15
Sipsip ideg yau ak san ru faŋan
Mat 18:12-14
Nal ta takis ŋilaŋal adi iŋ aupasek tamol adi dida Jesus san ru duloŋ o dususa ya. Agog Farisi adi, iŋ kubiaeŋ san girek maŋau dida Jesus patun fo disidag dubol, “Tamol an aupasek adi dida nug turan diganeg dida anaŋ kisaek mi diani da.”
Ago tag Jesus ru faŋan en ibol irupidai, “Tamol ta iŋsan sipsip 100 gug luluŋad lo kisaek ideg yau tap, an niŋen o dugo igane wak i? Iŋ sipsip 99 an itumanaip dumado dop yaup, kisaek an abaŋan yabip itor nap ile mok a. Saen sipsip an ile dan ilon uyanan pe, iŋanep paon fo ibili isudap, isinip, panu na yau a. Agop iŋanen turan muroun, ab susumeik an igiaip dupalup, agop irupidai, ‘Ŋai ilog tubun mi uyan da. Man dugo, ŋaisag sipsip kisaek ideg yau gug fon ŋile ya. Ak niŋen o apalup yousai tigane.’ Nek ago mi lak na Anut san eŋel adi dam tamol ta Anut san kagin imoi ak fon ibileksa dop, iŋ o ilod tubun mi uyan da. Ak man 99 a itaot la yak dubol go dumado dan iŋ o eŋel adi uyasusai ta digane na da.
Moni patun ideg yau ak san ru faŋan
“Nek ago mi pein ta iŋ moni patun 10 gug kisaek ideg yau dop niŋen o dugo igane wak i? Iŋ lam ibanip, ab ilon irianip, abaŋ yabip yau na gup ile wa. Saen ile dan turan muroun, agod ab susumeik an igiaip, dutumanip, irupidai, ‘Moni patun a ideg yau an fon ŋile ak niŋen o ilog tubun mi uyanan a. Ago yak niŋen aŋ ŋai da sisem ilod uyanan a.’ 10 Ŋai aŋ ŋurupaiaŋ da, nek ago mi Bai Anut san eŋel adi aupasek tamol ta kisaek ilon ibilisa tap, an niŋen o ago mi uyad tubun mi isusa wa.”
Taman ta nanun ideg yau ak san ru faŋan
11 Jesus ru awan ibateg ibol, “Tamol ta nanun uraru a. 12 Nanun bakan an taman irupeig ibol, ‘Bai, oŋane filia ŋai teig da wabitip ŋaineg ŋutug gamu en panag.’ Ago tag taman iŋanen filian an yabitig nanun uraru mi anen anen ipidinai a.
13 “Murnag nanuk bakan ak iŋanen filian an idad yaug, san moni an isinig panu ta asau ak lo yau. Atna uyasusai kagin lo moni isini an isuwari yau. 14 Iŋ melmel fidian isini an igane itout a, ago gug kadag tubun ak tan an lo idu ya. Ak man tinin lo melmel an fidian itout go muruan tubun mi isini se ya. 15 Ago tag yaug, panu an san tamol ta san na urat igane wo isumiani. Tamol an yabig idinig yaug bor sad ar lo iŋanen bor kaginad igane dugo imado se ya. 16 Ago dop bor sad anaŋ samsamun ta yani wo yaes isofutani gug talpein ta mel yani san ta ipani man tia ya.
17 “Saen tinin imadan man, ilon ipastig ilon lo igo ibol, ‘Ŋai tamag san urat pinein bo iŋ anaŋ idaisuda mi diani dugo dumado da. Ak man ŋai ente kadag ibiag dugo mateŋ ŋile wo sumeik da! 18 Ŋai ŋumasap bai san na ŋaup ŋabol a: O bai, ŋai oŋ Anut da naom na ŋigane saian a. 19 Ago yan lo ŋai oŋ nanu ubol san niŋen o ŋai ta idaisuda na ya. An niŋen o ŋai oŋsa urat pinein luluŋad lo oŋsa urat pinein kisaek ago giniag pe ŋilasa wa.’ 20 Agog imasag, imul go taman san na yau a.
“Asau mi ipalu dugo taman malan yaug ile ya. Agog iŋanen nanun ilon imuŋani saian geig tag, imaspalug yaug, nanun yabig musuk ipanig ida ditata se ya.
21 Agog nanun irupeig ibol, ‘O bai, ŋai oŋ Anut da naom na ŋigane saian a. Ago yan lo ŋai oŋ nanu ubol san niŋen o ta idaisuda na ya.’
22 “Gug iŋanen taman urat pinein idinaig ibol, ‘Ririan aup, kulos milaen siŋaokan an aŋanep asini apalup, agane pani. Ariy dam tuon lo agane. Sendal dam adiri pani. 23 Agod aup, makau nanun tinin italbusi uyan an afuni. Agop id anaŋ tabip tani dop, ilod uyan dop muguruŋ tigane wa. 24 Man dugo, ŋai nanug en imat ŋabol ak gug gamu afon kumaen imado da. Gubak mi ideg yau ŋabol ak gug gamu afon ŋileg ŋiŋane ya.’ Agog muguruŋ tubun ak fun digane ya.
25 “Agog nanuk matu an abi lo itor nag imul ipalug, ab sumeik ipani dugo iŋ sad uyasusai an liliŋan iloŋ a. 26 Ago tag urat pinein ta iwagig isumiani, ‘An ata digane dak i?’ 27 Agog urat pinein an ru naon irupei, ‘Oŋ tei itor ak gamu ipalu ya. Muruan ta ile man tia yak niŋen o aŋ tamam makau nanun tinin italbusi uyan an ifuni a.’
28 “Nanuk matu an ago iloŋ go tiŋaen saian tag ab ilon lo iladu san imoi a. Ago tag taman ilasag iŋanen nanun matu ak ab lo iladu wo ilon iŋane wo igane se ya. 29 Ak man nanun an taman irupei, ‘Anaŋar wei kasik ŋai oŋsa urat pinein igo woŋ urat ŋigane na ya. Agod ŋai oŋ awa kitek ŋiparsisali man tia ya. Ak gug oŋ sipsip nanun ta, ŋaineg turag muroug dida uyama isusa wo panag man tia ya. 30 Gug oŋ nanu an oŋsa filia pani an jeit pein adi tinid lo ibidani dugo itor nag, gamu imul an, oŋ makau nanun tinin italbusig uyan an iŋ niŋen o funi a.’
31 “Ago tag taman ibol, ‘Nanug, oŋ ŋai da nal pempem tumado da. Agod ŋaisag mel fidian man oŋsa. 32 Ak man gidad gamu ilod uyan dop muguruŋ tigane wa. Man dugo, oŋ tei en imat ŋabol gug, gamu fon imado da. Iŋ ideg yau gug fon imul ipalu ya.’ ”