13
Tamol ilon ta ibilisa na dan, iŋ ideg yau a
Saen an lo tamolpein dupalug Jesus durupei, “Juda tamolpein aenta Galili na dumado dan Jerusalem na tempel lo dupalug, Anut yai digane pani dugo gabman gurman, Pailat, tamolpein an ifu dumat dugo, iŋsad dar tinid lo ilasa se yan mudan a yai digane dan da ikubuli a.” Ago tag Jesus isumianai, “Ak dugo, iŋ dal an lo dumat an niŋen o aŋ ilom lo abol, iŋsad kagin saiak Galili tamolpein aenta sad kagin saiak iriŋani ak ago abol di? Tia geig. Gug ŋai ŋurupaiaŋ da. Aŋanem saian an fidian patum ta apani na wak an rumok tap, aŋ dam nek ago mi adeg au a. Dugo, tamolpein 18 Siloam na ab lak na geig an yau idug ifu dumat an, ilom lo iŋsad kagin saiak an Jerusalem tamolpein aenta sad kagin saiak an iriŋani abol di? Tia geig a. Gug ŋai ŋurupaiaŋ da. Aŋanem kagin saiak patum apani. Tia tap, aŋ ago mi adeg au a.”
Gurab nuŋon tia yak san ru faŋan
Agog Jesus ru faŋan en irupidai, “Tamol ta iŋsan abi lo ai gurab ta ipae ya. Nal ta yaug, gurab patun abaŋ ile tia tag, iŋsan abi titianek tamol irupei, ‘Ŋai anaŋar utol gurab an patun ta ŋile man tia ya. Ak niŋen o tare. Etna itur dop, tan bulbal iŋanep itout banau.’ Ak man abi titianek tamol irupei, ‘Tubun en. Gidad, umoi dop, anaŋar kisaek taida itur dop tile gup. Ŋai dabin tan ŋupanip afon tile wa. Agop, anaŋar naod na yan nuŋon ifu uyan tap, itur a. Gug tia tap, titare wa.’ ”
Jesus pein ta Sabat nal lo iganeg uyan a
10 Sabat nal ta Jesus Juda ubou ab ta lo ru ipiteŋanai se ya. 11 Saen an lo pein ta itaror oŋ itor dak an dam imado ya. Iŋ gubak mi ur saian tinin lo iladug yen dugo subam an iŋaneg anaŋar 18 yau la ya. Saen fidian ifotsa san ta idaisuda na ya. 12 Jesus pein an ile tag iwagig, ipalug irupei, “Oŋane subam gamu ŋigane itout a.” 13 Ago dugo banin tinin fo iganeg, gamu nam ifotsag, Anut yaŋan yabisa ya.
14 Jesus Sabat nal lo pein an iganeg uyan ak niŋen o, ubou ab an san titianek tamol tiŋaen saian. Ago tag iŋ tamolpein ipidaig ibol, “Nal 6 an urat san. Ago yak niŋen oŋ enti saia tap nal 6 an ilon lo palup, ikubunio. Gug Sabat nal lo man tia ya.”
15 Ago tag Tubun en tamolpein fidian ubou ab an lo yan ru naon igo irupidaig ibol, “Aŋ balem uraru tinami a! Aŋ Sabat nal lo, aŋanem makau boi, tia, doŋki kam burod lo yan apasip, aŋal pe da aup you ta apidinai da. An ta rumok na i? 16 Nek ago mi, gamu pein en, Abraham malan kubulan, iŋ anaŋar 18 Satan banin lo imado se ya. Dugo, nal gun en lo Satan banin lo tupasi tap, dugo ilom isou di? An saian ak i?”
17 Iŋsan ru naon an iganeg, tamol a fidian sumianek dupani an miai ifu ya. Gug tamolpein aenta man Jesus kulob funfun igane na yan niŋen o ilod tubun mi uyan se ya.
Ai patun kitiktikan san ru faŋan
Mat 13:31-32; Mak 4:30-32
18 Agog Jesus fon irupidai, “Anut san kagin panek man dugo woŋ ak i? Ŋai ata mel lo tou ŋigane wak i? 19 Iŋ ibol ai patun kitiktikan yaŋan masted dubol dak oŋ a. An tamol ta iŋanep, iŋanen abi lo ipaep, ipuk pe, isap, ai tubun ak oŋ ilasa wa. Ago dop anakanak raen fo wur dufuni wa.”
Yis san ru faŋan
Mat 13:33
20 Agog Jesus afon isumianai, “En ata mel ŋai Anut san kagin panek da tou ŋigane wak i? 21 Iŋ ibol yis oŋ. Pein ta yis iŋanep, plaua daeg tubun ak lo yan ida ikubulip, yen dop plaua ikafut yaup tubun a.”
Dalawan ipipiani an
Mat 7:13-14,21-23
22 Jesus Jerusalem na yau dugo, dal na panu tutubun ak, agod kitiktik ak dam lo, Anut san ru ipiteŋanai dugo yau se ya. 23 Ago dugo tamol ta Jesus isumianig ibol, “Tubun en, dugo, Anut tamol wei an tia patud ipasi wak i?”
24 Ago tag Jesus irupidaig ibol, “Dalawan man ipipiani an. Aŋ dalawan ipipiani an lo aladu wo maeg agane wa. Man ata wo? Ŋai ŋurupaiaŋ da, tamolpein wei mok Anut san kagin panek aben lo diladu wo ilod ibol da, ago bo man diladu san tia ya. 25 Man dugo, ab taman dalawan ifutanip, an lo aenta asupakuk dop, patun fo atur a. Dalawan atitip, awagiŋ a, ‘Tubun en, oŋ dalawan pasi panama.’
“Gup iŋ ru naon igo irupaiaŋ a, ‘Aŋ dugon te alasa yan ŋai ta ŋaloŋ na ya.’
26 “Ago dop arupeip abol a, ‘Oŋ maŋ da sisem tani taluk na ya. Maŋsama panu lo dam piteŋanama na ya.’
27 “Ago gup irupaiaŋ, ‘Ŋai fon ŋurupaiaŋ da, aŋ dugon te alasa yan ŋai ta ŋaloŋ na ya. Aŋ aupasek tinami, sen alasa.’
28 “Aben an ate aŋ atata dop luomi agurmi wa, man dugo, Abraham, Aisak, Jekop, profet adi fidian dam Anut san kagin panek aben lo dumado dop eil a, ak man diabianaŋ pe patun fo alasap amado wa. 29 Tamolpein wei kasik ad isuda dak lo, ad idiau dak lo, not lo, saut lo dam an fidian dususap, Anut san kagin panek aben lo diladup anaŋ diani wo dumasip dumado wa. 30 Aloŋ uyan, aenta gamu murna yan murnap dumug a, ago dop aenta gamu malan te yan murnap murna geig dumado wa.”
Jesus Jerusalem niŋen o itata ya
Mat 23:37-39
31 Saen an lo mi Farisi aenta dupalug, Jesus durupei, “Oŋ gidad, gamu aben en biseip sen lasa. Man dugo, Herod oŋ ifuno umat o ilon yen da.” 32 Ago tag Jesus ru naon irupidai, “Aup, goun kasik an arupei, ‘Ŋai saen gamu, gabulo an man ur saiak saiak ŋukudai diau dop, tamolpein subam ad da yan ŋukubuniai a. Salsop ŋaisag urat wadan ŋufutani wa. 33 Ago yak niŋen ŋai gamu, gabulo, salso man tureŋ mi ŋabi wa. Man dugo, aben a ate profet ta dufuni imat an man Jerusalem mi a, an niŋen o panu sen ta lo dufuni imat banau.’ ”
34 “O Jerusalem. Oŋ profet adi ufu dumat na ya. Anut tamol oŋsa na iginiai dupalu dan dam pat nam ufu da. Nal wei kasik ibol kurek ta nanun subarin paen na kagin ipidinai dak ago mi ŋai kagin ŋupanaŋ o ŋigane gug aŋ ŋai amoi a! 35 Ago yak niŋen o Anut aŋsam tempel ibiseig kawan yen da. Agod ŋai ŋurupaiaŋ da, aŋ ŋai fon ta aliag na dop yaup aŋ saen igo abol, ‘Tamol e Anut yaŋan lo ipalu den Anut anen bar tinin lo yen da.’ ”