Luk
1
Luk girek en Tiofilas san na igane yau a
O tamol tubun en Tiofilas, tamol wei mi melmel a maŋ luluŋama lo nuŋon dilasa yan niŋedi wo digire la ya. Melmel nek an, tamolpein a sed malad lo dil an durupaiamag maloŋ a. Tamolpein en gubak mi ru en kagin dupani uyan se ya, agod ru dugo durupaiama na yan, ru nek an mi migire idu ya. Ŋaiseg mi melmel an fidian, fun lo dilasag ipalu yan ŋupupi ŋile ya. An niŋen o ŋaisag ilo sou lo mel en uyanan a, ŋai gamu mel en fidian tet mi ka ŋigire pano wa. An lo dop melmel a dipiteŋano yan sad fudi mok oŋ uloŋ siŋaokan a, agod mel amaiak fidian rumok an dam uloŋ a.
Jon ilasa wak niŋen eŋel ta Sakaraia irupei a
Saen Herod iŋ Judea provins sad kiŋ imado dugo, pris ta dam imado se ya, yaŋan Sakaraia. Iŋ pris biatitek luluŋad lo a yaŋan Abaija dubol dan san tamol ta. Iŋ Aron san gugoi lo ilasa ya, iwon Elisabet dam iŋ Aron san dar lo ilasa ya. Tamol an iwon da Anut malan lo itaot a, ago dugo iŋ Tubun ak san kubiaeŋ agod ru kagin an fidian duri dupani se ya, agod talpein ta iŋaned kagin an niŋen o ru ta ibol san tia ya. Ak man iŋ nanuk amad tia ya. Man dugo, Elisabet iŋ pein niganig, taida mi, uraru an mel saiak digane la ya.
Biatitek a lo, saen tamol dumado se yan tempel lo urat disini dugo, Sakaraia dida urat digane se ya. Nal ta lo iŋ Anut naon na pris urat igane se ya. Aria, pris sad kagin lo, iŋanen urat kisaek adi dipiliani a. An lo iŋ Anut san tempel lo iladup, ante alta san yai fo yaikas mumalum iwen siŋaokan dan igane wo, kob dupani a. 10 Aria, yaikas an igane san saen ilasa dugo, tempel lo iladug ago igane se ya, ago dugo tempel patun fo tamolpein a ubou dile wo dutumani an gadiŋ digane se ya.
11 Saen nek an lo Tubun en san eŋel Sakaraia naon na ilasag, yaikas mumalun iwen dak san alta giraŋen won ak lo itur a. 12 Saen Sakaraia eŋel an ile man, irut saian geig go irer a. 13 Ak man eŋel an irupeig ibol, “Sakaraia, oŋ urer umoi. Anut oŋsa gudanek iloŋ la ya. Oŋ iwo Elisabet nanuk tamol ak ta igansi wa, ago dop yaŋan Jon ubol a. 14 Iŋ oŋ ilo bulbal ipano dop oŋ ilo uyanan geig a. Agod tamolpein wei kasik iŋ ilasa yan niŋen o yousai digane wa. 15 Man dugo, iŋ Tubun en malan lo tamol tubun ak imado wa. Iŋ wain, ayu naon sensen ak dam ta iluk na wa. Agod saen tinan igansi man, iŋ Awan Urgun iŋanep tinin iŋanefutep pempem ago imado wa. 16 Iŋ Isrel luluŋad lo tamolpein wei kasik iŋiliaip, dida fon dumul pe iŋsad Tubun ak Anut san na diau a. 17 Iŋ Tubun ak naon na imug pe dal ikubune wa. Elaija san ur lo, agod Elaija san dabai lo dam ago igane wa. Iŋ idiraip nanuk tamad dida ilod ibilisap, nug niŋen o dumat a, agod tamol silei ak ilod ibilisap, tamolpein itaot ak sad kankan milaen ak diŋane wa. An lo dop iŋsan urat an lo iŋ tamolpein ikubuniaip, Tubun ak ipalu wo malad diganep dumado wa.”
18 Ago tag Sakaraia eŋel an isumiani, “Ŋai iwog da mel saiak migane ya. Dugo woŋ pe ru ubol an nuŋon ŋaloŋ ak i?”
19 Agog eŋel an ru naon irupeig ibol, “Ŋai Gebriel. Ŋai Anut naon na ŋatur da. Anut sen ŋai idinag go, ru uyanan en ŋurupaio wo ŋupalu ya. 20 Ak man oŋ ŋaisag ru en ilo lo ta rumok na yak niŋen oŋ awa itaup mado wa. Ago mado yaup ru an nuŋon ilasa gup, awa ipuk pe, ŋiŋe wa. Ŋaineg ru iŋanen saen fo mi nuŋon ilasa wa.”
21 Ago dugo tamolpein a kuai te Sakaraia dititianig dumado dan, ilo sou wei kasik digane dugo dubol, “Ata mel mok igane dugo saen milaen kasik imado di?” 22 Murnag tempel lo kuai te ilasa man, tamolpein ru irupidai san tia ya. Ago tag iŋ duloŋ ak, Sakaraia tempel lo malan ŋutun ile yan lo, iŋiŋeŋ san tia yak niŋen o, banin nam toutou igane se ya.
23 Aria, iŋ urat isini san saen itout go iŋsiganen ab lo imul yau a. 24 Murnag iwon Elisabet luan anda ya. An niŋen o kalam 5 ab lo imianuk imado se ya. 25 Ago dugo ibol, “Tubun en mel en igane panag a. Gamu iŋ ilon ipanag a, agod ŋaisag miai tamolpein naod na ipasi yau a.”
Jesus ilasa san niŋen o eŋel ta Maria irupei a
26 Elisabet luan andag kalam 6 yau dugo, Anut eŋel Gebriel idinig, Galili provins lo taun ta yaŋan Nasaret, atna yau. 27 Iŋ pein baras itaot ak ta san na yau a. Pein an yaŋan Maria. King Dawid malan kubulan ta yaŋan Josef dubol dan ŋien dupani a. 28 Gebriel iŋsan na yaug ibol, “Ilo uyan dop mado. Anut ipitiano dak, iŋ ilon ipano dak, iŋ oŋ da amado da.”
29 Maria ru an iloŋ go ilon weiwei dugo ilon lo ibol, “Ilo uyan ru naok ago yan fun dugo mok ak i?” 30 Ago tag eŋel irupeig ibol, “Maria, oŋ urer umoi. Anut oŋ o ilon uyan da. 31 Oŋ lua ama dap, nanuk tamol ak gansip yaŋan Jesus ubol a. 32 Iŋ tamol tubun ak imado dop, Anut lak na geig an Nanun dubol a. Agop, Anut iganep iŋ kiŋ ilasap, tubun bagen Dawid imado yak ago mi imado wa. 33 Iŋ Isrel tamolpein pempem mi itirnaip imado wa. Iŋsan kagin panek wadan an itout san tia ya.”
34 Ago tag Maria eŋel isumianig ibol, “Ŋai tamol da gamugo mator da, an lo mel an dugo woŋ ilasa wak i?” 35 Eŋel an ru naon irupei, “Awan Urgun oŋ lo idup, Anut lak na yan san dabai oŋ ituano wa. An niŋen o nanuk a mitep gansi wan gun a, agod tamolpein iŋ Anut Nanun dubol a. 36 Uloŋ. Oŋ nibi Elisabet pein saiak bo man, iŋ dam luan anda ya. Imug iŋ niganig dubol na ya. Gug gamu iŋ luan andad kalam 6 ibisei la ya. 37 Man dugo, Anut iŋ lo man mel fidian pasauman a, ta muruan man tia ya.”
38 Ago tag Maria ru naon irupei, “Ŋai Tubun en san urat pein mi a. Ago yak niŋen o ubol dan ago ŋai lo ka ilasa wa.” Agog eŋel an Maria ibiseig yau a.
Maria Elisabet ile wo yau a
39 Saen an lo, Maria biouŋ ikubuneg, Judea Provins lo panu ta tan bubun titiŋae ak ate ririan yau a. 40 Yaug, Sakaraia san ab ilon lo iladug, Elisabet ilo uyan ru irupei a. 41 Saen Elisabet Maria san ilo uyan ru iloŋ man, iŋanen nanuk tiŋaen lo isokalik a, ago dugo Urgun ilon iŋanefuteg, 42 awan tubun mi ibol, “Oŋ pein fidian luluŋad lo Anut san bar ŋaneg mado da. Nanuk a oŋ gansi wan iŋ dam Anut san bar iŋaneg imado da! 43 Ŋaineg Tamol Tubun ak tinan ilon ipanag go, ŋai iliag o ipalu ya. Ata wo bar an ipanag ak i? 44 Uloŋ, saen oŋ ŋai rupaiag man tiŋaeg lo nanuk youn anda isokalik a. 45 Oŋ bar ama da mado da, man dugo, mel a Tubun en irupaio yan nuŋon ilasa wan ilo lo rumok go awan wabi a.”
Maria san bar
46 Agog Maria ibol:
“Ŋai ŋutug Anut yaŋan yabisa da,
47 agod ŋaineg ur Anut enti patug ipasi wan lo youn isa da.
48 Man dugo, ŋai pein kawan, yaŋag tia ya. Gug iŋ ŋai o ilon isou a.
Gamu en, agod nal murnai san fidian, tamolpein fidian ŋai niŋeg o ago dubol a, ‘Pein en bar iŋaneg imado da.’
49 Man dugo, Enti a dabai fidian anda yan, mel tubun geig ak ŋai o igane ya.
Rumok, iŋ yaŋan gun a.
50 Iŋanen ilo muŋanek, tamolpein ensauta a iŋ o direr dan ituanai da,
tamolpein e gamu dumado den ituanai da, agod malad kubulan a murnap dilasa wan dam mi a.
51 Iŋ tuon nam kulob dabdabai ak idiri dugo teil a,
Tamol sed bubed lo tutubu dubol dugo yaŋad diabisa dan irubai diau a.
52 Kiŋ dabdabai an ibiai dudu dugo,
tamolpein a yaŋad tia yan ibiaisa ya.
53 A dumatigen dan melmel uyan uyan ak nam ifutuwaig iŋ luad ipuk a.
Ago dugo a filiad anda yan idinaig sen dilasag banid kawan diau a.
54 Iŋanen urat tamol Isrel ibinawai a,
iŋanen ilo muŋanek ikubiai pidinai an ilon ta iŋaoŋ na ya.
55 Tia, ilo muŋanek an iŋ Abraham iŋanen malan kubulan dadi pempem ikubiaip dile dop na wa,
nek ibol tubud baged wagam irupidai ak ago mi a.”
56 Aria, Maria Elisabet da kalam utol dumado gug, fon imul go sen naon na yau a.
Elisabet Jon igansi a
57 Elisabet nanuk igansi san nal idaisudag, nanuk tamol ak igansi a. 58 Tubun en Elisabet ilon imuŋani an muroun muroun duloŋ go iŋ dam youdi isa se ya.
59 Nanuk igansig nal 8 yau dugo, nanuk tinin suŋulon dutute wo, taman waian diganep Sakaraia dubol o dupalu ya. 60 Ak man tinan imoig ru igo ibol, “Tia, yaŋan Jon tabol a.”
61 Agog iŋ durupeig dubol, “Ak man oŋ murou murou luluŋad lo yaŋak ta ago man tia ya.”
62 Agog iŋ banid nam Sakaraia toutou dupanig, nanuk yaŋan ipate wo dusumiani a. 63 Ago tag Sakaraia banin nam toutou igane dugo tafel (slet) dupanig, fo nanuk yaŋan igire: “Iŋ yaŋan Jon.” Agog iŋ fidian durut saian a. 64 Gamu nam Sakaraia awan ipuk go fun iganeg iŋiŋeŋ dugo, Anut yaŋan yabisa ya. 65 Agog ab susumeik an abaŋ ago dileg, durut saian a. Ru an Judea ilon lo panu panu tamolpein fidian duloŋ go, kubol en niŋen o diŋiŋeŋ se ya. 66 Tamolpein a fidian ru a duloŋ an ilod weiweig nug dusumiani, “Ak dugo, nanuk an san madok murnap dugo wak i?” Iŋ kuai tem dile yak Anut anen tuon dabai nanuk an da ya.
Sakaraia san bar
67 Awan Urgun Jon taman Sakaraia ilon iŋanefuteg, iŋ profet ru en ibol a,
68 “Id Tubun en per tupani wa, iŋ mi Isrel san Anut.
Iŋ ipalug iŋsan tamolpein yil go idad iŋal a.
69 Iŋ tamol dabai ak ta, id patud ipasi san igane ilasa ya.
Tamol en man, iŋsan urat tamol Dawid san dar lo ilasa ya.
70 Wagam na mok iŋsan profet gun adi awad lo ru en ibol:
71 Iŋ idsad ager banid lo ipasad iŋiliad a.
Agod tamol a id lo siai digane dan tuod lo dam ipasad iŋiliad a.
72 Iŋ idsad tubud baged ilo muŋanek ikubiai pidinai a.
Ago dugo iŋsan kontrak gun an niŋen o ilon isou a.
73 Iŋ idsad tubud baged Abraham ru promis en irupeig ibol:
74 Id ager tuod lo ipasad pe
id ilo urer tiap, iŋsan urat tigane wa.
75 Id saen fidian tan e lo tumado den lo,
iŋ naon na kagin gun ak lo, agod kagin itaot ak lo dam ago tigane wa.
76 O ŋai nanug, oŋ Anut lak na geig ak san profet dubol a.
Man dugo, oŋ umug pe Tubun en san dal kubune pani wa.
77 Iŋanen tamolpein patu pasek ka diŋane wan, oŋ maŋau en pidinai a,
Anut iŋaned aupasek isuas pidinai dan lo patud ipasi san duloŋ fufei a.
78 Idsad Anut iŋanen ilo muŋanek lo ago igane ya.
Iŋsan ilo muŋanek lo, iŋ Nanun ad isuda dak igo woŋ kumaen panu nap idsad na ipalu wa.
79 Agop iŋanen lilaman tamolpein a tidom tubun lo dumado dan, agod mateŋ san mirau lo dumado dan dam, tinid isapudade wa.
Agop maror san dal ikubiai panad pe fo tator a.”
80 Nanuk an italbusig iŋanen ŋutun lo dabai iŋaneg imado se ya. Aria, iŋ aben kawan ak lo imado yaug, iŋsan saen fog Isrel tamolpein malad lo kuai te ilasa ya.