22
Yesu wogana hi talatalaya
(Matiu 26.1-5; Maki 14.1-2; Yoni 11.45-53)
Palawa ega ita haahana tolehana gowana Welulagona hougana i tutuliyaliyani. Ma tu witalaguyaba babadahi po lugagayo tanitaniwagahi tahaya hi bibeiha iyowai ma apo Yesu hina uni babana lawa hi lowogehi.
Yudasa Yesu i nugohaleya
(Matiu 26.14-16; Maki 14.10-11)
Apoma Tomodulele Yudasa Isakaliyota a winugonugotuhu i taniwageya. Yudasa tauna Yesu a hewali gehouna. Ma i nae po tu witalaguyaba babadahi po numa dalabu tu galena itete hai babada mitehi hi wiwogatala. Iyowai apo Yesu ina nugonugohaleya ugolihi. Ma tauhi hi kaoha po hi lueena apo mone hina weleya. Ega yaka i lueena. Ma gaogao i bibeiha ipa bolu ega hina hanapugeya ma Yesu ina nugohaleya po hina numa panipani.
Yesu i wononogo apo Welulagona tolehana amna ina ani
(Matiu 26.17-25; Maki 14.12-21; Yoni 13.21-30)
Palawa ega haahanana tolehana apoma iyetana i geleta. Noka iyetana ugolina ipa apo Welulagona tolehana binei sipi natunatuhi hina unihi. Yaka Yesu Pita ma Yoni i himilihi ma i pa, ‘Ona nae po Welulagona tolehana ubeita ona wononogogeya po apo ta ani.’
Ma hi lubayada hi pa, ‘Meka nugonugom ipa to wononogogeya?’
10 Ma ugolihi i baha ipa, ‘Meyagai baneina ona luiluiya hougana oloto gehouna goila talagigoilana e awawali apo ona itutuhaga. Tauna ona wotagoya po numa awai e luiluiya ona luiya. 11 Numana taniwagana ona paliweleya ona pa, “Bada geka pite a baha ugolim i pa, meka toumana hai babanoya naka ugolina apo u hewahewali mitehi Welulagona tolehana to ani?” 12 Ma tauna apo babanoya baneina u moyana ina wiatatiyemi po ugolina ginouli atapuna ona wononogogeya.’
13 Hai luwaga hi nae po Yesu awai atapuna i bahebaheya naka pitenana ma hi tuhagaya yaka hai Welulagona tolehana hi wononogogeya.
Guyau a am
(Matiu 26.26-30; Maki 14.22-26; 2 Kolinito 11.23-25)
14 Am kabudalana hougana Yesu a tu wituwetuwega mitehi hau ani am hi tugula. 15 Ma ugolihi i baha i pa, ‘U luhogala baneina ipa taumi miteu geka welulagonana amna tan’omtahaeya ma apoma hiniu ina wiyuwa. 16 Matababana a paliwelemi, apega anani a sigana Yaubada anani taniwaga u hinena anani kokoe ugolina ina geleta.’
17 Ma keyaka i waya po Yaubada ugolina i wimaamala ma i pa, ‘Geka ona waya po ona gutaya u hayami. 18 Matababana a paliwelemi, amalai ma i wawala po i nenae apega wine a umaya a sigana Yaubada a witaniwaga ina geleta.’
19 Apoma aniani i waya po i wimaamala ma i tomutomuya po i welewelehi ma i ibaabani i pa, ‘Geka hiniu taumi a welewelemi. Winugohepau binei geka pite ona dewadewaya.’
20 Emoemotana gasi mei am u mulina ma keyaka i waya po i pa, ‘Geka talau Yaubada a wogatala wouna lawa atapumi ubeimi apo ina kololo.’ 21 Amna u hinena Yesu i baha i pa, ‘Ona galeya, tu nugohaleu lawana tauna miteu geka ani amna ugolina. 22 Lawa Moinau apo Yaubada a nugotuhugei a hilage, ma iyai tu nugohaleu naka tauna tu nugodubu.’ 23 Ma a hewahewali hi tugudu po hi laubayabayadena mehi, iyai apo geka dewana ina dewaya.
Witaniwaga ubeina
24 Yesu a hewahewali u hayahi witaniwaga binei hi wigamogahigahi. 25 Ma Yesu ugolihi i baha nae i pa, ‘Tu meuputa lawahi hai wasawasa lawa he tanitaniwagehi. Ma lawa hai baha wiyateyate hipa “Bada tam tuhaguiyai.” 26 Tamogi taumi ipa ega geka pite. Iyai u hayami ami bada ipa ina dewa meya po mei tewela habuluna. Ma iyai ami tu tahaya ipa ina dewa meya po mei tu poula. 27 Lawa awai tauna i geduma? Lawa hau ani am e tugutugula bo lawa e pupoula? Lawana e pupoula tauna i geduma. Ma tau u hayami mei tu poula lawana. 28 Taumi u houga witai u hinehi ma mitemi ta mamae. 29 Ma amaka mei amau witaniwaga ubeina ma i inaganiu, naka pitenana apo a winaganimi witaniwaga ubeina. 30 U ani taniwaga u hinena apo u ani am ugolina ona am po ona uma. Isalaela gugunina magouhi 12 taumi apo taniwaga hai ani tugula ugolina ona tugula ma ona luhetalehi.
Yesu Pita a bowi i baha pikogeya
(Matiu 26.31-35; Maki 14.27-31; Yoni 13.36-38)
31 Yesu i baha nae Pita ugolina i pa, ‘Simona, Simona, una lautanigana. Tomodulele lubayada i waya ipa atapumi ina ludadanimi po ina wikahami mei lawa witi e ikahaya. 32 Tamogi bimgei a lupali ipa am witumagana ega ina kookoe po mehougana una luhagawilem ipa walewalehim una wikadidilihi.’
33 Ma Pita i baha i pa, ‘Guyau, a nonogo duma apo tam miteu ta nae hau numa panipani po ta hilage.’
34 Ma Yesu i pa, ‘Pita a baha duma ugolim. Uguwei apega kamkam olotona ina tou a sigana mala tonuga una bowiyeu naka ega uta hanapugeu.’
Mone ani’mpohapohana po baeki po kwasikwasi daodaona
35 Apoma Yesu a hewahewali i lubayadehi i pa, ‘Hougana a himilimi po o nenae ega ami mone ani’mpohapoha po ega ami baeki po ega aehumahuma ota tama ma awai ugolina o kuku bo eega?’
Ma tauhi hi pa, ‘Ega awai.’
36 Ma Yesu i pa, ‘Tamogi amalai iyai mone ani’mpohapohana waioutuna ugolina yaka ina waya. Ma iyai ega ugolina kwasikwasi daodaona yaka a luilui wopotopotona ina gimalena haleya po emosi ina waya. 37 Matababana a paliwelemi naka geka bahana Yaubada a Buka ugolina ipa ina limoineya tau ugoliu. I baheya i pa, “Tauna tu dewaapapoe mitehi hi hiyawa emotehi,” babana awai biugei hi gilugilumi e laimoineya.’
38 Ma a hewahewali hi pa, ‘Guyau, u galeya geka kwasikwasi daodaohi luwaga.’
Ma tauna i pa, ‘Amaka.’
Yesu Oliweta u oyana i lupali
(Matiu 26.36-46; Maki 14.32-42)
39 Yesu mei houga gehouhi i dewadewaya naka pitenana meyagai baneina i hopu haleya po i nenae Oliweta u oyana ma a hewahewali hi wotagoya. 40 Hougana hau oya hi laugeleta po a hewahewali ugolihi i baha i pa, ‘Ona lupali po apega ludadana ona wialonihi.’ 41 Ma tauna i nehalehi po i nae uheiya mei gaima ta haleya po e yatoyato naka pitenana mawana a dao ma itutunei i’mtutonetonena ma i lupali i pa, 42 ‘Amau, inapa am nugotuhu yaka geka wiyuwana keyakana ugoliu una wihaleya. Tau u nugotuhu hawena ma tam am nugotuhu una dewa tagoya.’ 43 Ma Yaubada a tu winoyanoya yadei i lugeleteya po i wikadidili. 44 Ma nugowiyuwa i dewaya po i laupali gawagawata ma moyagahuna mei tala hau hipuli i tonetoneya.
45 A lupali u mulina i gunawileya po a hewahewali nugodubu i tapeienohi po hi eneno ma i tuhagahi. 46 Ma i baha nae ugolihi i pa, ‘Awai binei o eneno? Ona towolo po ona laupali ipa ega ludadana ona wialoni.’
Yesu hi numa panipani
(Matiu 26.47-56; Maki 14.43-50; Yoni 18.3-11)
47 Yesu yohola i ibaabani ma a hewali gehouna gowana Yudasa bolu i tahaehi ma hi geleta. Tauna i gegae ipa Yesu niuna ina yagoni, 48 ma Yesu i baha nae ugolina i pa, ‘Yudasa, winiu yagonagei ipa Lawa Moinau una nugohaleu, bo?’
49 Hougana Yesu a hewahewali tauna mitehi awai apo ina waawala hi gagaleya po hi pa, ‘Guyau, i kwasikwasi daodaohi to wibagibagihi bo hawehi?’ 50 Ma tulahi gehouna talaguyaba taniwagana a tu bagibagi i lubuya po tanigana u awala binebawana i talutuiya.
51 Tamogi Yesu i baha i pa, ‘Geka dewana amaka ma ina kokoe.’ Ma lawana tanigana i wodadani po i dewadewa meme.
52 Apoma Yesu i baha nae tu witalaguyaba babadahi po numa dalabu tu galena itete hai babada po mi Yudeya hai tanitaniwaga hi nenei tauna ubeina ugolihi i pa, ‘Iyowai po a nimagawiya gapolami o nei ubeu mei tau tu danene? 53 Hougana iyeta emosi po emosi tau numa dalabu baneina u hinena taumi u hayami ma iyowai po ega ota paniu? Tamogi geegeka taumi ami kabudala po gasi uguwa wipoyana a houga.’
Pita Yesu i bowiyeya
(Matiu 26.57-58, 69-75; Maki 14.53-54, 66-72; Yoni 18.12-18, 25-27)
54 Apoma Yesu hi numa panipani po hi niyeya tu witalaguyaba hai taniwaga a u numa hi luiyeya. Ma Pita mulinei i wotago po i nae. 55 Ma mayau u tano hau ani libolu hi ahili po hi duhuduhuna wiiwileya naka i luwoheyanehi. 56 Apoma tu bagibagi wawinena Pita hau yayata i tugutugula i todi ma i gagaleya po i pa, ‘Geka lawana gasi tauna Yesu tu wotagona.’
57 Tamogi Pita i bowi i pa, ‘Wawine, Yesu ega ata hanapugena dadani.’
58 Ma hi mae po ega daona ma lawa gehouna i galeya po i pa, ‘Tam gasi tulahi gehouna.’
Ma Pita i baha i pa, ‘Tulau, tau eega!’
59 Ma hi mae po kabudala gaogaona emosi u mulina ma lawa gehouna i baha higihigili i pa, ‘Moina dumana geka lawana tauna Yesu a bolu babana tauna lawa Galiligei.’
60 Tamogi Pita i pa, ‘Tulau, am baha anona a winugoniniyeya!’ Yohola i ibaabani ma amaka kamkam olotona i tou. 61 Ma Guyau i luhagawileya po Pita i gagaleya po Guyau a baha Pita nugonei i gegae naka geka pite i baheya i pa, ‘Uguwei apega kamkam olotona ina tou a sigana mala tonuga una bowiyeu.’ 62 Noka apoma i hopu hau uputa po nugonugona pouhi i tutou halenehi.
Yesu hi libahibahi
(Matiu 26.59-68; Maki 14.55-65)
63 Tu wigawiya Yesu hi womomohi ma hi palipaliguyoguyougeya po hi ilawi. 64 Gasi matana hi humahi ma hi lubayadeya hi pa, ‘Una wipiko, iyai noka i launim?’ 65 Ma baha apapoe galenahi tapuhi po tapuhi ugolihiyei hi palipalitepani.
66 Malitomtom hougana tu wiwogatala po tu witalaguyaba babadahi po lugagayo tanitaniwagahi hi’mtuboina. Ma Yesu hi niyeya hau ani wiwogatala numana po hi pa, 67 ‘Inapa tam Besinana lawana yaka una paliweliyai.’
Ma tauna i baha ugolihi i pa, ‘Inapa a paliwelemi yaka apega u baha ona kawamoineya. 68 Ma inapa a lubayademi yaka apega u baha ona wimiheya. 69 Tamogi amalai ma i wawala po i nenae apo Lawa Moinau Yaubada manimaninina u awala hinebawana a tugutugula.’
70 Ma atapuhi hi pa, ‘Heki, tam Yaubada Natuna, bo?’
Ma tauna i pa, ‘Taumi tuawami o baheya naka tau Yaubada Natuna.’
71 Ma tuawahi hi pa, ‘Awai binei tu wigouna ta bibiheya? Amaka tauna i wigou meya po a baha gamonei he hopuhopu.’