kisaek kisaek, pein kisaek kisaek atem Anut dabai anen anen ipidinai da, talpein ta binawek naok ta iŋane dugo talpein sen ta binawek sen ak dam iŋane da.
Aria, aŋ tamolpein a iwom tia yan, agod pein suos adi dam, sam na ru kagin en ŋurupaiaŋ da. Aŋ nek ŋai igo kawan amado dop man, an uyanan a. Ak man iŋ siganed ilodi ka ditirni san ta idaisuda na dop, gidad iwodi dusu wa. Kabelan iŋ tinid tubun mok imasa banau.
10 Aŋ tamolpein iwom da yan ru kagin en ŋurupaiaŋ da. (Ru kagin en ŋaisag tia ya, tia, Tubun en ru en o wagam mi ibol ilasa la ya.) Pein ta iwon tamol ak ta mok ibisei na wa. 11 Ak man pein an iwon tamol ak ibisei tap man, iŋ kawan imado yau a. Tia dop, fon imul yaup iwon tamol ak da dumado da wa. Ru kagin taidam igo ŋurupaiaŋ da, tamol dam iwon pein ak ta mok ibisei na wa.
12 Aria, ŋai aŋ aenta ru kagin igo ŋurupaiaŋ da. (Tubun en igo ta ibol na ya, an niŋen o ŋaiseg igo ŋurupaiaŋ da.) Tamol Kris ak ta iŋanen iwon ilon rumok an tia, gug iŋ tamol da dumado wo ilon ibol tap, gidad pein an gob imado da, tamol an pein ta ibisei na wa. 13 Nek ago mi pein Kris ak ta tamol gob ak da dumado da, agog iŋ pein da sisem dumado wo imat tap, pein an tamol ta ibisei na wa. 14 Man dugo, Anut malan lo pein e ilon lo rumok den gun imado da, agod an iŋanen iwon tamol ak ilon lo rumok tia yan ituani da, ata wo, tamol an iŋanen iwon pein ak ilo rumok anda yan ida dutumani a. Nek ago mi, pein a ilon lo rumok tia yan, iŋanen iwon tamol ak san ilo rumok an lo man, gun ilasag imado da. Ak kagin en igo tia tap, aŋ pein tamol naom ago yan aŋanem nanuk adi iŋ gob sad nanuk adi igo woŋ dumado da. Ak man rumok, aŋanem nanuk adi ikok dumado dugo Anut anen muroun muroun dida dutumanig gun dumado da.
15 Ak man oŋane iwo ilon lo rumok tia yan ibisawo tap, gidad ulefunip iŋ ka yau a. Saen kagin naok ago ilasa dan man, oŋ tamol oŋ pein ilo rumok a da yan ta isubano na da. Man dugo, Anut aŋ maror lo mi amado wo igiaŋ a. 16 Ak dugo, oŋ pein oŋane iwon tamol ak binawip iŋ dam ilo rumok tamol ilasa wak boi, tia wak boi, an uloŋ ak i? Agod oŋ tamol oŋane iwon pein ak binawip lo gob sad kagin ibiseip Kristus o ilon rumok ak boi, an uloŋ ak i?
17 Ak man gidad, aŋ anen anen madok naon dugo yak a Anut ipilianig ipanaŋ an, ate nek ago amado yau a. Man dugo, Anut aŋ anen anen madok naok anen anen atem aŋane wo igiaŋ la ya. Ru kagin a ŋai midaeŋ fidian ilod lo ŋigansi dan man nek an mi a. 18 Ak dugo, tamol ta saen Anut iwagi dan iŋanen tinin suŋulon dutute la yak tap, an gidad imoip ago ka yen a. Tia, Anut tamol ta iwagi gug tinin suŋulon ta dutute na tap, iŋ tinin suŋulon dutute wo isumianai man imoi a. 19 Tini suŋulon tutek an mel kawan a, tini suŋulon tutek tia yak dam mel kawan a. Oŋ Anut san ru kagin fidian uri pani san man mel malan te ya. 20 Aria, ŋai fon ŋurupaiaŋ da, saen Anut aŋ igiaŋ man, aŋ anen anen madok naon dugo yan ate amado dan, aŋ anen anen nek ago amado yau a. 21 Saen Anut igiaŋ an aŋ bigabeg amado dugo igiaŋ i? Ak man gidad, an niŋen o ilom weiwei amoi. Aŋ Anut dal ikubiai panaŋ dop aŋ tamol bigabeg tia yak igo alasa wak tap, dal an ago ka agane wa. 22 Man dugo, tamol a bigabeg urat iganeg imado dugo Tubun ak iwagi an man, iŋ Tubun en san tamol kawan igo imado itor da. Nek ago mi, tamol a kawan imado itor dugo Kristus iwagi an man, iŋ Kristus san tamol bigabeg urat igane san a. 23 Anut aŋ idad iŋiliaŋ a, an naon man lak na geig a. An lo aŋ Kristus san mi a, an niŋen o kabelan tamol sen ak san bigabeg igo alasa banau. 24 Aria, oŋane madok kagin naok naok dugo woŋ lo mado utor dugo Anut igio yan, nek ago mi mado utor yau dop, Anut da nug turan igo woŋ ago ka amado ator a.
Talpein a nug iwon ŋanek tia yan ru kagin irupidai a
25 Ŋai gamu aŋsam sumianek tamolpein iwod tia yak lo agane dan naon ka ŋurupaiaŋ a. Tubun en ru kagin en ŋurupaiaŋ o ta ibol na ya. Tia, en ŋaiseg ilog nam ŋurupaiaŋ da. Aŋ ŋaisag ru kagin ka aŋane wa, man dugo, Tubun en iŋ ŋai ilon imuŋanag go maŋau uyanan ipanag en lo ŋubunawaŋ a. 26 Saen gamu lo tumado den muruan wei mi id siŋired na ipalu yan niŋen o, ŋai ilo sou igo ŋigane da, oŋ iwo tia mado tap, an uyan a. 27 Oŋ iwo ŋane la i? Ago tap, kudi dop iwo tia mado wo gane umoi. Tia, oŋ iwo tia mado di? Ago tap, oŋ iwo ta ŋane wo abaŋ ule umoi. 28 Ak man oŋ kawan madop iwo ŋane tap, an aupasek tia ya. Agod kubakan ta iwon iŋane tap, an dam aupasek tia ya. Gug tan en lo tamolpein a iwodi diŋane dan muruan wei mi dile wa, an niŋen o ŋai ilog ibol dak man, muruan naok an aŋ iriŋanaŋ a.
29 Teig taog, ŋai igo ilog isou da. Tan en san saen katukan mi a. An niŋen o gamu agod nal murna san fidian, tamol ensauta a iwod da yan, nek ibol tamol a iwod tiag dumado dak igo woŋ, ago dumado wa. 30 A tinaŋ aru digane dan, nek ibol tamolpein a tinaŋ aru ta digane na dak igo woŋ, ago dumado wa. A ilo uyan lo dumado dan, nek ibol iŋ ilod muruan dak igo woŋ ago dumado wa. A mel ta didad diŋane dan, nek ibol mel an iŋsad tia yan niŋen o iŋ diabi yau san tia yak igo woŋ, ago dumado wa. 31 Agod a tan en san melmel urat dupidinai dan, nek ibol tamolpein a tan en san mala bulbal iŋaned bubed ta isubani na dak igo woŋ, ago dumado wa. Man ata wo? Tan e gamu tile den fidian itout o sumeik da.
32 Ŋai aŋ ilo weiwei amam da amado wo ilog ta ibol na da. Tamol a iwon tia yan iŋ Tubun ak san urat kagin ipani da, agod dal dugon lo iŋ ka Tubun en ilo uyan ipani san niŋen o mi ilon isou da. 33 Ak man tamol iwon anda man, tan en san kagin naon irae da, an niŋen o dal dugon lo iŋanen iwon ilo uyan ipani san niŋen o ilon isou da. 34 Fun an niŋen o iŋanen ilo sou lo gilek yen da. Pein ta a iwon an tia yak ta, tia, kubakan a Tubun ak san urat kagin ipani san saen anda yak ta boi, kob ate yau o ilon ibol dak igo ya, iŋ tinin ŋutun fidian lo iŋanen Tubun ak san ilobol iganuri wo ilon tubun mi yen da. Ak man pein a iwon anda yan iŋanen ilo sou an senamo ya, dal dugon lo iŋanen tamol ka ilo uyan ipani wo yaes ifuni da. 35 Ŋai aŋ ŋusubanaŋ o ilog ta yen na da, tia, ŋubunawaŋ o ru ago ŋurupaiaŋ da. Ŋai ilog man, aŋ kagin uyan ak lo amado dop, aŋanem tini ganei Tubun en lo man nek itaot yen a.
36 Aria, tamol enti kubakan ta ŋien dupani an, gamugo iŋane dak gug, iŋanen ilo sou lo kagin a kubakan an lo igane dan ta uyan na dugo, kubakan an iŋ tamol iŋane wak san saen kitekan iriŋani la ya, ago dugo tamol an ilon lo ikubiani ak man, kubakan an iŋane wak ago ilon isou tap, aria, ilon dugo ibol dan ago ka igane wa. Iŋ au ta ipas na da, uraru an ka nug diŋanep nug iwon dumado wa. 37 Ak man tamol an tamolpein sen ak ta disoduduni na dugo, iŋanen ilo sou dabaig, iŋanen ilo masak dam itirni fufei da, agod kubakan an ta iŋane na wak gug iŋanen ŋie panek pein igo woŋ imado yau o ilon ibol tap, an dam uyanan a. 38 Amaiak niŋen o tamol enti kubakan ŋien dupani an iŋanen iwon igo iŋane dan, kagin uyanan igane da. Ak man tamol enti kubakan an iwon igo iŋane wo imoi dan, iŋ dam kagin nen uyanan ak igane da.
39 Pein a tamol anda yan, Anut san kubiaeŋ isubanig, saen iŋanen tamol gamugo imat dugo, iŋsan tamol ibiseip tamol foun ak ta iŋane na wa. Ak man saen dumado yau nap tamol ak imat tap, pein an iŋ ilon yen dan ago mi tamol foun ak ka iŋane wa. Ak man iŋ tamol enti a Kristus san an mi ka iŋane wa. 40 Ago gug ŋai igo ilog isou da. Pein an imoi kawan imado tap man, nen ilon uyanan a. Taida mi, ŋai igo ilog isou da, ŋai dam Anut anen Awan Ur amag da ya, an niŋen o iŋ ŋai ulum ag yabi dugo ŋai ru kagin en ŋurupaiaŋ a.