12
Kagin sewak ak niŋen o kagin agane wa
Mat 10:26-27; 16:6; Mak 8:15
Tamolpein wei kasik dutumanig, aben tia dugo nug tinin fo dutur se ya. Ago dugo Jesus imug megeloum ru kagin igo irupidai, “Farisi sad kagin sewak an niŋen kagin agane wa. Iŋ bale uraru tinadi, awad ru ibol dugup nuŋon ta digane na da. Kagin fidian imianuk yen dan kuai isi wa. Kisaek ta imianuk yen san tia ya. Ago yak niŋen o ru ta tidom tubun lo aŋ aŋiŋeŋ dan ad lo tamolpein duloŋ a. Ru dugon nug kududon lo kisikisik ab san galuŋ imianuk an lo abol dan, malak malak lo dam duloŋ a.
Anut mi niŋen o tarer a
Mat 10:28-31
“Turag muroug, ru ŋurupaiaŋ da. Aŋ tamolpein tinim dufuni imat an niŋen o arut amoi. Tinim mi ka dufuni imat a, ago gup nen dufuni san tia ya. Ŋai tamol niŋen o arer san ŋurupaiaŋ da. Anut mi niŋen o arer a. Iŋ tamol tinin ifuni imat pe ŋutun dam ka ibal yai lo yau a. Awo, rumok ŋurupaiaŋ da, iŋ mi niŋen o arer a!”
“Toea uraru nam kuseŋ 5 didad da. Gug Anut kuseŋ an kisaek ta ilon iŋaoŋ san tia ya. Ago yak niŋen o arer amoi. Man dugo, Anut aŋ o ilon isou da. Anut malan lo talpein san naon lak na geig, an kuseŋ wei kasik sad dadeŋ naon iriŋani geig a. Rumok, nek aŋanem gurmam roun sapita yan isutig iloŋ da.”
Jesus yaŋan malak malak apate wo ta arer na wa
“Ŋai aŋ ŋurupaiaŋ da. Talpein ta tamol naod na iŋ ŋaisag ago ibol tap, ŋai dam Anut san eŋel naod na ŋatur pe ŋabol ak iŋ ŋaisag a. Ak man talpein ta tamol naod na iŋ ŋaisag tia yak ago ibol tap, ŋai dam Anut san eŋel naod na iŋ ŋaisag tia yak ago ŋabol a. 10 Agod talpein ta iŋ Tamol Nanun niŋen o ru saiak ibol dan, Anut aupasek an ka isuas yau a. Ak gug talpein ta iŋ Awan Urgun niŋen o ru saiak ibol dan, Anut talpein an san muruan ta isuas yau na wa.”
11 “Saen diŋiliaŋ pe Juda sad tumanek ab lo tamol tutubun naod na atur o, tia gabman gurman naod na atur dop, dugo woŋ sem ibalgiranaŋ pe aŋiŋeŋ an niŋen ilom ta weiwei na wa. 12 Saen nek an lo man Urgun iŋ ru abol ilasa san an ikubiai panaŋ a.”
Ŋiŋeo tamol a filian anda yan san ru faŋan
13 Tamol ta tamolpein luluŋad lo Jesus irupeig ibol, “Girek maŋau, ŋai teig matu an rupeip, bai san filian an yabitip, anen anen atem misini wa.”
14 Ago tag Jesus ru naon irupeig ibol, “O turag, enti ŋai aŋ filiam ŋitarpale wo ipilianag i?” 15 Agog Jesus irupidai, “Kagin agane. Aŋ tamol sen ak san filian niŋen o malam ta isi na wa, kagin naok ago yan fidian niŋen o sen alasa wa. Man dugo, tamol san madok uyan man tan san filian lo ta yen na da.”
16 Ago tag Jesus ru mitilaen en irupidaig ibol, “Filian tamol ta iŋ tan munan uyanan ak lo anaŋ ipaeg isa uyan a. 17 Agog iŋsen kankan ago igane, ‘Ŋai darem* fidian lo anaŋ ŋidiri san ta idaisuda na ya. Ak niŋen o dugo ŋigane wak i?’ 18 Agog ibol, ‘Ŋai darem ŋusubaraip, foun tutubun ak ŋususe idu wa. Ante anaŋ, melmel aenta ŋidiri wa. 19 Agop ŋai melmel uyan ak wei mi amag da wa. Anaŋar wei mi yen da, an yaes ŋabal san idaisuda ya. Ago yak niŋen o ŋani ŋaluk dop, seg malag ŋupare woŋ dop ŋumado wa.’ ”
20 “Gug Anut ibol, ‘Oŋ ŋiŋeo! Gamu tidom dop oŋ umat a. Ago dop enti oŋsa filia an iŋane wak i?’ ”
21 “Tamolpein ensauta a tan en lo iŋaned filian bageu san tubun mi dutumani wo dumat da, ago gug Anut malan lo man iŋ filiad tia ya, kagin nek ago mi iŋ lo ilasa wa.”
Ilom weiwei amoi
Mat 6:25-34
22 Agog Jesus megeloum irupidai, “Ak niŋen o aŋsam madok niŋen o ilom ta muruan na wa. Mel ani wan niŋen o, mel aluk san agod biouŋ tinim san an niŋedi wo ilom ta muruan na wa. 23 Man dugo, anaŋ an mel tusan dugo ŋutumi an mel tubun a. Taida mi, biouŋ tinim san an mel tusan dugo tinimi mok an mel tubun a. 24 Anakanak niŋen kankan agane, iŋ anaŋ ta dupae na da, iŋ anaŋ disinip anaŋ ab lo ta dutumani na da, ak man Anut iŋaned anaŋ ipidinai da. Ak dugo, Anut malan lo anakanak mel tusan dugo aŋ mel tubun geig ak i? 25 Agod enti ta aŋ luluŋam lo, ilo wei lo iganep iŋsan tan san madok san saen kitek an isupasi wak i? 26 Ago yak niŋen o mel nanun an agane san tia tap, ata wo melmel an aenta fidian niŋedi wo ilom weiwei dak i?
27 “Garaŋ san kakak dugo woŋ disa dak ilom isou a. Kakak an urat ta digane na dak, agod iŋaned biouŋ dam ta diwei na da. Ak man ŋai ŋurupaiaŋ da, gidad Solomon damag siŋaokan ak dupani bo man, iŋsan leil man kakak an san leil igo tia ya. 28 Aria, Anut garaŋ san kakak san leil iganep siŋaokan ago dilasa dop, gidad gamu kumaedi dumado gup gabulop yai lo diabiau o tap, o aŋ tamol ilo rumok amam tusan a, ak dugo, aŋ dam biouŋ tinim fo ta idiri na wak i? 29 Amaiak niŋen o ilom muruan pe ‘ata tani wak i?’ tia, ‘ata taluk ak i?’ ago ta abol na wa. Ilom weiwei amoi. 30 Man dugo, tan en san tamolpein fidian mel an fidian abaŋan diabi dutor da. Agod aŋanem Tamami mel fidian a niŋen o aŋ katukami dan iloŋ fufei da. 31 Gug imug mi man, Anut san kagin panek an aŋanem madok lo malan te mok agane tap, melmel en fidian dam aŋane wa.”
Anut san panu lo mel uyan ak ule san dal
Mat 6:19-21
32 “O ŋaisag sipsip malan wei tia yan, arer amoi. Aŋanem Tamam iŋanen ilo uyan lo iŋanen kagin panek ipanaŋ a. 33 Ago yak niŋen o aŋanem filiami an adad yaup, moni aŋanep, tamolpein a melmel ad tia yan abinawai. Dal an lo Anut urat naon iŋsiganen panu lo idirip, pempem yen a. Darir, gumagam tamol adi dida dusubari san tia ya. 34 Aben dugon lo aŋsam urat naon yen dan aŋsam ilo girek fidian dam nek atna mi yen a.”
Kagin aganep amado
Mat 24:45-51; Mak 13:32-37
35 “Malam kumaen amado wa. Tinim akubunep, lam asulanip ided dop, tawaŋ aganep amado wa. 36 Urat pinein iŋaned tirnek tamol soubul lo yau ak imul o malan digane wa. Ago tap, iŋaned tirnek tamol imul ipalup, dalawan ititi dop ka dupasi kisaek oŋ a. Tamol nek ago alasap amado wa. 37 Pinein malad kumaen dumado dan iŋ o ru tia ya. Pinein an irupidaip, dumasi dop, iŋsen anaŋ ipidinai a. 38 Gidad, tidom lak boi, tia, salso idu wo sumeik dugo ipalu tap, pinein malad kumaen dumado dan uyad isusa wa. 39 Gug aŋ mel en niŋen o ilo sou agane. Ab taman iŋ saen dugon lo gumagam tamol tidom lo ab igilep ilon lo iladu wan iloŋ tap, iŋ ta yen na wa. Tia, tawaŋ igane uyanan pe gumagam isadu san dal ifou wa. 40 Ago yak niŋen o aŋ dam malam ipuk pe abaŋ ale wa. Man dugo, saen aŋ Tamol Nanun ipalu san an ta akubiani na dop, saen nek en lo iŋ imul ipalu wa.”
Urat tamol uyan ak, iŋ saian ak da
41 Jesus ru ibol itout an Pita isumiani, “Tubun en. Oŋ ru en maŋ mi rupaiama di? Tia, tamolpein fidian rupidai di?”
42 Ago tag Tubun en ru naon igo irupei, “Ab taman ta iŋsan urat pinein a maŋau amad da, agod awan diri dupani dan, kob ipidinaig an lo iŋ iŋanen urat pinein aenta itirnai a, agod anaŋ diani san saen ante mi anaŋ ipidinai da. Ak dugo, aŋ luluŋam lo, enti iŋ urat pinein naok igo yak i? 43 Saen ab muroun ipalup urat pinein an iŋsan urat igane uyanan dan ile tap, iŋ lo uyan a. 44 Ŋai rumok ŋurupaiaŋ da. Tamol tubun en iŋanen urat pinein emaiak kob ipanip, an lo iŋanen biouŋ fidian kaginad igane wa. 45 Ak man urat pinein an tamol saian tap, ilon lo igo ibol, ‘Ŋaisag tamol tubun en ta ipalu kisaek oŋ na da.’ An niŋen o fun iganep urat pinein aenta, tamol iŋ pein da, ifu isusap, lukluk tamol dida anaŋ diani dop, you sakar ak duluk o kagin naok ago igane wa. 46 Urat pinein an san gurman nal agod auwa dam ta iloŋ na dop ipalu wa. An lo dop tamol tubun en ipalu saltik oŋ pe urat pinein an ibaltiti idu wa. Ago dop awa parsisalek tamol adi luluŋad lo iganep dida dumado wa.”
47 “Urat pinein iŋanen tubun ak ilon iloŋ gug ta iri ipani na tap, muruan tubun mi ile wa. 48 Gug ta iŋanen tubun ak ilon ta iloŋ na dugo igane saian tap, tamol an bu kabelan mi iŋane wa. Enti a Anut maŋau tubun mi ipani dan, Anut isumiani dak, iŋanen urat lo nuŋon tubun mi dam igane wa. Agod enti a Anut binawek nen tubun mi ipani dan, nuŋon dam nen tubun mi igane wo tinin igane pani da.”
Jesus niŋen o tamolpein tarpalek malan uraru
Mat 10:34-36
49 Agog Jesus ibol, “Ŋai tan na yai ŋigane wo ŋupalu ya. An niŋen o ŋaisag ilog man yai an gubak mi ided la yak man uyanan a. 50 Gug muruan tubun ŋisini wak naog na yen da. An niŋen o ŋaisag ilo muruan an yen dop yaup, muruan an itout a. 51 Ak dugo, ŋai maror tan en lo ŋigane ilasa san ŋupalu yak ago ilom isou dak i? Tia geig a, ŋai ŋurupaiaŋ da, maror tia, tia, biatitek mi a. 52 Saen gamu en go yau dan, ŋai o ab aenta lo tarpalek yen a. Nuŋod kafenda tap, utol ŋai aneg dudu wa, ago dop uraru ŋai o ru sen dubol a. 53 Nanuk tamadi dumasap, nanud lo siai digane wa. Nanuk dam tamadi lo siai digane wa. Tinadi dumasap, nanud pein lo siai digane wa. Nanud pein dam tinadi lo siai digane wa. Nanuk iwod dumasap, nanuk tinad dida siai digane wa. Ago dop nanuk tinad dam raod lo siai digane wa.”
Jesus san ager adi abaŋ dugo dile dan duloŋ uyan san ta idaisuda na ya
Mat 16:2-3
54 Agog Jesus tamolpein malan tubun an fon irupidai, “Saen ad idu yau dak ate timtaen bilkas ale dop abol da, ‘Ui idu wa.’ Ago dop ui idu da. 55 Saen tim tubun mi ifure dop, aŋ aloŋ, ad idu wa. Agop ad idu da. 56 Aŋ sewak tamol. Aŋ abaŋ lak na yak ale dop fun aloŋ da. Tan na dam abaŋ ale dop, fun aloŋ da. Ak man ata wo melmel gamu ilasa dan fun ta aloŋ na dak i?”
Ririan ru akubune wa
Mat 5:25-26
57 “Aŋ ata wo kagin itaot agane san dal ta akubiani fufei na di? 58 Tamol ta iŋ oŋ iŋilio kot lo au dop dal na oŋ iŋ da ririan ru akubune wa. Kabelan iŋiliop, bitinaek tamol naon na alasap ai katuk banid lo iginiop dusubano banau. 59 Ŋai ŋurupaio da. Dusubano dan lasa san tia geig. Mado nap oŋane muruan naon an niŋen o, moni samukan fidian udad itout gup, lasa wa.”
* 12:17 Badbad