6
Iyeta dalabu bahabahana
(Matiu 12.1-8; Maki 2.23-288)
Hau dalabu Yesu a hewahewali mitehi aniani mei pegapega tanona tipolinei i nenae ma a hewahewali pegapega anohi hi’mgomugomu po u nimahi hi gohohi po hi ananihi. Ma Palisi lawahi hi baha hi pa, ‘Ata lugagayo i baheya ipa ega hau dalabu ta wobagibagi ma iyowai po geka pite o dewadewa?’
Yesu hai baha i wimiheya i pa, ‘Dawita po iyawoi tauna mitehi am hi hilage ma awai i dewadewaya o hiyawi, bo eega? Tauna i lui po Yaubada a numa u hinena palawa wailugagayona i waya po i ani ma a hewahewali i welewelehi. Tamogi ata lugagayo i baheya ipa ega iyai ina anani ma tu witalaguyaba tuawahi.’ Ma i baha i pa, ‘Tau Lawa Moinau dalabu taniwagana.’
Lawa nimana wogiyogiyona
(Matiu 12:9-14; Maki 3:1-6)
Dalabu gehouna Yesu i lui hau numa dalabu po i iatatiyana. Ma noka hosi lawa gehouna awala hinebawana i habelu. Palisi po lugagayo tanitaniwagahi tahaya hi bibeiha ipa Yesu hina wigouya po hi todi ma hi gagaleya hi pa, apo lugagayo ina tulagoni po dalabugei lawana ina luyawahi, bo eega. Tamogi Yesu hai nugotuhu amaka i hanapugehi po i baha nae tu nimahabelu ugolina i pa, ‘Una nei po lawa u matahi una towolo.’ Yaka lawana u matahi i towolo.
Ma Yesu ugolihi i baha i pa, ‘Ipa a lubayademi, ata lugagayo ugolina awai i baheya ipa hau dalabu lawa tana idewadewahi bo tana iapapoenihi, bo lawa ta lauyawahihi bo ta ununihi?’
10 Yesu i galena wiwila po atapuhi i galehi ma lawana ugolina i pa, ‘Nimam una lodomi,’ ma nimana i lodolodomi po i dewadewa meme. 11 Tamogi tanitaniwaga uyogigai i wihogohi po awai ipa Yesu ugolina hina dewadewaya tuawahi hi ibaabaniyeya.
Yesu a hewahewali winaganihi
(Matiu 10.1-4; Maki 3.13-19)
12 Noka hougana Yesu i gae po u oya i laupali. Ma uguwa daodaona naka Yaubada ugolina i laupali ma malitom. 13 I lauyayahi hougana Yesu tu wotagona i otugehi po u hinehi lawa magouhi 12 i winaganihi ma i wigowahi po tu wituwetuwega. 14 Tauhi naka Simona ma Yesu i wigowaya Pita ma walehina Andulu po Yamesa po Yoni po Pilipo po Batolomiu. 15 Ma Matiu po Tomasi po Yamesa Alipi natuna po Simona hi wigowaya po tu palihalena mena. 16 Ma Yudasa Yamesa natuna po Yudasa Isakaliyota Yesu apo ina nugohaleya.
Yesu i iatatiyana po lawa i lauyawahihi
(Matiu 4.23-25)
17 Oya tepanei hi hopu mai po a hewahewali boluhi mitehi hi towolo. Ma lawa bolu baneina i liyaliya mai Yudeya tupona atapuna po Yelusalem po Taya ma Saidoni niha labehi meyageihi ugolihiyei hi nei. 18 Hi nei ipa a baha hina nonolihi po tootogohi ina luyawahihi. Ma iyawoi alugo apapoena i iapapoenihi hi nei po hi luyagohana. 19 Ma atapuhi hi ileta ipa hina wodadani babana ugolinei wipoya i hopu po lawa tu tootogo atapuhi i lauyawahihi.
Kaoha po nugodubu
(Matiu 5.1-12)
20 Yesu a hewahewali i galehi ma i baha i pa,
‘Taumi tu dayadayabu a kawaidewedewemi,
babana Yaubada anani taniwaga galimiyei.
21 Taumi iyawoi amalai am o hilahilage a kawaidewedewemi,
babana apo on’omhiyougo.
Taumi iyawoi amalai o tutou a kawaidewedewemi,
babana apo ona winama.
22 Taumi iyawoi hougana apo lawa hina lauuyogigiyemi po hina ihinigigiyemi po hina hapohaponimi po gowami hina iapapoenihi
babana tau Lawa Moinau biugei taumi tu kaohadiidiga.
23 ‘Yaka omi houga witai ugolina ona kaoha po ona ilupalupa gae babana hau yada mihami apo ina lata duma. Geka pite apo lawa hina dewadewami mei googata hi dewedewehi tu bahapiko ugolihi.
24 ‘Ma kihoni tu nugodubu taumi waimonemi amalai,
babana amaka kamnami o idewadewahi.
25 Kihoni tu nugodubu taumi iyawoi amalai o yamhiyougo,
apo am ona hilage.
Kihoni taumi tu nugodubu iyawoi amalai o inama,
apo ona tou.
26 Kihoni taumi tu nugodubu lawa atapuhi he kawakawaidewedewemi,
mei googata tu bahapiko koyakoyama hi kawakawaidewedewehi.
Tu wigawiyeta luhogalana
(Matiu 5.38-48, 7.12a)
27 ‘Tamogi tu lunonoleu a paliwelem. Tu wigawiyemi ona luhogalehi po tu luuyogigiyemi ona dewa imahiyehi. 28 Iyawoi tu paliapapoenimi ona kawaidewedewehi. Ma iyawoi tu paliguyoguyougemi ubeihi ona laupali. 29 Inapa iyai nawatatam ina launi yaka nawatatam tupo gehouna una weleya po ina launi. Inapa iyai am gupouma luiluina ina waya yaka am luilui hota una palihaleya ugolina. 30 Iyawoi ugolim he laupali atapuhi hai luhogala una welewelehi po iyai am gapola ina winihi yaka ega una tamitami mehi. 31 Ma awai u luhogaleya ipa lawa ugolim hina dewadewaya naka dewana emosina ugolihi una dewadewaya.
32 ‘Inapa tu luhogalem lawahi tuawahi una lauhogalehi yaka naka apo a dewadewa awai tam ugolim? Matababana tu apapoe lawahi gasi tu luhogalehi he lauhogalehi. 33 Ma inapa tu dewa imahiyem tuawahi una dewadewa imahiyehi yaka naka apo a dewadewa awai tam ugolim? Matababana tu apapoe lawahi naka dewana he dewedeweya. 34 Ma inapa iyawoi am ginouli apo hina laidumaluhi tuawahi ugolihi una welewelehi yaka naka apo a dewadewa awai tam ugolim? Matababana tu apapoe lawahi hai lawa ugolihi he lauguta babana apo hai ginouli latana emoemotana hina lidumalu meya. 35 Tamogi tu wigawiyemi ona luhogalehi po ona dewa imahiyehi. Ma ona luguta po ega wimihana ona nugonugotuhuya. Ugolinei ami meiha apo ina lata duma po taumi apo Yaubada Gegewahagana natunatuna. Matababana lawa yabayababa po tu’mboho ugolihi i lunugodewadewa. 36 Taumi ona lunugotootogo po mei Amami e launugotootogo.
Lawa geha libahibahina
(Matiu 7.1-5)
37 ‘Ega lawa gehouhi ona laibahibahihi meka po apo Yaubada ina libahibahimi. Ma ega lawa gehouhi ona igouhi babana apo Yaubada ina wigoumi. Lawa geha hai apapoe ugolimi ona winugoguluwihi po apo Yaubada ami apapoe ina winugoguluwihi. 38 On’ambenena yaka apo Yaubada in’ombenena ugolimi. Awai hogohogona po i lautepanena meya apo ina woliligeya u alomi. Matababana ginouli a lata awai u yambeneneya apo una tuhaga meya.’
39 Ma gasi Yesu geka paliluwaluwana i paliwelehi i pa, ‘Lawa matana keekena apega tu matakeke tulana ina weluwaya. Inapa ina weluwaya yaka apo hau domo hina peu gogona. 40 Tu lunonola a tu wiatatiyana apega ina gelagoni. Tamogi tu wisikuluna houga awai a sikulu ina wikokowi tauna apo mei a tu wiatatiyana.
41 ‘Awai binei walehim u matana dubudubu e gagaleya ma tam u matam mayau tipolina ega uta genogeya? 42 Apo iyowai walehimna ugolina una baha nae una pa, “Walehiu, una nei po u matam dubudubu a wihaleya,” inapa tam u matam mayau tipolina ega una galeya? Tam tu wikoyakoyama. U matam mayouna tipolina una wihalena tahaeya po una galena imahi ma apoma walehim u matana dubudubu una wihaleya.
Mayau ma ugona
(Matiu 7.16-20, 12.33-35)
43 ‘Mayau dewadewana apega ugona kakai ina houni. Ma kakai mayouna apega ugona dewadewana ina houni. 44 Matababana mayau atapuhi hai ugo ugolihiyei ma ta gagalena tuhagahi. Apega sitaniya u toyana kiyaha ugona una lohi po apega gologolowa gowana wine ugona donadona u toyana una lohi. 45 Lawa dewadewana u nugonugona ginouli dewadewahi he mamae apo ina hauhopunehi. Ma lawa apapoena u nugonugona ginouli apapoehi he mamae apo ina hauhopunehi. Matababana lawa nugonugona awai i wihogoya po e mamae apo gamonei ina baheya.
Tu lunuma luwaga
(Matiu 7.24-27)
46 ‘Awai binei o pa, “Guyau, Guyau,” ma awai a palipaliwelemi ega ota wootagohi. 47 Iyai ina nei ugoliu po u baha ina nonolihi ma ina dewa tagohi apo a wogeleteya ugolimi tauna galenana mei iyai. 48 Tauna mei tu lunuma. I ludomo hopu po dobu waigaigaimana ugolina a ogola i pati tatahi po hougana goila i hopuhopu po numana i launi. Tamogi ega ita guhuya babana i wogo imahiyeya. 49 Ma iyai u baha ina nonolihi ma ega ina dewa tagohi, tauna mei lawa numa i wogowogoya po ega ogola ita pati tatahi. Hougana goila i hopu po numana i laulauni naka mala emosi ma i guli po i laugolutena haleya.’