16
Titianek tamol kankan anda yak san ru faŋan
Jesus iŋanen megeloum irupidai, “Filian tamol ta iŋ urat titianek tamol aman da ya. Agog tamol aenta dupalug, filian tamol an durupei, ‘Oŋsa titianek tamol an oŋane filia ibidani da.’ Ago tag iwagig isumiani, ‘Ŋai oŋ niŋe wo ru tim ŋaloŋ a. Oŋ dugo gane dak i? Oŋ masip, urat gane yan girep panag dop urat bisei. Oŋ afon urat titianek tamol mado san tia ya.’
“Agog titianek tamol ilon igireg ibol, ‘Ŋaisag tubun en gamu ŋaisag urat lo ikudag o da. Dugo ŋigane wak i? Ŋai tan ŋitare san dabai amag tia. Agod ŋai ŋagod o dam miai ifunag da. Ak man dugo ŋigane wan gamu ŋaloŋ a. Ago tap mitep urat lo ikudag dop, turag muroug wei mi duyuŋanag dop iŋsad ab lo digiag pe ŋau a.’
“Ago tag iŋ tamolpein fidian a iŋsan gurman san na gubun digane yan kisaek kisaek mi igiai a. Tamol malmalan an isumiani, ‘Oŋ ŋaisag gurman an tinin lo gubun sapita gane yak i?’
“Agog ru naon irupei, ‘Wan handet dram oliv gureŋ.’
“Ago tag titianek tamol an ibol, ‘Ririan masip, wan handet suas pe fifti mi gire.’
“Agog neinta isumiani, ‘Oŋ gubun sapita gane yak i?’
“Agog ibol, ‘Wan tausen bek wit.’
“Ago ibol tag irupei, ‘Masip, girek an suas pe 8 handet gire.’
“Aria, iŋsan gurman kulob a igane yan san ru iloŋ go ipitiani a, man dugo, urat titianek tamol an kankan anda ya. Tan en san tamolpein siganed madok an kagin dupani uyanan san niŋen o kankan ad da ya, agod iŋsad kankan an, tamolpein a ilalaŋ san an sad kankan iriŋani da. Ŋai ŋurupaiaŋ da. Aŋsam moni nam tamolpein abinawai. Agop an lo iŋ aŋ turam dilasa wa. An lo dop saen aŋsam moni biabi aman tia man, kumaen panu lo aladup ante tamolpein an duyuŋanaŋ pe malam dupare wa.
10 “Talpein enti mel nanun ak lo kagin uyan an mi igane dan, mel tubun ak lo dam ago mi igane wa. Nek ago mi, talpein enti mel kititik lo iraek tap, mel tutubun ak lo dam ago mi igane wa. 11 Ago yak niŋen o, oŋ tan en san filian o raek kagin gane yak ago tap, saen kumaen panu san filian mok a diwae dan, oŋ niŋe wo ilod isou wak i? Tia geig, oŋ bani kawan mado wa. 12 Agod tan en lo oŋ tamol sen ak san filian kagin pani wo bani lo digane yak gug, oŋ kaginan ta gane uyan na yak ago tap, oŋane filia kumaen panu lo yan bani lo diganep kagin pani wak i? Tia geig a.
13 “Tamol ta iŋ gurman uraru an mi nal kisaek lo mi awad yabi san tia ya. Iŋ ago igane wo igane tap, iŋ kisaek o lian niŋen o imat dop, turan ile saian a. Tia dop, kisaek o lian ilon ipani dop, turan patun ipani wa. Nek ago mi oŋ Anut moni da sisem uri san tia ya.”
14 Farisi adi ru an fidian duloŋ go Jesus kukok an digane dugo nao futek ru tinin lo digane se ya. Man dugo, moni niŋen o tubun mi dumat a. 15 Agog Jesus irupidaig ibol, “Aŋ tamolpein malad lo sem itulaŋ da, ak gug Anut aŋanem ilom iloŋ uyanan da. Mel a tamol malad lo naon lak na geig ak anda yan, nek mel an Anut malan lo iganan geig ak ibol da.”
Piteŋanek subuŋan taida
Mat 11:12-13; Mat 5:31-32; Mak 10:11-12
16 “Moses san kubiaeŋ iŋ profet adi sad ru da yen go ipalug Jon san lo ya. Saen an log ipalug gamu saen en lo man, Anut san kagin panek aben san ru dufulale da. Ago dugo tamolpein wei kasik Anut san kagin panek aben ilon lo diladu wo wagai digane da. 17 Keit tan da ditout diau san man pasauman geig a, ak gug girek kitekan san boi ta Moses san kubiaeŋ lo yan ideg yau san ta pasauman na ya. Rumok, ideg yau san tia geig a.
18 “Tamol ta iŋ iwon ikudip pein foun ak iŋane tap, jeit igane da. Ago dop tamol sen ta pein a iwon ikudi an iŋane tap, iŋ dam jeit igane da.
Filian tamol iŋ Lasarus da
19 “Tamol ta iŋ filian anda yak pempem biouŋ sisiŋaok ak mi idirip imado se ya. Anaŋ dam uyan uyan ak mi yani se ya Iŋ mel ta lo katukan man tia ya. 20 Ago dugo bigabeg tamol ta yaŋan Lasarus dam imado. Iŋ tinin baob yafutani a. 21 Pempem disini diaug, filian tamol an san ab naon na dibilisig, imado dugo anaŋ samsamuk filian tamol san badim fo yan idu dan yani wo ilon tubun mi ibol se ya. Ago dugo goun dupalug, iŋsan baob an dipile se ya.
22 “Tamol uraru an ago digane yau nag, bigabeg tamol an imat go, Anut san eŋel diŋaneg diaug, Abraham giraŋen na digane ya. Agog filian tamol an dam imat go disare ya. 23 Iŋ Ades lo imado dugo, madai tubun mok ifuni se ya. Agog malan isudag, asau mi Lasarus Abraham giraŋen na imado dugo ile ya. 24 Ago tag filian tamol Abraham iwagig go ibol, ‘Bai Abraham, ilo imuŋanag. Lasarus dinip, banin kikoun you lo isaminip, isini ipalup baleg fo iganep ibubarum. Man dugo, ŋai yai en lo madai tubun mi ŋisini dugo ŋisagai da.’
25 “Ago tag Abraham ru naon irupei, ‘Nanug, ilo isou. Saen oŋ tan na kumae mado dugo, oŋ oŋsa mel uyan uyan ak ŋane na ya, ago dugo Lasarus mel saian saian ak mi iŋane na ya. Gug gamu iŋ ilon pasa ibol dugo oŋ madai tubun geig ak sini da. 26 An mi tia, Anut oŋ ŋai da titiŋaem dog kuror ak iganeg yen da. An lo tamolpein etna dumado dan dog an dupilalip oŋsa na diau san tia ya, nek ago mi tamolpein a oŋ dida amado dan dog an dupilalip ŋaisag na dupalu san dam tia ya.’
27 “Ago tag filian tamol an ru naon irupeig ibol, ‘Mago tap, Lasarus dinip, ŋai tamag san ab lo yaup, 28 teig 5 ante dumado dan ru kagin irupidai a. Kabelan iŋ dam aben ente tamolpein madai tubun geig dile wan ate dupalu banau.’
29 “Ak man Abraham ru naon irupeig igo ibol, ‘Tia. Oŋ tei murou man iŋ Moses san kubiaeŋ, agod profet adi sad ru ka dusuti wa, an iŋ o idaisuda ya. Ru an ka duloŋ dop kagin digane wa.’
30 “Agog filian tamol an ibol, ‘Tia. Bai Abraham, an man ta idaisuda na ya. Uloŋ, tamol ta imat ak fon kumaen imasap yaup, ŋai teig muroug an irupidai tap, an lo ilod ibilisa wa.’
31 “Ak man Abraham irupeig ibol, ‘Iŋ Moses profet dida sad awad ta diabi na yak tap, gidad tamol ta mateŋ lo yak fon imasa dap, ilod iŋanep ilod ibilisa wo ru kagin irupidai bo man, iŋ awan ta diabi na wa.’ ”