3
Jon Suguek san iŋ dal ikubune ya
Mat 3:1-12; Mak 1:1-8; Jon 1:19-28
Taibirias Kaisa anaŋar 15 Rom gabman kagin ipani dugo, Pontias Pailat Judea kagin ipani se ya. Ago dugo Herod Galili san tamol tubun geig, iŋ tein Filip dam nek ago mi Iturea iŋ Trakonaitis ida kagin ipidinai dugo, Laisenias provins Abilene kagin ipani se ya. Ago dugo Anas, Kaiafas da man pris gurman malan te ya. Saen an lo Anut anen ru Sakaraia nanun Jon, aben kawan tamol tia yak lo imado dugo san na yaug ilasa ya. Agog Jon you Jordan giraŋen na aben fidian san tamolpein Anut san ru irupidai dugo itor se ya. Iŋsan ru malan te man igo ibol, “Tamolpein aŋanem aupasek patum apanip, ilom abileksap, apalup suguek aŋane wa. Ago tap Anut aŋanem aupasek isuas panaŋ a. Suguek man aŋanem ilom abilisa yan san kob.” Nek imug profet Aisaia san buk lo girek ibol ago mi gamu ilasa ya. Girek ago ibol,
“Tan kawan ak ate wagiŋ ta ilasag ibol,
‘Tubun en iŋanen dal akubunep itaot yen a.
Tan ilokan an fidian atutumip awan isa wa.
Did tutubun an, agod bubun fidian agilep tan na idu wa.
Dal ikael ak aganep itaot a.
Dal gubog ak atutumip uyan da wa.
Ago dop tamolpein fidian iŋ patu pasek tamol a Anut idinip ipalu wan dile wa.’ ”
Agog tamolpein wei kasik Jon san na suguek diŋane wo dupalu dugo Jon naod ifuteg ipidai, “Aŋ mot nanun moroun! Enti Anut san tiŋae saian mitep ilasa wan niŋen o ru kagin ipanaŋ dugo asol dak i? Aŋ ilom ibilisa dak iri panim, kagin an san nuŋon mok agane ilasa wa. Aŋ siŋanem ilom lo igo ta abol na wa, ‘Abraham man maŋ tamama ya, an maŋ o idaisuda ya.’ Man dugo, ŋai en ŋurupaiaŋ itaot da, Anut ilon ibol tap man, pat e dien den ka iŋal pe ibilisap Abraham nanun muroun mok oŋ dilasa wa. Pilagis ai dabin lo yen la ya. Ai fidian a nuŋod uyan uyan ta ifu na dan, Anut itarep yabi yaup inanai yau a.”
10 Tamolpein ru an duloŋ tag dusumiani, “Maŋ dugo migane wak i?”
11 Agog ru naon irupidaig ibol, “Ta iŋ kulos uraru tap, neinta kulos aman tia yan ipani wa. Nek ago mi, ta iŋ anaŋ anda tap, iŋ dam ago mi igane wa.”
12 Agog takis ŋilaŋal tamol dam suguek diŋane wo dupalug Jon dusumiani, “Girek maŋau, maŋ dam dugo migane wak i?”
13 Agog Jon irupidaig ibol, “Aŋ tamolpein arawai dop sad moni subuŋan kawan ak da ta aŋane na wa. Gabman sen ibol ago mi itaot aŋane wa.”
14 Ago dugo yu tamol aenta dam dusumiani, “Maŋ dam, en dugo migane wak i?”
Agog ru naon irupidaig ibol, “Aŋ tamolpein afu dan lo banid na moni ta aŋane na wa. Aŋ ru sewak lo dam iŋsad moni ta aŋane na wa. Aŋanem urat naon dupanaŋ dan mi aŋ o idaisuda wak niŋen ilom maror anda amado wa.”
15 Tamolpein fidian mala nouk lo Kristus dititiani se ya, an niŋen o bubed ilon lo Jon iŋ Kristus mok ago dubol dugo ilod weiwei se ya. 16 Ago tag Jon irupidai, “Ŋai you lo mi aŋ ŋusuguaŋ da. Ak man tamol a ŋai patug fo ipalu dan iŋsan dabai ŋaisag dabai iriŋani geig a. Ŋai man tamol kawan a, amaiak niŋen o iŋsan sendal san kam ŋupasi san o yaŋag tia ya. Gug tamol en man Awan Urgun lo isuguaŋ a, agod Urgun an san yai nam ifulanaŋ a. 17 Iŋ banin lo kon gilek lo idirai san biouŋ yabig imado da. Aben ante urat a igane wan ikubineg ante itur da. Uyan ak senamo idirai dop, metmet adi yabi yau o da. Ago dop kon anaŋ ab lo itumani wa. Ak man metmet adi man yai lo yabi yau a. Agod tamol ta yai an igane imat san tia ya.”
18 Dal wei kasik lo Jon tamolpein bubed yabisa san ru ibol dop lo Anut anen ru uyan ak ipidinai a. 19 Gug Jon gabman gurman Herod san naok naok saian an ifulale yaug, tein san pein iŋane an lo isuda tag, Herod tiŋaen saian go Jon subanek lo igane ya. 20 Ago igane an lo iŋsiganen muruan a imug igane se yan muruan taidam ibate ya.
Jon Jesus isugui a
Mat 3:13-17; Mak 1:9-11
21 Aria, Jon subanek lo gamugo digane dugo mel en ilasa ya. Nal ta tamolpein fidian suguek diŋane dugo Jesus dam ipalug suguek iŋane ya. Suguek iŋaneg itout go Anut igudani se ya. Saen nek an lo kumaen panu san dalawan ipasig yen dugo, 22 Anut san Ur muluk oŋ idug, iŋ kabuŋan fufo imasi a. Agog kumaen panu lo wagiŋ ta idug, igo ibol “Oŋ ŋaineg Nanug, ŋaineg bubeg mok, oŋ niŋe wo ŋai ilog tubun mi uyanan da.”
Jesus anen tubun bagen
Mat 1:1-17
23 Jesus san anaŋar 30 dugo, urat fun igane ya. Tamolpein ilod lo iŋ Josef nanun ago dubol se ya. Aria, yaŋak e irig ipalu den iŋ Josef san tubun bagen a. 24-38 Eli, Matat, Livai, Melki, Janai, Josef, Matatias, Amos, Nahum, Esli, Nagai, Maat, Matatias, Semein, Josek, Joda, Joanan, Resa, Serababel, Sialtiel, Neri, Melki, Adi, Kosam, Elmadam, Er, Josua, Eliesa, Jorim, Matat, Livai, Simion, Juda, Josef, Jonam, Eliakim, Melea, Mena, Matata, Natan, Dawid, Jese, Obed, Boas, Sala, Nason, Aminadab, Admin, Arni, Esron, Peres, Juda, Jakob, Aisak, Abraham, Tera, Nahor, Serug, Reu, Peleg, Eber, Sela, Kainan, Arfaksad, Sem, Noa, Lamek, Metusela, Enok, Jared, Mahalelel, Kainan, Enos, Set. Set man Adam nanun, agod Adam iŋ Anut nanun.