5
Yesu a hewahewali tahatahayahi i otugehi
(Matiu 4.18-22; Maki 1.16-20)
Genesaleta bogana u hadana Yesu i towotowolo ma lawa hi yamliyana gae ugolina ipa Yaubada a baha hina nonoli. Tauna wam luwaga hi hepahi po hi mamae i galehi ma tamogi tu ebagahi amaka hi lupa hopu halehi po hai hagida hi lauoga. Yesu wam gehouna i geluya naka Simona a wam ma i baha po i lududuya po hi hopu u bogei po noka hosi i tugula ma lawa i wiatatiyehi.
Ma hougana baha i woohouni po Simona ugolina i baha nae i pa, ‘Wamna una woeya po ta hopu boga daodaona ugolina po ami hagida ona telenehi po ona ebaga.’
Ma Simona Yesu a baha i buiya i pa, ‘Bada, to luhilage malatom ma ega awai tota onaya. Ma am baha binei apo hagidahi to telena mehi.’
Hougana iyana a maga hi ononaya naka mei hagidahi hina gunagunalolohi. Ega yaka hai lawa wamna gehouna ugolina hi luhapiyehi ipa hina haguhi. Hi nei po wamhi luwaga hi lihogohi po mei hina yoliyoli.
Hougana Simona Pita i gagalena po i tutunei Yesu u naona i’mtutonetonena ma i pa, ‘Una nehaleu, Guyau, babana tau tu apapoe lawau.’ A baha babana tauna po a lawa iyana a maga hi ononaya hi gagaleya po, hi gohola dumahi. 10 Sebedi natunatuna Yamesa ma Yoni Simona tu haguna tauhi gasi hi gohola dumahi.
Ma Yesu Simona ugolina i baha nae i pa, ‘Ega una matomatouta. Amalai ma i wawala po i nenae apo lawa una ononahi.’ 11 Ma wamhi hi hepa geletehi hau hayahaya po ginouli atapuna hi nehaleya ma Yesu hi wotagoya.
Yesu lepelo lawana i luyawahi
(Matiu 8.1-4; Maki 1.40-45)
12 Yesu meyagai gehouna ugolina ma lawa lepelo hinina i hogoya i nei ugolina. Ma hougana lawa Yesu i gagaleya po u naona i guli hopu hau hipuli ma i lupali gonugonuwa i pa, ‘Guyau, inapa nugonugom yaka una luyawahiu.’
13 Yesu nimana i lodomi po lawana i wodadani ma i pa, ‘Ee, nugonugou. Amaka ma una dewadewa.’ Mala emosi ma a lepelo i kokoe. 14 Ma Yesu i baha kadidili lawana ugolina ipa ega lawa ina palipaliwelehi. Tamogi i pa, ‘Dumalu una nae po tu witalaguyaba hina galem. Ma am luyagohana binei witalaguyaba una dewaya mei Mose i bahebaheya po lawa hai ani kawamoina naka u luyagohana.’ 15 Tamogi Yesu tuwegana i gunanohaya po i lalata. Ma bolu hi liya mai po ipa hina lunonola po gasi hai totogo ugolihi ma ina luyawahihi. 16 Tamogi i’mhoe po i nae po dobu ega lawa hita mimiyehi ugolihi i laupali.
Yesu lawa tu tootogona i luyawahi
(Matiu 9.1-8; Maki 2.1-12)
17 Iyeta gehouna Yesu i iatatiyana ma Palisi lawahi gehouhi po lugagayo tanitaniwagahi hi tugutugula. Tauhi Galili po Yudeya meyageihi atapuhi po Yelusalem ugolihiyei hi nei. Ma Guyau a manini Yesu ugolina po tu tootogo ipa ina luyawahihi. 18 Ma lawa gehouna waigwameyameyana hau liyapa ma hi awala neiyai po hi leta ipa hina luiyeya numa u hinena po Yesu u naona hina wienoya. 19 Tamogi ega emoemotahi ipa tahaya hina tuhagaya po hina luiyeya babana lawa hi maga duma. Ega yaka hi awala geleteya hau gatowa po domo hi dewaya ma lawana anani enona mitehi hi houna hopuneya bolu u tipolihi Yesu u naonei.
20 Hougana Yesu lawahi hai witumagana i gagaleya po i baha nae lawana ugolina i pa, ‘Tulau, am apapoe amaka a paligigilihi.’
21 Palisi po lugagayo tanitaniwagahi tauhi hi ibaabani hi pa, ‘Geka lawana iyai po Yaubada e palipaliguyoguyougeya? Ega emoemotana lawa awai apapoe ina paligigili ma Yaubada tuawana.’
22 Yesu hai winugonugotuhu amaka i hanapugeya yaka ugolihi i baha nae i pa, ‘Awai binei o inugowilawila? 23 Memeka baha dewadewana ega ita ipilipili? Am apapoe a paligigili bo una towolo po una nae? 24 Apo ugolimi a limoineya naka tau Lawa Moinau, wipoya Yaubada i weleu po hau hipuli apo apapoe a paligigili.’ Ega yaka i baha nae lawa wai gwameyameyana ugolina i pa, ‘A bahabaha ugolim, una towolo po am ani eno una awali ma una nae ma meyagai ugolina.’ 25 Mala emosi ma lawana u matahi i welutowolo po ani eno i enenogeya i awali po Yaubada i hunehuneya ma i nae a u dobu.
26 Tauhi atapuhi hi gohola dumahi po matouta i wihogohi ma Yaubada hi hunehuneya hi pa, ‘Ginouli ega tota gagalehi amalai to galehi.’
Yesu Libai i otugeya
(Matiu 9.9-13; Maki 2.13-17)
27 Geka dewana u mulina Yesu i hopu po i nenae po takisi tu tama gowana Libai i galeya. Tauna anani bagibagi numana ugolina i tugutugula ma Yesu i baha nae ugolina ipa, ‘Una wotagou.’ 28 Libai ginouli atapuhi i nehalehi ma Yesu i wotagoya.
29 Ma Libai a u numa toleha baneina Yesu binei i dewaya po takisi tu tama po lawa gehouhi mitehi hi tugula am binei. 30 Ma lugagayo tanitaniwagahi po Palisi gehouhi Yesu a hewahewali mitehi hi pilipilihi hi pa, ‘Awai binei takisi tu tama po tu apapoe mitehi o’mam po o umuma gogona?’
31 Ma Yesu hai baha i wimiheya i pa, ‘Lawa ega hita tootogo ega tu lumulamula nugonugohi ma tu tootogo tauhi nugonugohi tu lumulamula. 32 A nenei ega ipa tu dewadumalu a otugehi ma tu apapoe a otugehi po hina nugobui.’
Wiyohi bahabahana
(Matiu 9.14-17; Maki 2.18-22)
33 Ma hi baha nae ugolina hi pa, ‘Yoni a hewahewali po Palisi hai hewahewali he iyohi po aniani atapuhi ega hita ananihi po he laupali houga daodaona ma am hewahewali he’mam po he umuma.’
34 Ma Yesu i’mpaliluwaluwa i pa, ‘Itapa tu tawine olotona a tawine tolehana ugolina tauna ita mamae, moina apo a toumana hita iyohi? Apega. 35 Tamogi iyeta he nenei apo tu tawine olotona a gawiya hina wihaleya ma noka iyetahi ugolihi apoma apo hina wiyohi.’
36 Yesu gasi geka paliluwaluwana i paliwelehi i pa, ‘Ega iyai luilui wouna ita papaya po luilui odubona ugolina ita hilahilama lawiteya. Inapa ina dewaya yaka naka luiluina wouna amaka i wiapapoeya ma gasi kalekona henahenamina apega luiluina odubona ina linanaya. 37 Ma gasi ega iyai wine wouna ita hiwohiwoga hopuneya talagigoila gamogamo opihiyei hi dewadewaya odubona ugolina. Inapa ina dewaya yaka apo winena wouna ina hahana po talagigoilana ina gunahaiya po wine ina kolologeya. 38 Apega iyai ina dewaya. Tamogi wine wouna ipa talagigoila wouna ugolina hina hiwohiwoga hopuneya po atapuna ina dewadewa pahi. 39 Apega iyai wine odubona ina umumaya po u mulina ma wine wouna ina umaya. Matababana apo ina pa, “Odubona i dewadewa.” ’