7
Yesu mi Loma hai tu wigawiya tu galena itetehi a tu bagibagi i luyawahi
(Matiu 8.5-13)
Yesu geka bahahi atapuhi i ibaabaniyehi lawa ugolihi po i kokoe ma i nae u Kapenaum. Noka hosi mi Loma hai tu wigawiya tu galena itetehi a tu bagibagi upuna hegohegoyana i totogo po mei ina hilahilage. Hougana lawana Yesu noyana i noonoli po mi Yudeya hai tanitaniwaga i himilihi, ipa hina nae po Yesu hina baha po ina nei po tu bagibagina ina luyawahi. Tu tahayahi hi nae po Yesu ugolina hi bahabaha gonugonuwa i pa, ‘Geka lawana to bahebaheya a dumalu ipa una haguya. Matababana tauta mi Yudeya i luhogaleta po ata numa dalabu i witowoli.’ Ega yaka Yesu mitehi hi nae.
Hougana hi nae po tu galena itetena a numa hi tutuliyaliyani ma tu galena itetena a lawa i himilihi po hi nei Yesu ugolina ipa a baha hina paliweleya. A bahana geka pite i pa, ‘Guyau, ega una laigeno mem, babana tau ega u dewadewa awai ipa a winim po una lui mai u numa u hinena. Geka binei ma tau ega ata nehi ugolim. Tamogi baha awa una baheya po apo u hewali ina luyagohana. Babana tau gasi tanitaniwaga hai tu bagibagi taniwagana po tu wigawiya u nimau hi hounihi po a gagalena itetehi. Ma apo tu wigawiya emosi ugolina ana pa, “Una nae,” ma e nae. Ma apo gehouna ugolina ana pa, “Una nei,” ma e nei. Ma apo u tu bagibagi ugolina ana pa, “Geka una dewaya,” ma e dewaya.’
Hougana geka bahahi Yesu i noonolihi po i goholi ma i luhagawileya po bolu hi imulitagoya ugolihi i baha nae i pa, ‘A paliwelemi, yohola mi Isalaela u hinemi ega lawa awai a witumagana ata galeya po mei geka lawana.’ 10 Lawana a hewahewali hi gunawilehi po hi nenae tu galena itetena a u numa po tu bagibagina a kamna dewadewana hi tuhagaya.
Yesu hiwape natuna olotona hau hilage i witowolo meya
11 Geka dewana u mulina Yesu i’mhoe po i nenae meyagai gowana Naina ugolina naka a hewahewali po bolu mitehi hi nae. 12 Meyageina matetana i tutuliyaliyani ma popoya hi awali po hi hopuhopu mai. Popoyana naka keduluma hiwahiwapena natuna amaka emosi hotana olotona. Ma lawa meyaginei boluhi hi wotago po tauna mitehi. 13 Guyau hougana hiwapena i gagaleya po nugonugona i wiyuweya ma i baha nae ugolina i pa, ‘Ega una tutou.’
14 Ma apoma i nae po halawina i wodadani po tu wikeyauga hi tutowolo ma i baha i pa, ‘U hewali ugolim a bahabaha, una towolo.’ 15 Ma popoyana i welutowolo po i tugudu po i ibaabani ma apoma Yesu wawinena natuna u nimana i palihaleya.
16 Matouta lawa atapuhi nugonugohi i hogoya po Yaubada hi wootalagiyeya hi pa, ‘U hayata tu bahapiko gegena i lugeleteya,’ po gasi hi pa, ‘Yaubada a lawa i tudadanita ipa ina haguta.’ 17 Ma Yesu tuweganana i gunanohaya po Yudeya tuponana atapuna po meyagai Yudeya u liyaliyana hi nonoli.
Baha tu hihiwa Yoni bapatiso i himilihi po hi nae Yesu ugolina
(Matiu 11.2-19)
18 Yoni a hewahewali geka ginoulihi atapuhi tauna hi paliweleya. 19 Ega yaka a hewahewali luwaga i otugehi po i himilihi po hi nae Guyau ugolina po ipa hina pa, ‘Tam iyai? Tu wiluyagohana bimgei to iotonana ipa apo una nenei, bo ega tam ma lawa gehouna to ototonaneya?’
20 Ma hi nae po hougana Yesu ugolina hi laugeleta po hi baha hi pa, ‘Yoni bapatiso i himiliyai ipa to lubayadem. Moina tam i bahebahem ipa apo una nenei bo ega tam ma lawa gehouna to ototoni?’
21 Noka kabudalana ugolina lawa hai totogo po hai hilitani i wihalehi. Ma gasi lawa alugo apapoehi u hinehi i wiyagahi po tu matakeke i luyawahihi. 22 Ma hai baha i wimiheya i pa, ‘Awai o gagalehi po o noonolihi ona gunawilemi po Yoni ona paliweleya. Tu matakeke he gagalena imahi po tu aeapapoe he neneimahi po lepelo lawahi he wodewadewa meme po tu tanigapupu he launonola po lawa hau hilage ma he towotowolo meme po tu dayadayabu tuwega dewadewana he noonoli. 23 Iyai ega ita inugomagomagougeu tauna a kawaidewedeweya.’
24 Yoni a baha tu hihiwa hougana hi’mhoe po hi nenae ma Yesu i wiwawala po bolu ugolihi i ipaliwelena Yoni binei i pa, ‘Hougana o nenae hau balabala yabayababa Yoni ugolina ami nugotuhu ipa awai ona galeya? Ega togowa didiyala ita kwadikwadiyeya ma ota galeya. 25 Ma ami nugotuhu ipa awai ona galeya? Ega ipa lawa a wihiya gegena, bo? Babana lawa noka pite hai wihiya po hai wigapola naka tauhi wasawasa hai u numa he tugutugula. 26 Ona paliweleu awai ipa ona galeya? Tu bahapiko, bo? Moina tauna tu bahapiko tamogi tu bahapiko atapuhi i gelagonihi. 27 Matababana Yaubada a Buka ugolina tauna ubeina hi baha hi pa,
“Una galeya, u tu winoyanoya apo a himila tahaeyem
po am tahaya ina wononogogeya.”
28 A paliwelemi, ega meka lawa hita guni po a gae mei Yoni. Tamogi Yaubada anani taniwaga ugolina lawa muhomuhohi tauhi hi geduma ma apoma Yoni.’
29 (Hougana lawa tapuhi po takisi tu tama geka bahahi hi noonolihi po Yaubada a tahaya hi kawamoineya. Naka tauhi lolowa Yoni i bapatisohi. 30 Tamogi Palisi lawahi po lugagayo tanitaniwagahi Yaubada a nugotuhu ubeihi hi wihinigigiyeya, po tauhi Yoni ega ita wibapatisohi.)
31 Yesu i baha i pa, ‘Lawa geka hapanana apo awai ugolina a wiluweluwena niyehi po galenahi awai? 32 Tauhi mei logaloga ani gimala meyageina ugolina he tugula ma he yampalidamadamana he pa,
“Ubeimi to lauinainaga ma ega ota hala.
Ma to tutou ma ega ota tou haguiyai.”
33 Ma Yoni bapatiso i nenei naka a omhilagena po ega wine ita umaya ma o ibaabani o pa, “Tauna alugo apapoena u hinena.” 34 Tau Lawa Moinau a nenei a omniu po a umau ma o pa, “Geka lawana ona galeya, tauna tu’mlabatana po tu uma buuwa po a lawa takisi tu tama po tu apapoe.” 35 Tamogi Yaubada a hanapu iyawoi ugolihi apo hina baheya naka hanapu moinana.’
Yesu i lui lugagayo tu wiatatiyana gowana Simona a numa ugolina
36 Palisi gehouna gowana Simona Yesu i igigimeya po ipa mitehi hina am. Yaka i lui Simona a u numa po hau ani am i tugula. 37 Ma noka u meyageina tu apapoe wawinena gehouna i mamae. Tauna Yesu tuwegana i nonoli naka Simona a u numa i’mam. Ega yaka wedu gaimei hi dewadewaya u hinena wakatu dimudimumuna i awali po i nei. 38 Ma i nae po Yesu u mulina i towolo, aena u liyaliyana ma i tutou naka matadiligwegwena Yesu aena i lainigi. Apoma apalanei Yesu aena i hamagi po aenana i yagoni ma ugolina wakatu dimudimumuna i howogi.
39 Ma Simona i gagaleya po tuawana u nugonugona i pa, ‘Itapa geka lawana tu bahapiko apo geka wawinena a luyagohana galenana waiigohina apo ita hanapugeya. Ma tauna Yesu e wodadani po apo ita hanapugeya naka wawinena wawine apapoena.’
40 Ma Yesu Simona a winugonugotuhu i wimiheya i pa, ‘Simona, ginouli gehouna ugolim ipa a baheya.’
Ma Simona i pa, ‘Bada, ginouli awai?’
41 Ma Yesu i pa, ‘Lawa gehouna ugolina lawa luwaga mone hi tama yageya. Lawa emosi a yaga naka 5 kina ma gehouna a yaga 50 kina. 42 Hai yagahi ega emoemotahi ipa hina lidumaluhi yaka lawana i kawahawenehi. Ma geka hai luwagahi naka apo iyai tulahina ina luhogalena dumaya?’
43 Ma Simona a baha i wimiheya i pa, ‘Nugote lawana a yaga baneina apo tulahina ina luhogalena dumaya.’
Ma Yesu i pa, ‘Naka u baha moina.’
44 Apoma i luhagawileya wawinena ugolina ma Simona ugolina i baha nae i pa, ‘Geka wawinena u galeya. A geletai am u numa po ega aeu goilana uta weleu ma tauna matadiligwegwenei aeu i linigi ma apalanei i hamagi. 45 Tam ega niuwe uta yagoni ma tauna a gelegeletai naka aeu i yagoyagoni ma i nei po geka. 46 Ega wakatugei apalau uta wololoya ma tauna wakatu dimudimumunei aeu i wololoya. 47 Ugolinei ma a paliwelem naka a apapoe magomagouhi amaka a paligigilihi. Matababana a luhogala i lata duma. Ma iyai a paligigila ina habulu ugolinei a luhogala i habulu.’
48 Apoma wawinena ugolina Yesu i baha i pa, ‘Am apapoe a paligigilihi.’
49 Ma iyawoi tauna mitehi hau ani am hi tugutugula tuawahi hi ibaabani hi pa, ‘Geka iyai tauna, po apapoe e palipaligigilihi?’
50 Ma Yesu wawinena ugolina i baha nae i pa, ‘A nugodumolam una nae, am witumagana i wiluyagohanim.’