9
Jesus megeloum 12 idinaig bilaluŋ diau a
Mat 10:1-15; Mak 6:7-13
Jesus iŋsan megeloum 12 an itumanaig, ur saian dukudai dop subam dukubiniai san dabai ipidinai a. Agog idinaig diaup, Anut san kagin panek niŋen o dubol ilasa dop subam adi dukubiniai o ibol a. Ago dugo Jesus irupidai, “Aŋ tureŋ an lo, makud, badam, ŋioŋ san biouŋ, anaŋ, agod moni ta mok asini na wa. Siot subuŋan dam ta asini na wa. Ab dugon lo digiaŋ tap, nek ante mi amado nap panu an abisei a. Panu ta lo tamolpein aŋ o ta dumat na tap, panu an abisei wo dop, ŋiem san gufgaf apilti pidinai a. Agop lo duloŋ ak, iŋ Anut san kagin panek dumoi a.” Agog megeloum diaug, panu panu bilaluŋ uyan ak dubol ilasa dugo, subam adi dam dukubiniai se ya.
Herod isumiaeŋ, Jesus iŋ enti mok?
Mat 14:1-2; Mak 6:14-16
Herod Galili provins san gurman tubun an melmel fidian ilasa na yan iloŋ go ilon weiwei geig a. Man dugo, tamolpein aenta dubol, “Jon suguek san iŋ fon kumaen imasa da ya.” Aenta dubol, “Elaija boi, tia, profet wagam san ta fon kumaen imasa boi.” Ago gug Herod ibol, “Ŋai Jon buron ŋitarti a. Ak gug tamol e melmel emaiak iganeg ru an ŋaloŋ den, iŋ enti?” Ago dugo iŋ Jesus ile wo yaes tubun mi ifuni se ya.
Jesus tamolpein 5,000 ifutuwai a
2Kiŋ 4:42-44; Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Jon 6:1-13
10 Iŋanen megeloum dumul dupalug Jesus naon na melmel fidian digane yan dubol idu ya. Agog megeloum an iŋal go pasak nam panu ta yaŋan Betsaida dubol dan ate diau a. 11 Ak man tamolpein malan tubun mi Jesus dugo yau wo igane dan duloŋ tag, ŋien aban duri se ya. Ago tag igiaig dupalug, Anut san kagin panek ru ifulale pidinai dugo, aenta subam ad da yan ikubuniai se ya.
12 Gurai idu dugo megeloum 12 Jesus san na diaug, durupei, “Oŋ tamolpein dinaip, panu susumeik an lo, gidigidad diaup, sed niŋedi wo anaŋ o, ŋioŋ aben o abaŋ dile wa. Man dugo, aben en yoitout a.”
13 Ak man Jesus ru naon irupidai, “Aŋsem ka afutuwai a.”
Ago tag durupei, “Maŋ anaŋ tia ya. En iy uraru, agod bret kafen mi dien da. Dugo, maŋ maup, doup tubun en niŋedi wo anaŋ taida madad o?” 14 (Doup tubun dumado yan tamol kitek faiv tausen igo woŋ a.)
Agog Jesus megeloum irupidai, “Tamolpein arupidaip, nuŋod fifti malan kisaek kisaek lo mi dumado wa.”
15 Agog megeloum adi Jesus ibol ago diganeg, tamolpein durupidai dugo dumasi a. 16 Agog Jesus iy uraru, bret kafen an iŋaneg, malan lak na isudag, Anut ilo uyan ipani gug bret yafuteg, megeloum ipidinaig duwae se ya. 17 Tamolpein fidian bret iy da dianig, luad ipuk go megeloum anaŋ wadan dutumanig sareg 12 digane anuai a.
Pita, Jesus iŋ Kristus an kuai te ibol a
Mat 16:13-20; Mak 8:27-30
18 Nal ta Jesus sen kisaek igudanig imado dugo, iŋanen megeloum dam susumeik dumado dugo isumianai, “Tamolpein ŋai o enti dubol dak i?”
19 Agog ru naon durupeig dubol, “Aenta oŋ suguek tamol Jon dubol da. Aenta dubol, oŋ Elaija boi, tia, profet aenta wagam mi dumat na yan ta fon kumaen imasa ago dubol da.”
20 Ago dugo megeloum isumianai, “Gug aŋsem mi ŋai enti mok abol di?” Agog Pita ru naon igo irupei, “Oŋ Anut anen Kristus.”
Jesus murnap imat gup imasa da wak niŋen o ibol a
Mat 16:21-28; Mak 8:31—9:1
21 Agog Jesus megeloum kududod yabig, ru dabai nam irupidaig ibol, “Tamolpein gidigidad naod na ru an ta abol na wa.” 22 Ru awan ibateg ibol, “Tamol Nanun muruan tubun ak wei mi ile wa. Pris gurman adi, Isrel matu gurman dida, agod kubiaeŋ san girek maŋau dam patud dupanip dile saian a. Agop dufuni imat a. Nal utol gib lo yen gup, fon kumaen imasa da wa.”
23 Agog fidian irupidai, “Ta iŋ ŋai iganurag o tap, iŋsiganen ilo ibol patun ipanip, dal fidian lo siganen aigim isinip, ŋieg aban iri wa. 24 Ta iŋsinan tinin mi kagin ipani dan, ideg yau a. Gug ta ŋai niŋeg o siganen madok tan en lo yan ibisei dan, patu pasek iŋane wa. 25 Talpein ta tan en san madok lo malan imug dop, an lo tan en san filian fidian an san muroun ilasa wak gug, ŋutun ideg yau, tia, daoŋ iŋane tap, an dugo woŋ, sen niŋen o nuŋon uyan ak igane ilasa wak i? Man tia geig a. 26 Tamol Nanun iŋsan lilaman lo, Bai san lilaman lo, eŋel gun adi sad lilaman lo ipalu wa. Ta iŋ ŋaisag ru yaŋag da o miai ifuni tap, saen Tamol Nanun imul dop, iŋ dam tamol an niŋen o miai ifuni wa. 27 Ŋai rumok ŋurupaiaŋ da. Gamu aŋ aenta e atur den gamugo amat dop, Anut san kagin panek ale wa.”
Jesus naon tinin ibilisa ya
Mat 17:1-8; Mak 9:2-8
28 Jesus ru an ibol go nal 8 yau dugo Pita, Jon, Jems ago iŋal go did fo igudani wo dusuda ya. 29 Jesus igudani dugo naon ibilisag, iŋsan kulos dam ibilisag milkouk kasik. 30-31 Ago dugo tamol uraru girager amad da dilasa ya. Tamol uraru an man Moses iŋ Elaija da ya. Jesus mitep mateŋ a Anut ilon yen dan lo Jerusalem na ile wan niŋen o, Moses iŋ Elaija da Jesus dida diŋiŋeŋ se ya. 32 Pita turan muroun dida malad muruan se ya, ak gug malad ipuk go dumado dugo Jesus girager anda dile ya. Agod tamol uraru dam dutur dugo dil a. 33 Moses iŋ Elaija da fun diganeg diau dugo, Pita kankan an tia igo ibol, “Tubun en, uyanan geig a. Maŋ lalai utol mabi wa. Oŋane kisaek. Elaija an kisaek. Agod Moses an kisaek.”
34 Ago ibol dugo timtaen ipalug, yafutanai dugo megeloum utol an direr saian mok a. 35 Agog awan ta timtaen lo iwagiŋ go ibol, “En ŋaineg nanug, ŋaineg Pilianek Tamol. Awan aloŋ a.” 36 Saen awan itau man Jesus sen kisaek itur dugo dile ya. Saen an megeloum abaŋ ago dile yan tamolpein naod na ta dubol na ya. Tia, iŋsed ilod lo mi dutueg yen a.
Jesus pinein ta tinin lo ur saian ikudig yau a
Mat 17:14-20; Mak 9:14-29
37 Murnag did dibiseig dudu dugo, tamolpein malan tubun ak ante dumado yan Jesus dile dugo san na dupalu ya. 38 Doup an luluŋad lo tamol ta iwagiŋ go ibol, “Girek maŋau, ŋaineg nanug e ule den niŋen o ilo isou. Ŋai nanug en igo kisaek o lian a. 39 Ur saian ta pempem yabi dop isasai da. Iganep bururau ifuni dop subulbal awan lo ilasa da. Nek ago mi pempem madai ipani dugo, daoŋ dam ipani da. 40 Oŋsa megeloum ur saian an dukudi wo ŋusumianai gug iŋ digane san tia ya.”
41 Jesus ru naon irupeig ibol, “O aŋ saen en san tamolpein, aŋ ilo rumok amam tia ya, agod aŋ ilom gidigidad amado da. Nal sapta ŋai aŋ da tumado wak i? Nal sapta muruan a apanag oŋ dan ŋisini wak i? Nanuk an igo aŋane apalu.”
42 Nanuk ipalu dugo ur saian an nanuk itarfuni ibili idug, idududuruk dugo yen se ya. Gug Jesus ur saian an naon ifute ipeig pinein an ikubune ya. Agog pinein an iŋaneg taman ipani a. 43 Tamolpein fidian Anut san dabai an dileg, durut saian a.
Jesus afon iŋanen mateŋ niŋen o ibol a
Mat 17:22-23; Mak 9:30-32
Saen tamolpein an Jesus kulob fidian e igane yen niŋen o ilod weiwei man, Jesus iŋsan megeloum igo irupidai, 44 “Ru en aloŋ dop ilom isou uyanan. Tamol Nanun ager adi banid lo digane wa.” 45 Ak man megeloum ru an fun ta duloŋ na ya. Anut ru an fun mok imiani a, agod duloŋ san tia ya. Taida mi, megeloum adi Jesus ŋiŋeŋ en isafulale pidinai o dusumiani san man direr a.
Enti iŋ tubun a
Mat 18:1-5; Mak 9:33-40
46 Megeloum iŋsed mi nug dupeig dubol, “Id luluŋad lo enti malan te yak i?” 47 Jesus iŋsad kankan iloŋ go nanuk nanun ta iŋaneg giraŋen na igunig 48 megeloum irupidai, “Talpein enti ŋai yaŋag lo nanuk igo yan iŋane wo iyuŋani tap, ŋai dam iŋiliag o iyuŋanag da. Agod talpein a ŋai iŋiliag dan, Enti a ŋai idinag go ŋupalu yan dam iŋane da. Man dugo, talpein a aŋ luluŋam lo sen yabi idup murna geig an, iŋ mi malan te ya.”
49 Jon Jesus irupei, “Tubun en, maŋ tamol ta oŋ yaŋa lo ur saian ikudai dugo mile ya. Tamol an maŋsama tia ya, an niŋen o imoi o murupei a.”
50 Agog Jesus irupei, “Ago igane dop apadau amoi. Man dugo, ta aŋsam ager tia yan iŋ idsad urat kisaek a.”
Sameria aenta Jesus dumoi a
51 Jesus Anut san panu lo yau san saen sumeik dugo, iŋ naon Jerusalem na ipanig tureŋ yabi se ya. Iŋ ru sinek tamol aenta idinaig dumug go 52 Sameria na panu ta lo dumado san aben dukubune dop ipalu wo diau a. 53 Panu ta lo diladu yak gug, tamolpein panu an san diŋiliai o dumoi. Man dugo, tamolpein duloŋ ak, Jesus Jerusalem na yau da. 54 Saen Jems iŋ Jon da abaŋ ago dile tag Jesus durupei, “Tubun en, ubol tap, mabol dop keit lo yai idup, panu en imarip inani yau a.” 55 Ak man Jesus idaŋsag ru dabai nam ipidai a. 56 Ago tag panu sen ta lo diau a.
Jesus ŋien aban diri san muruan
Mat 8:19-22
57 Dal na diau dugo, tamol ta Jesus irupei, “Oŋ dugo wau dan ŋai dam ante tau a.”
58 Ago tag Jesus ru naon irupei, “Goun kasik iŋ gib ad da ya. Anakanak iŋ wur ad da ya. Gug Tamol Nanun man, iŋ kabuŋan igansip yaes ibal san aben tia ya.”
59 Agog Jesus tamol sen ak ta irupei, “Ŋieg aban uri.”
Gug tamol an ibol, “Tubun en, umoi dop ŋaup, tamag ŋisare gup.”
60 Ago tag Jesus ru naon irupeig ibol, “Tamolpein a iŋsed ŋutudi lo dumat la yan bisawai dop, iŋsiganed tubabun an ka disiriai idu wa. Oŋ waup, Anut san kagin panek niŋen tamolpein naod na ubol ilasa dop duloŋ a.”
61 Agog tamol taidam irupei, “Tubun en, ŋai dam ŋie aban ŋiri wa. Ak man umoi dop, ŋaup, tinag tamag teig taog banid ŋabi gup.”
62 Ago tag Jesus tamol an irupei, “Tamol ta urat igane dugo pempem patun na idaŋsa idaŋla woŋ dan, iŋ Anut san kagin panek san urat igane san ta idaisuda na ya.”