2
Maria Jesus igansi a
Mat 1:18-25
Saen an lo Rom gabman gurman Kaisa Ogastas kubiaeŋ ta igane ya. Tamolpein a tan fidian lo Rom gabman paen na dumado dan, yaŋadi buk lo digire wo ibol. (Yaŋa kubunek en malmalan a, saen Kwirinias iŋ Siria san gurman imado yan lo ilasa ya.) Agog tamolpein fidian iŋsiganed fun panu lo yaŋad dukubune wo diau a.
An niŋen o Josef dam Galili distrik lo panu ta yaŋan Nasaret ibiseig, Judea na panu ta yaŋan Betlehem dubol dan te yau a. Aben an Kiŋ Dawid san panu fun. Josef iŋ Dawid malan kubulan, amaiak niŋen o iŋ ante yau a. Josef iŋ Maria ŋien dupani ak niŋen o iŋaneg ida diau a. Saen an lo Maria iŋ luan anda la ya. Betlehem na mi dumado dugo, Maria nanuk igansi san saen idu ya. Agog nanuk matu tamol ak igansig, yamel nam ibuluwig, makau ab lo makau sad anaŋ nuaeŋ san kunup* lo iganeg yen a. Man dugo, lou ab lo dusumiai ak man aben fidian awan isa la ya.
Eŋel sipsip titianek tamol adi sad na ilasa ya
Tidom lo panu gigin te sipsip sad titianek tamol kuai te sipsip kagin dupidinai dugo, Anut san eŋel ta sad na ilasa ya. Anut san lilaman abaŋ isapudade yan dileg direr dugo dusuruwor saian geig a. 10 Ak gug eŋel an irupidaig ibol, “Arer amoi. Ŋai ru uyan ak ŋurupaiaŋ o ŋupalu ya. Tamolpein fidian mitep ilodi uyanan geig a. 11 Tidom nek en lo Dawid san panu lo aŋsam patu pasek tamol ilasa ya. Iŋ man Kristus, aŋanem Tubun a. 12 Iŋ ale san kob igo ya, au gup nanuk an yamel nam dubuluwig, makau sad anaŋ nuaeŋ kunup lo yen dop ale wa.”
13 Ago ibol man, gamu nam Anut san yu doup eŋel adi malan wei mi kuai disig, eŋel malan te yan ida Anut per dupani se ya. Ago dugo igo dubol,
14 “Aben lak na geig ak lo, Anut girager anda yaŋan mabisa da.
Ago dugo tan na, tamolpein ensauta a Anut ilon ipidinai dan, iŋanen maror ipidinai a.”
Sipsip titianek Jesus dile wo diau a
15 Saen eŋel fidian mi dumul go kumaen panu na diau man, sipsip sad titianek tamol an sed nug durupei, “Betlehem na taup, mel e niŋen o Tubun en irupaiad en tile wa.”
16 Agog ririan diaug, Josef iŋ Maria da dil dugo, nanuk an dam makau sad anaŋ nuaeŋ kunup lo yen dugo dile ya. 17 Iŋ nanuk dile la gug, ru a nanuk an niŋen o eŋel irupidai an diŋaneg panu susumeik an lo tamolpein durupidai se ya. 18 Ago dugo fidian a ru an duloŋ man, durut saian go ilod weiwei se ya. 19 Gug Maria ru an fidian ilon lo igane ya, ago gug saen wei mi mel an fidian ilon isoug kankan igane se ya. 20 Agog sipsip titianek tamol an dumul go sipsip sad na diau se yan, Anut yaŋan diabisa dugo per dupani a. Man dugo, nek eŋel irupidai ak ago, mel a fidian ilasa yan, agod ru a fidian duloŋ an dam, itaot ilasa dugo dile ya.
Jesus yaŋan digane ya
21 Nanuk ilasag nal 8 yau dugo, nanuk tinin suŋulon dututeg, yaŋan Jesus dubol. Maria gamugo luan anda dugo yaŋak an eŋel ipalug Maria irupei ak fom dupate ya.
Simion iŋ Ana da Jesus tempel lo dile ya
22 Moses san kubiaeŋ ago ibol, pein enti nanuk igansip nal 40 yau dop iŋ fon ikok ilasa da wa. Aria, Maria malan iganeg nal 40 yau itout go, Josef Maria da Jesus diŋaneg Jerusalem na diau a. Ante iŋ Jesus diŋanep Tubun en dupani wo diau a. 23 Man dugo, Tubun en san kubiaeŋ lo ru igo digire ya, “Nanuk matu ak fidian man iŋaned tinad tamad diŋal diaup Tubun en dupani wa, an lo dop saen fidian Tubun en wagen lo gun dutor a.” 24 Kubiaeŋ an ibol, “muluk uraru, tia tap, anakanak nanun uraru muluk oŋ ak Anut yai gane pani wa.” Aria, Josef iŋ Maria da kubiaeŋ an dirig yai niganag naok an digane ya.
25 Aria, tamol ta Jerusalem na imado yan yaŋan Simion. Iŋ tamol itaot, agod Anut awan paen na imado ya. Anut Isrel tamolpein ibinawai san saen ilasa wo, malan iganeg imado se ya. Iŋ lo dam Urgun imado ya. 26 Gubak mi Awan Urgun irupeig iloŋ ak, iŋ gamugo imat dop Anut anen Kristus ile wa. 27 Aria, gamu Awan Urgun iduduwig an lo tempel san ar lo iladu ya. Saen an lo Josef, Maria da Jesus diabig ru kagin a kubiaeŋ irupidai an duri dupani wo dupalu ya. 28 Agog Simion Jesus ileg siŋiren na yaug ilatig Anut per ipanig igo ibol,
29 “Tubun en, oŋane promis ru gubak mi ubol paiag an gamu nuŋon gane ya.
Ago yak niŋen o rupaiag pe ŋai oŋane urat tamol tan en ŋibiseip, maror lo mi ŋau a.
30 Man dugo, ŋaiseg malag nam oŋane patun pasek tamol ŋile ya.
31 Tamolpein fidian malad lo oŋ tamol en gane ilasa ya.
32 Iŋ sul oŋ ilasap imado dop gob adi ru iŋ niŋen o duloŋ pe ilod ilalaŋ a,
agod iŋ lo oŋane Isrel tamolpein yaŋak tubun ak diŋane wa.”
33 Nanuk an tinan taman ru e Simion ibol en duloŋ go durut saian a. 34 Agog Simion bar ipidinaig Maria irupeig ibol, “Anut gubak mi ilon igo yen a, nanuk en Isrel tamolpein luluŋad lo, wei mi dudu diau dop, aenta wei mi dam ibiaisa wa. Agod tamolpein wei mi nanuk an dile saian dop iŋ niŋen o ru saian ak amad da wa. 35 Iŋ tamolpein sad kankan imianuk an kuai te iganep fidian dile wa. Agod sabiri ta luon ak oŋane ŋutu isue wa.”
36 Aria, profet pein ta, yaŋan Ana, iŋ dam tempel lo imado ya. Iŋ Fanuel nanun pein, Asa san gugoi lo ilasa ya. Iŋ mel saiak geig a. Anaŋar 7 tamol ida dumado yau gug tamol imat a. 37 Agog pein suos imado yaug san anaŋar 84. Iŋ tempel san tumanek aben ta ibisei na da. Tidom ad Anut yaŋan yabisa dugo igudani da. Saen aenta anaŋ geg iganep gudanek mi igane da. 38 Aria, Simion pein tamol an ru irupidai dugo, saen nek an lo Ana ipalug, iŋ dam Anut yaŋan yabisag, nanuk an niŋen o Jerusalem tamolpein ensauta a Anut ibinawai o malad diganeg dumado se yan irupidai a.
Josef Maria da Nasaret na dumul diau a
39 Jesus tinan taman mel fidian Anut san kubiaeŋ ibol ago mi digane itout go fon dumul, Galili provins lo iŋsiganed panu Nasaret na diau a. 40 Agog nanuk italbusig tubun go, tinin dam dabai dugo kankan milaen ak iŋ lo awan isa geig a. Ago dugo Anut ilon tubun mi ipani na ya.
Jesus iŋ pinein foun tempel lo yau a
41 Jesus tinan taman iŋ anaŋar fidian, saen Pasova san ad nanek ilasa dan lo, Jerusalem na tumanek tubun an lo diau na ya. 42 Aria, Jesus san anaŋar 12 dugo diŋaneg Jerusalem na diaug iŋaned kagin yen ago mi duri a. 43 Murnag Pasova ad nanek itout go fon dumul iŋsiganed na diau se ya. Jesus iŋ Jerusalem na imado yan, iŋanen tinan taman ta duloŋ na ya. 44 Iŋ ilod lo Jesus tamolpein aenta luluŋad lo dadi diau dak dubol. An niŋen o adian kisaek dutor se ya. Agog gurai idu yan, turad muroud luluŋad lo Jesus abaŋan diabi a. 45 Gug kitek dile man tia tag Jerusalem na abaŋ diabi wo dumul a. 46 Nal utol abaŋan diabi ak gug, iŋ ta dile na ya. Ago gug tempel lo diladug dile ya. Iŋ Juda sad girek maŋau luluŋad lo imasig, ru a dubol na yan iloŋ dugo, isumianai se ya. 47 Ago dugo fidian iŋsan ŋiŋeŋ, maŋau, agod ru naon a irupidai an duloŋ go, durut saian geig a. 48 Tinan taman abaŋ ago dile man dam durut saian go tinan irupeig ibol, “Bai, oŋ ata wo maŋ igo giniama yak i? Ŋai oŋ tama da iloma muruan kasik dugo, oŋ abaŋa mabi se ya.”
49 Ago tag Jesus ibol go isumianai, “Aŋ ata wo ŋai abaŋag abi se yak i? Ŋai tamag san ab lo ŋumado dak, an aŋ ta aloŋ na yak i?” 50 Ak man ru e irupidai den fun mok ta duloŋ na ya.
51 Agog Jesus tinan taman dida dumul Nasaret na diaug, pempem awad paen na mi imado se ya. Ak man tinan melmel fidian a ilasa na yan, ilon lo iganeg yen go kankan igane se ya. 52 Agog Jesus iŋanen tinin, agod iŋanen kankan iloŋ san dam italbusig tubun a. Anut, agod tamolpein dam iŋ dipitiani na ya.
* 2:7 Daeg tubun ak