10
Jesus urat tamol 72 ipilianaig diau a
Murnag Jesus urat tamol 72, panu panu lo diau o nuŋod uraru uraru ipilianaig, dumug diau se ya. Iŋ gamugo tureŋ diabi dugo, ru kagin igo ibol irupidai, “Anaŋ nuŋon tubun mok ifu a. Gug urat tamol wei an tia ya. Ak niŋen o abi taman aguduani dop urat tamol taidam idinaip aŋ da aup, anaŋ nuŋon atumani wa. Ago yak niŋen o au. Gamu ŋidinaŋ den man nek ibol sipsip nanudi goun kasik ak luluŋad lo diau dak igo woŋ a. Moni, badam, sendal ta asini na wa. Saen dal ari dan lo, enti ta naom na ilasa dop aŋ pasak ta agane na wa.”
“Ab ta ilon lo aladu wo dop, abol, ‘Maror am da amado.’ Tamol maror san ak imado tap, aŋanem maror iŋ lo yen a. Tia tap, aŋanem maror imul pe muroum sam na ipalu wa. Ab dugon lo aladu dan, nek ante mi amado wa. Anaŋ you dupanaŋ dop ani aluk a. Man ata wo, urat tamol man iŋaned naon diŋane san idaisuda ya. Ab sensen lo ta au na wa.
“Agod panu ta ilo uyan lo mi diŋiliaŋ tap, anaŋ digane panaŋ dan ani wa. Iŋsad subam adi akubuniai dop, panu an san tamolpein dam arupidai, ‘Anut san kagin panek sumeik ipanaŋ la ya.’ 10 Gug panu ta ate alasap, iŋ aŋ lo uyan tia tap, panu titiŋaem mi alasap, abol, 11 ‘Aŋanem panu san gufgaf ŋiema fo isuda yen, gamu muroum sam na mipitili idu da. Aloŋ ak, Anut san kagin panek sumeik ipanaŋ la yak man aŋ amoi da.’ 12 Ŋai ŋurupaiaŋ da, murnap nal wadan lo dop, rumok, Sodom adi fon mi muruan tubun mi dile wa. Gug muruan a panu an san tamolpein murnap dile wan, Sodom sad muruan an iriŋani geig a.”
Jesus panu aenta sad tamolpein ilod lo ta rumok na yan ru lo ibiai dudu ya
Mat 11:20-24
13 “O Korasin san tamolpein, muruan tubun geig ale wa; O Betsaida san tamolpein, aŋ dam muruan tubun geig ale wa. Man dugo, kulob girager a ŋai aŋ luluŋam lo ŋigane dan, wagam Tair iŋ Saidon da luluŋad lo ŋigane tap, taun an san tamolpein wagam mi ilod ibilisa wa. Ago dop muguŋ san kulos didirip, yai san utut fo dumasip dumado wa. 14 Ago man saen Anut san bitinaek san nal ipalu wan lo, aŋsam aupasek naon Anut ipanaŋ an senamo geig a. Muruan an Tair iŋ Saidon da sad muruan an iriŋani geig a. 15 Agod aŋ Kaperniam tamolpein, sem yaŋam abisap keit lo isuda wak i? Tia mok, Anut iŋsen iŋiliaŋ pe au adup tan ilon lo aben yaŋan Ades dubol dan lo idiraŋ pe amado wa.”
16 Agog Jesus iŋsan urat tamol 72 fon irupidai, “Ta aŋ awam iloŋ dan, ŋai dam awag iloŋ da. Go ta aŋ imoi dan, ŋai dam imoi a. Go ta ŋai imoi dan, Enti a ŋai idinag go ŋupalu yan dam imoi a.” Agog diau a.
Anut iŋanen mel imianuk fidian tamol yaŋad tia yan ikubiai pidinai a
17 Murnag tamol 72 an Jesus san na dumul dupalug, uyad isusag dubol, “Tubun en. Nek ur saiak saiak oŋ yaŋa mupate dan lo awama paen na dumado dugo awama diabi da!”
18 Agog Jesus ru naon irupidai, “Ŋai gubak mi Satan ŋile dugo, nek ibol lak na weil irafule yak igo woŋ, keit ibiseig idu ya. 19 Aloŋ, ŋai aŋ dabai ŋupanaŋ la ya. Ak niŋen o aŋ mot, lualiu da ka aparfufarai a. Aŋanem ager Satan san dabai fidian aŋ ka abi idu wa, agod mel ta malam isue san tia ya. 20 Gug aŋ ur saian saian awam diabi dan niŋen o ta uyam isusa na wa. Tia. Anut aŋanem yaŋam kumaen panu na igireg yen dan mi niŋen o uyam isusa wa.”
Jesus youn isag Anut per ipani a
Mat 11:25-27; 13:16-17
21 Saen an lo Jesus Urgun lo ilon imasag yousai tubun geig ak lo Anut irupei, “O Bai, tan keit da sad Tubun a, ŋai ilo uyan ru ŋupano da. Man dugo, mel en fidian tamolpein a kankan ad milaen an, agod a duloŋ dubol dan dam, minami pidinai a. Ak man oŋ mel an fidian tamol a yaŋad tia yan kubiai pidinai a. O Bai, awo, ago gane san an oŋane ilo, an niŋen o ŋai youg isa dugo ilo uyan ŋupano da.”
22 “Ŋai Tamag iginiag go mel fidian sad tamad ŋilasag ŋumado da. Tamol ta iŋ Anut Nanun ta iloŋ na ya, nek Taman iŋsen mi a. Agod tamol ta iŋ ŋai Tamag ta iloŋ na ya, nek ŋaiseg mi, agod tamol nek amaiak Nanun iŋsinan ilobol lo mi Taman ikubiai pani wa.”
23 Agog Jesus idaŋsag, megeloum pasak nam irupidaig ibol, “Mel gamu ale dan niŋen o ilom uyan. 24 Man dugo, profet adi agod kiŋ adi wei kasik, mel e gamu aŋ ale den dile wo mok dumat se ya, ak man iŋ ta dile na ya. Agod ru e gamu aŋ aloŋ den duloŋ o mok dumat se ya, ak man ta duloŋ na ya.”
Sameria tamol iŋanen ager ibinawi a
Luk 18:18-30
25 Kubiaeŋ san girek maŋau ta imasag Jesus ibitinae wo isumiani, “Girek maŋau, ŋai dugo ŋiganep kumaen ŋiŋane wak i?”
26 Ago tag Jesus isumianig ibol, “Moses san kubiaeŋ lo dugo digire yak i? Ata ru suti ak i?”
27 Iŋ ru naon igo irupei, “Oŋ gidad Tubun en oŋane Anut niŋen o umat a, oŋ bube fidian lo, ŋutu fidian lo, oŋane ilo sou fidian lo, agod oŋane dabai fidian lo ago gane wa. Agod, nek oŋse niŋe wo umat dak ago mi tamolpein aenta dam niŋedi wo umat a.”
28 Agog Jesus tamol an irupei, “Oŋane ru naon itaot a. Nek ago mi gane tap, kumaen pempem san ŋane wa.”
29 Ak man kubiaeŋ san girek maŋau an, tamolpein aenta malad lo iŋanen nao lalek an uyanan ilasa wo ilon ibol a. Ago yan niŋen o iŋ Jesus igo isumiani, “Tamol niŋen ubol an enti mok i?”
30 Ago tag Jesus ru naon igo irupeig ibol, “Tamol ta iŋ Jerusalem ibiseig Jeriko na yau dugo dal na gumagam tamol adi diabi a. Agog biouŋ tinin fo yan dirasireg digam go, dufunig imat go tubabun yen dugo diau a. 31 Saen nek an lo pris ta dal an mi irig ipalu ya. Saen ipalu man tamol an imat go tubabun dal te yen dugo ile tag, dal gigin irig iriŋanig yau a. 32 Livai san gugoi lo tamol taidam ipalug tamol an dal na yen dugo ile man, iŋ dam dal senamo iŋaneg yau a. 33 Agog Sameria tamol ta dal an iŋaneg yau nag tamol an ile, ago man ilon tubun mi imuŋani a. 34 Ago tag wain iŋ gureŋ da marasin oŋ iŋaneg nam tinin baob ifulanig ifou. Agog tamol an iŋsiganen doŋki fo igane isudag, iŋaneg lou ab ta lo diaug kaginan igane ya. 35 Tidom lom mig kina uraru ab an san titianek tamol ipani dugo irupei, ‘Kaginan gane. Murnap ŋamul dop, melmel sapita iŋ tinin lo bisei an naon ŋai oŋ ŋupano wa.’ ”
36 “Oŋ dugo ubol di? Tamol utol an luluŋad lo enti iŋanen turan o imat ak i?”
37 Ago tag kubiaeŋ san girek maŋau an ibol, “Tamol a ilon imuŋani ama ya.”
Ago dugo Jesus irupeig ibol, “Oŋ dam waup, nek ago mi gane wa.”
Jesus Marta iŋ Maria da sad na yau a
38 Jesus iŋanen megeloum dida diaug panu ta ate dilasa ya. Atna pein ta yaŋan Marta dubol dan Jesus iwagig iŋsan ab lo diau a. 39 Marta tein ta yaŋan Maria, iŋ Tubun en ŋien fun na imasig imado dugo, iŋsan ru ibol dugo iloŋ se ya. 40 Ago dugo Marta mi sen kisaek anaŋ biabi an iganeg yaug, ilon saian tag ipalug Jesus irupeig ibol, “Tubun en. Ŋai teig en ibisawag go seg mi urat en fidian ŋigane dan niŋen dugo kankan gane dak i? Peip, ibunawag.”
41 Ago man Tubun en ru naon irupei, “O Marta! Oŋ mel wei mi niŋedi wo ilo weiwei dugo ilo muruan da. 42 Gug oŋ mel kisaek malan te yak niŋen o kankan ta gane na da. Maria mel an ipilianig iŋane ya. Talpein ta mel an banin lo ipasi san tia ya.”