23
Yesu Pilato u matana i luhetala
(Matiu 27.1-2, 11-14; Maki 15.1-5; Yoni 18.28-38)
Apoma bolu atapuhi hi welutowolo po Yesu hi niyeya Pilato u naona. Ma hi tugudu po hi igouya hi pa, ‘Geka lawana ata lawa e itahaya powahi ma to tuhagaya. Lawa i palipaliwelehi ipa ega Sisa ugolina takisi hina huhouna po gasi i bahena meya i pa tauna Besinana lawana po wasawasa.’
Ma Pilato Yesu i lubayadeya i pa, ‘Tam mi Yudeya hai wasawasa, bo?’
Ma Yesu i pa, ‘Tam am baha naka pite.’
Ma Pilato tu witalaguyaba babadahi po bolu ugolihi i baha i pa, ‘Geka lawana ega a powa awai ata tuhagaya.’
Tamogi tauhi hi baha higihigili hi pa, ‘A wiatatiyanagei lawa u hayahi wogalahi e talatala iwawali, Yudeya tupona atapuna u hinena. U Galili i wawala i nei po amalai geka hosi.’
Pilato Yesu i himila niyeya Heloda ugolina
Hougana Pilato geka bahana i noonoli po i lubayada i pa, ‘Geka lawana lawa Galiligei?’ Ma i tuhagaya naka Yesu tauna Heloda tupo i gagalena iteteya ugolinei i nei. Ega yaka i himili po i nae Heloda ugolina, babana noka hougana u Yelusalem i mamae.
Heloda Yesu i gagaleya po nugonugona i kaoha duma babana houga i dao tuwegana i nonoli po gasi ipa ina galeya. Matababana a luhogala ipa Yesu a manini ina wogeleteya po ina galeya. Ega yaka Heloda Yesu i lubayabayadena dumaya ma a lubayadahi Yesu ega ita wimihehi. 10 Tu witalaguyaba babadahi po lugagayo tanitaniwagahi hi towolo gae po Yesu hi wigou kadidiliyeya. 11 Heloda a tu wigawiya mitehi Yesu hi galena hopuhopuneya po hi paliguyoguyougeya, po luilui daodaona po dewadewana hi wioteni ma hi himila meya po i gunawileya Pilato ugolina. 12 Noka iyetana ugolina Heloda ma Pilato hi witulana. Ma lolowa geka dewana eega ma hi gawiyena mehi.
Luhetala i wihimilana Yesu ina hilage
(Matiu 27.15-26; Maki 15.6-15; Yoni 18.39-19.16)
13 Pilato apoma tu witalaguyaba babadahi po tu tahatahaya po lawa i otugehi po hi’mboina. 14 Ma ugolihi i baha i pa, ‘Geka lawana o neiyai ugoliu po o pa lawa i itahaya powahi. Ma amalai u matami awai bihiyei o igouya a lauwilewileya po ega a powa awai ata tuhagaya. 15 Ma gasi Heloda ega Yesu a powa awai ita tuhagaya yaka i himila meya ugoliu. Geka lawana ega awai ita dewa powaya po apo binei ma ina hilage. 16 Ugolinei ma apo a baha po hina kodikodili ma a wohaleya po ina nae.’ [ 17 Bolima emosi po emosi Welulagona tolehana ugolina hau numa panipani iyai lawa hi inagani he baha po Pilato e wohaleya.]
18 Tamogi lawa atapuhi hi otu gogona hi pa, ‘Geka lawana una uni ma nugonugoiyai Balaba una wohaleya.’ 19 (Balaba tauna meyagai baneina u hinena wogalahi i wiwawali po omunugo binei hau numa panipani i mamae.)
20 Pilato nugonugona ipa Yesu ina wohaleya yaka bolu ugolihi i baha meme. 21 Tamogi tauhi hi otu gunawilana ugolihi hi pa, ‘Una witakeya! Una witakeya!’
22 Ma ugolihi Pilato a baha i witonugaya i pa, ‘Ma powa awai i dewaya? Ega a powa awai ata tuhagaya po apo binei ma ina hilage.’
23 Tamogi tauhi ponahi i lata ma hi ototu gawagawata ipa Yesu ina witakeya po hai wiototu i wiponawogogeya. 24 Ega yaka Pilato a luhetala i wihimilana naka Yesu apo lawa hai nugotuhu ina wotagoya. 25 Ma lawana wogalahi po omunugo binei hau numa panipani hi tutuguduya hi laupaliyeya ipa ina wohaleya. Ma Yesu i palihaleya lawa hai nugotuhu ina wotagoya.
Yesu hi tutulawiteya hau ani take
(Matiu 27.32-44; Maki 15.21-32; Yoni 19.17-27)
26 Tu wigawiya Yesu hi witahaya laweneya po hi niniyeya ma lawa Sailinagei gowana Simona meyagai u uputa ugolina i mamae i nei i luilui meyagai baneina u hinena. Tauna ani take mayouna u awalana hi houni ma hi dewaya po Yesu mulinei i awawalaniyeya. 27 Lawa boluna baneina Yesu hi wootagoniyeya po u hayahi wiwine gehouhi hi tutou ma hi lauhiyawa. 28 Ma Yesu i luhagawileya po ugolihi i baha i pa, ‘Wawine mi Yelusalemgena, ega biugei ona tutou. Tamogi taumi bimiyei po natunatumi bihiyei ona tutou. 29 Matababana iyeta e nenei apo lawa hina pa, “Wiwine alinawa po ega hita inatuna po ega hita igugu tauhi tu kaoha.” 30 Apoma,
“Apo lawa hina tugudu po oya baneihi ugolihi hina baha hina pa,
‘Ona guli po ona lutataiyai.’
Ma oya habuluhi ugolihi hina pa,
‘Ona guluwiyai.’ ”
31 Matababana inapa ginouli geka pite mayau a wiidaidaga hougana ma hina dewaya, apo mayau a poi hougana awai ina wawala?’
32 Ololoto luwaga tauhi tu dewaapapoe gasi hi witahaya lawena niyehi po ipa Yesu mitehi hina wihilagenihi. 33 Dobu gowana Ununu Dobuna ugolina hi lugeleta po noka hosi Yesu hi witakeya po gasi tu dewaapapoehi luwaga; gehouna u awala hinebawana ma gehouna u awala kehana. 34 Ma Yesu i pa, ‘Amau, una paligigilihi babana awai he dewadewaya ega hita hanapugeya.’ Ma tu wigawiyahi u hayahi a kaleko hi wikibugehi po hi tamihi.
35 Lawa hi towolo ma hi ihalu ma mi Yudeya hai tu tahaya Yesu hi palipaliguyoguyougeya hi pa, ‘Lawa gehouhi i wiluyagohanihi. Ma inapa tauna Yaubada a Besinana lawana yaka hapali ina wiluyagohana meya.’
36 Tu wigawiyahi gasi hi paliguyoguyougeya po hi gae ugolina po wine waitululuwana hi iyoyogi. 37 Ma hi pa, ‘Inapa tam mi Yudeya hai wasawasa yaka una wiluyagohana mem.’
38 Ma geka bahahi ani take u tepana hi gilumihi hi pa:
GEKA MI YUDEYA HAI WASAWASA
39 Tu dewaapapoena emosi i taketake Yesu i paliapapoeya i pa, ‘Moina tam Besinana lawana? Tam po tiyai una wiluyagohanita.’
40 Tamogi tulanana gehounana i lahaya i pa, ‘Yaubada ega uta lowogeya, bo? Wimihana tauta ta wiwaya emosina gasi tauna e wiwaya. 41 Tauta ata apapoe mihana ta laidumaluya ma tamogi geka lawana ega awai ita dewa powaya.’
42 Ma i baha Yesu ugolina i pa, ‘Yesu, am wiwasawasa una iwaawali una nugotuhuwe.’
43 Ma Yesu i baha lawana ugolina i pa, ‘A baha duma ugolim, amalai apo tam miteu meyagai gegena ugolina ta mae.’
Yesu i hilage
(Matiu 27.45-56; Maki 15.33-41; Yoni 19.28-30)
44 Iyeta i lautipolini ma kabudala lalana i wohouni po tupo atapuna i uguguwi a sigana kabudalana i hopu po ibiga i lutipolini. 45 Ma numa dalabu baneina u hinena kaleko baneina i taketake i gunalolo luwageya. 46 Apoma Yesu ponana i lata ma i pa, ‘Amau, u nimam alugou a huhouni.’ Geka bahana i baheya ma yautuna i kokoe po i hilage.
47 Tu wigawiya tu galena itetehi awai i waawala i gagaleya po Yaubada i huneya i pa, ‘Moina dumana tauna lawa dumadumaluna.’ 48 Noka hosi bolu hi’mtuboina po dewa i waawala hi ihalugeya. Ma hougana awai i waawala ma hi gagaleya po a nugowiyuwahi hi gunawilehi hai u numa. 49 Yesu tu hanapugena dumana po wiwine u Galili ma hi wotago po hi nenei uheiya hi towolo ma hi ihalu.
Yesu hau kokowaga hi houni
(Matiu 27.57-61; Maki 15.42-47; Yoni 19.38-42)
50 Lawa gehouna gowana Yosepa Alimatiyagei Yudeya u tupona. Tauna tu wiwogatala gehouna. Tauna lawa wodewadewana po a dewa hi dumalu. 51 Hawena tauna tu wogatala gehouna tamogi hai wiwogatala po awai hi dewadewaya ega ita kaoheya. Ma Yaubada anani taniwaga i ototoni. 52 Geka tauna lawana i nae Pilato ugolina po Yesu hinina i lupaliyeya ipa ina weleya. 53 Apoma hau ani take ma i telehopuneya po kokowaga kalekonei i humaya ma hau kokowaga i houni. Kokowagana naka tapatapana hi hedali po i lui ma yohola ega hita houneya. 54 Noka iyetana naka wononogo iyetana po ega daona ma apo dalabu ina wawala.
55 Wiwinehi u Galili ma Yesu hi wotagoya po hi nenei Yosepa mitehi hi nae kokowagana ugolina po iyowai Yesu i ienoya hi galeya. 56 Apoma hi gunawilehi hai u numa po Yesu hinina binei wakatu po dadi dimudimumuhi hi wononogo. Ma hau dalabu hi wiyagohina mei hai lugagayo i bahebaheya pite.