21
Hiwape anani’mbenena
(Maki 12.41-44)
Yesu numa dalabu baneina u hinena i mamae ma i gagalena ani’mbenena gaebana ugolina tu wigapola lawahi hai ani’mbenena hi huhouna. Ma gasi i gagalena ma hiwape wodayadayabuna mone luwaga habuluhi mei toea emosi i hounihi. Ma Yesu i baha i pa, ‘A baha duma ugolimi, geka hiwapena wodayadayabuna i houna lagona ma apoma atapuhina. Matababana atapuhina hai omteletelenagei hi houna ma tauna a widayadayabu u hinena ma mone atapuna i tutuhagaya i houna pahi.’
Pilipili po hiniwiyuwa
(Matiu 24.1-14; Maki 13.1-13)
Yesu a hewahewali lawa hai ani’mbenena gaima dewadewahiyei numa dalabu baneina hi wogowogoya ani galenana hakina hi bahebaheya. Ma Yesu i baha nae ugolihi i pa, ‘Geka numahi gaima ugolihiyei hiwogohi po o gagalehi, houga e nenei apo gaima emosi ega u uyawena ina mamae. Atapuna apo hina dubadubalena pahi.’
Ma tauhi hi lubayadeya hi pa, ‘Bada, meyanai apo am baha anona ina lugeleteya? Ma wekiwekilala awai apo ina paliweliyai naka hougana ugolina amaka to geleta?’
Ma tauna i baha i pa, ‘Ona gagalena imahi po apega iyai ina witahaya powami. Matababana lawa hi maga apo hina towolo po gowaugei hina koyama hina pa, “Tau Yaubada a Besinana,” po hina pa, “A houga amaka i geleta.” Tamogi ega ona wotagohi. Hougana gawiya po wogalahi tuwegahi ona noonolihi ega ona matomatouta babana geka dewahi apo hina wawala tahaya. Tamogi houga sigasigana apega ina geleta yagiyaginai.’
10 Yesu gasi i baha meme ugolihi i pa, ‘Tupo geha ma tupo geha apo hina wigawiya po gasi ani taniwaga geha ma ani taniwaga geha apo hina wigawiya. 11 Apo guhuguhu po tupo gehouhi gomala po totogo baneihi hina geleta. Ma gasi wekiwelilala wainugolowolowo dumahi apo yadei hina hopu mai.
12 ‘Tamogi geka ginoulihi atapuhi yohola apega hina wawala tahaya ma apo lawa gehouhi hina panimi po hina wihiniwiyuwami. Apo numa dalabu ugolihi hina libahibahimi po hau numa panipani hina tugudumi. Ma gowau binei apo hina niyemi wasawasa po taniwaga baneihi ugolihi. 13 Ma nonoka ami gaogao apo tuwega dewadewana ona nohaya. 14 Ega nugonugomi ona laigeno meya ipa apo iyowai bimiyei ona ibaabani. Winugotuhu u nugonugomi ina kokoe duma. 15 Matababana baha po nugohanahanapu apo a welewelemi naka ega emoemotana tu wigawiyemi hina houna liyeya bo hina kawaikoyakoyameya. 16 Ma hinahinami po amamami po walewalehimi po nounoumi po ami guguni po ami lawa tauhi apo hau libahibahi hina hounimi po gehouhi apo hina unimi. 17 Apo gowau binei ma lawa atapuhi apo hina wihinigigiyemi. 18 Tamogi apega u ununumi apala emosi ina lugowadeya. 19 Ami nugokadidili binei apo luyagohana moinana ona tuhagaya.’
Yelusalem a peu binei Yesu i baheya
(Matiu 24.15-21; Maki 13.14-19)
20 Yesu i ibaabani i pa, ‘Mehougana tu wigawiya Yelusalem hina mewiiwileya naka ona hanapugeya a houga apapoe amaka i tuliyaliyani. 21 Ma iyawoi Yudeya u tupona ona mamae yaka ona lowo po ona nae u oya. Ma taumi iyawoi Yelusalem u hinena ona mamae ega ona luilui Yelusalem. 22 Nonoka apo Yaubada a wimeiha hougahi babana awai Yaubada a Buka ugolina i bahebaheya ipa ina limoineya. 23 Ma wiwine wainatuhahi po koikoibahi noka hougahi ugolihi apo tauhi tu nugodubu duma. Matababana wiyuwa baneina apo geka hipulina ina wialoni po Yaubada a wimeiha geka lawahi hina wialoni. 24 Ma tu wigawiya lawa gehouhi apo kwasikwasi daodaonei hina talatala unihi ma gehouhi apo hina panipanihi po hina niyehi tupo atapuna ugolihi. Ma tu meuputa lawahi apo Yelusalem hina yomtutuibabeya a sigana hai houga ina kokoe.’
Lawa Moinana a gunawilana
(Matiu 24.29-31; Maki 13.24-27)
25 Yesu i ibaabani i pa, Wekiwekilala apo hau kabudala po hau wamahiya po hau ubona hina lugeletehi. Hau hipuli tupo gehouhi boga po guliguli gololohi ma apo matouta baneihi ina huluhi po ugolihi nugohanahanapu ina yababa. 26 Hipuli tupo atapuna ugolina awai apo ina nenei wiotonana ma lawa apo matouta ina geinihi po hina imatauguuguwa. Ma yada ginoulihi atapuhi hai kadidili apo hina tapiya. 27 Apoma apo Lawa Moinau a wipoyau po a wasawasau ona gagaleu ma yaloigei a nei. 28 Hougana geka ginoulihi hina tugudu po hina waawala taumi ona luwatatemi po ona galena gae babana ami lupena halena tahina e kukuku.’
Yesu i galugalu binei i wiatatiyana
(Matiu 24.32-35; Maki 13.28-31)
29 Apoma Yesu geka paliluwaluwana ugolihi i baheya i pa, ‘Hapali kiyaha ona galeya ma mayau atapuhi ona galehi. 30 I galugalu hougana ugolina ta hanapugeya naka ega daona ma apo higolo ina wawala. 31 Yaka wekiwekilala awai a palipaliwelemi hina wawala ma ona galehi yaka ona hanapugeya Yaubada anani taniwaga ega daona ma apo ina geleta.
32 ‘A baha duma ugolimi, geka ginoulihi atapuhi apo hina wawala tahaya ma apoma geka hapanana lawahi hina hilage pahihi. 33 Yada po hipuli apo hina yababa ma tau u baha apega ina yababa.
34 ‘Ona gagalena imahi. Witoletoleha po uma buuwa po geka hipulina luyagohanana genona ega ina laigenogenomi ma apo noka iyetana ina ligohogoholimi mei walo e lailupa. 35 Matababana lawa atapuhi hipuli tupo wohepali he mimiyeya apo ina nei ugolihi. 36 Tamogi houga magomagouna ona ihalu po ona laupali. Yaka apo ona kadidili po geka ginoulihi atapuhi hinehiyei a dewadewami ona nei po Lawa Moinau u matau ona towolo.’
37 Iyeta emosi po emosi Yesu numa dalabu baneina u hinena i iatatiyana. Tamogi uguwei i nae po Oliweta u oyana i eneno. 38 Ma malatomtom habuluna lawa atapuhi hi nei numa dalabu baneina u hinena po ugolina hi lautanigana.