8
Wiwine Yesu hi itulani
Geka u mulina Yesu i kadau po i nae meyagai baneihi po habuluhi Yaubada anani taniwaga tuwegana dewadewana i guuguyeya. Ma a hewahewali magouhi 12 tauna mitehi hi nae. Ma gasi wiwine gehouhi hai hilitani po alugo apapoehi ugolihi ma lolowa i lauyawahihi mitehi hi nae. Geka wiwinehi naka Maliya (gowana gehouna Magadala) tauna ugolina alugo apapoehi magouhi 7 i wiyagahi. Ma Heloda a tu poula gowana Kusa ma agona gowana Yowana Yesu i wotagoya. Ma Susana ma gasi wiwine gehouhi. Tauhi hai gapolagei Yesu a hewahewali mitehi hi haguhi.
Yesu tu lupehi i’mpaliluweluweya
(Matiu 13.1-9; Maki 4.1-9)
Lawa meyagai emosi po emosi ugolihiyei hi liyaliya nae po hougana bolu baneina hi yamtuboina naka Yesu geka paliluwaluwana i baheya i pa, ‘Tu lupehi i nae a tano ugolina po a pehi polahi i nohanohahi. I nohahi po i nenae naka gehouhi hau tahaya hi peu po lawa hi tutanihi po kiu hi anihi. Ma gehouhi dobu waigaigaimana ugolina hi peu po hougana hi lahalahahi naka kabudala i lalana unihi, babana hipulina ega ita niginigi. Ma pola gehouhi hiyamoni waidonadonana u hayahi hi peu po hougana hi lahalahahi naka donadona i numa panipani unihi. Ma pola gehouhi hipuli dewadewana ugolina hi peu po hi lata po hi ugo. Hai houga ugo naka hi ugo duma.’
Apoma Yesu i pa, ‘Taumi iyawoi waitanigami yaka ona launonola.’
Om paliluwaluwa hai baba awai
(Matiu 13.10-17; Maki 4.10-12)
Geka ompaliluwaluwana anona awai binei Yesu a hewahewali hi lubayadeya. 10 Ma Yesu i pa, ‘Yaubada anani taniwaga hanapuna gowagowadana taumi ugolimi amaka i lugeleteya. Ma gehouhi ompaliluwaluwagei apo a bahabaha nae ugolihi.
“Ma apo hina ihalu ma apega hina galena tuhaga
po apo hina launonola ma apega hina hanapugeya.” ’
Tu lupehi paliluwaluwana anona Yesu i dedeya
(Matiu 13.18-23; Maki 4.13-20)
11 Yesu i baha i pa, ‘Geka ompaliluwaluwana anona. Pola anona naka Yaubada a baha. 12 Pola hau tahaya hi pipeu naka iyawoi amaka Yaubada a baha hi nonoli ma Tomodulele i nei po bahana u nugonugohi i wihaleya. Ma naka tauhi apega hina witumagana po hina luyagohana. 13 Pola dobu waigaigaimana ugolina hi pipeu anona naka iyawoi amaka anai kaohahi Yaubada a baha hi nonoli, tamogi ega dedehi ugolinei ma he itumagana po ega daona ma hai ludadana kabudalana ina geleta naka amaka he peu. 14 Hiyamoni waidonadonahi u hayahi pola hi pipeu anona naka iyawoi amaka Yaubada a baha hi nonoli, ma tamogi winugopilipili po wigapola po ani kaoha gehouhi he lui mai hai luyagohana ugolihi po e panihi po ugohi ega hita gugou. 15 Pola hipuli dewadewana ugolina hi pipeu naka anona iyawoi amaka Yaubada a baha hi nonoli po nugonugohi moinahi po dumadumaluhi ugolihi hi houna emotehi. Ma hai upuhegoyagei apo hina ugo.’
Yayata paliluwaluwana
(Maki 4.21-25)
16 Yesu i baha i pa, ‘Ega iyai lampa ita apuya ma gaebagei ita lautataya bo ani eno u gaboulina ita huhouni, tamogi anani tugula ugolina e houni po lawa he luilui apo yayatana hina galeya. 17-18 Awai gowagowadana apo ina wihabuhabuna po lawa hina nonoli. Ma awai gowagowadana apo hina tuhagaya po hina neiyai hau yayata po lawa hina galeya. Iyowai o lautanigana ipa ona gagalena imahi. Matababana iyai ugolina awai dewadewana e mamae apo Yaubada ina luwitani tauna ugolina. Ma iyai ugolina eega, ma a nugotuhu ipa awai habuluna e mamae apo Yaubada ina wihaleya.’
Yesu hinana po walewalehina
(Matiu 12.46-50; Maki 3.31-35)
19 Yesu hinana po walewalehina hi nae ugolina tamogi ega hita geleta babana bolu i lata duma. 20 Ma lawa gehouna Yesu i paliweleya i pa, ‘Hinam po walewalehim u uputa ma hai luhogala ipa hina galem.’
21 Tamogi Yesu lawa atapuhi ugolihi i baha i pa, ‘Hinau po walewalehiu naka tauhi Yaubada a baha hi nonoli po he iponawogogeya.’
Yesu houga apapoe i lidumoli
(Matiu 8.23-27; Maki 4.35-41)
22 Iyeta gehouna Yesu a hewahewali ugolihi i baha i pa, ‘Ta damana po ta nae geka bogana u tupona.’ Ega yaka hi gelu hopu 23 po hi’mkuka po hi nenae ma Yesu i eno. Ma togowa baneina bogana i launi po hai wam i higuya po mei hina yoliyoli.
24 Yesu a hewahewali hi nei po hi limaamahi po i towolo ma hi pa, ‘Bada, Bada, ega daona ma apo ta hilage.’
Yesu i welutowolo po togowa ma boga anai guligulina i lahahi po hi todi ma noka hougana dumola baneina. 25 Apoma a hewahewali ugolihi i baha i pa, ‘Meka ami witumagana o hounihi?’
Ma tauhi hi goholihi po tuawahi hi yamhuna hi pa, ‘Geka lawana iyai po e baha nae togowa po boga ugolihi ma he iponawogogeya?’
Yesu lawa alugo apapoehi hi luiluiya i luyawahi
(Matiu 8.28-34; Maki 5.1-20)
26 Galili bogana u tuponei dobu gowana Gelasene ugolina hi lugeleta. 27 Hougana Yesu i hauhopu hau hipuli naka lawa noka meyageinei alugo apapoehi hi luiluiya tauna ma Yesu hi witutuhaga. Houga i dao ega kaleko ita oteni po ega hau numa ita mamae ma hau kokowaga i mamae. 28 Hougana Yesu i gagaleya po i wootu ma u aena i guli hopu po ponana i lata ma i pa, ‘Yesu, Yaubada Gegewahagana Natuna tam. Awai ipa ugoliu una dewaya? A laupali gonugonuwa ega una ihiniwiyuwau.’ 29 Geka bahana i bahebaheya babana Yesu i baha ipa alugo apapoena lawana ina hopu haleya. Houga magomagouna hinina hi luiluiya po hawena hau numa panipani gulawa pawasigei he panipani ma apo ina lautuiya ma alugona e weluwaya po e niyeya hau balabala yabayababa.
30 Apoma Yesu lawana i lubayadeya i pa, ‘Gowam iyai?’
Ma tauna i pa, ‘Boluiyai,’ babana alugo apapoehi boluhi tauna u hinena hi lui. 31 Alugohi apapoehi Yesu hi lupaliyeya po ipa ega ina himihimilihi domo daodaona u hinena.
32 Ma polo boluhi oya u hadana hi banibani, Yesu u liyaliyana. Alugohi hi lupali gonugonuwa ipa ina palihalehi po polohi ugolihi hina lui. Ega yaka Yesu i palihalehi. 33 Apoma alugo apapoehi lawana hi hopu haleya po polohi hi luinihi. Ma polohi oyana yapanei hi haha hopu po bogana ugolina hi halele.
34 Polohi tu galena itetehi awai hi gagaleya po hi lowo po hi nae dobu baneina po pitapita tu miyehi ugolihi hi wibenabenama awai hi gelegeleta. 35 Apoma lawa hi hopu po hi nae ipa awai i waawala hina galeya po Yesu ugolina hi geleta. Ma lawana alugo apapoehi hi nenehaleya naka hi tuhagaya Yesu aena u labena i tugutugula. Tauna i lukaleko po nugonugona a dumadumaluna ma hi gagaleya po hi matouta. 36 Ma iyawoi geka dewana hi gagaleya naka lawa hi paliwelehi iyowai Yesu lawana i lauyawahi. 37 Gelasene u tupona meyagai habuluhi lawahi Yesu hi lupaliyeya ipa ina nehalehi. Matababana matouta nugonugohi i wihogoya po ega yaka Yesu hau wam i gelu po i gunawileya.
38 Lawana alugo apapoehi hi hopuhopu haleya i baha gonugonuwa Yesu ugolina i pa, ‘Una baha po tam ma tau ta nae.’
Ma Yesu i wihinigigiyeya i pa, 39 ‘Una gunawilem am meyagai ugolina po awai Yaubada i dewadewaya ugolim lawa una paliwelehi.’ Yaka lawana i’mhoe po i nenae naka Yesu awai i dewadewaya tauna ugolina lawa i palipaliwelehi ma dobu baneina i yayahi po i nae.
Yesu wiwine luwaga i luyawahihi
(Matiu 9.18-26; Maki 5.21-43)
40 Hougana Yesu i gunagunawileya bogana u tupona naka lawa boluhi hi kaoheya babana tauna hi ototoni. 41 Apoma numa dalabu tu galena itete gowana Yailo i lugeleta. I nae po Yesu u aena i polou ma i lupali gonugonuwa ipa mitehi hina nae a u numa. 42 Matababana natuna wawinena emosi hotana a bolima magouhi 12 i totogo duma po mei ina hilahilage.
Hougana i’mhoe po hi nenae naka lawa hi yamliyana gae po hi meme wiwileya. 43 Ma noka boluna u hayana wawine gehouna tootogona. Tauna a totogo naka tala i kolokololo bolima magouhi 12, ma ega iyai ita luyawahi. 44 Wawinena bolu hinehiyei i gae po Yesu u upuna ma a kaleko hadana i wodadani po mala emosi ma a talakololo i wohouna.
45 Ma Yesu i pa, ‘Iyai i wodadaniu?’
Lawa atapuhi hi bowi ma Pita i pa, ‘Bada, bolu hi mewiwilem po he tutugehi ugolim.’
46 Ma Yesu i pa, ‘Lawa gehouna i wodadaniu babana u hiniu manini i hopuhopu ma mayana a waya.’
47 Wawinena i hanapugeya naka amaka hi tuhagaya yaka i taatawa ma i gae po Yesu u aena i polou hopu. Ma bolu u matahi i bahena geleteya awai binei Yesu i wodadani po iyowai ma mala emosi ma i lauyagohana. 48 Yesu wawinena ugolina i baha nae i pa, ‘Natuwe, am witumagana i wiluyagohanim, a nugodumolam una nae.’
49 Yesu yohola geka bahana i bahebaheya ma Yailo a numagei lawa gehouna i nei po Yailona ugolina i baha i pa, ‘Natum amaka i hilage ma ata Tu wiatatiyana ega una laigeno gawahi.’
50 Tamogi Yesu bahana i nonoli po Yailo ugolina i baha i pa, ‘Ega una matomatouta, tamogi una witumagana ma apo ina luyagohana.’
51 Hougana Yesu numana ugolina i laugeleta naka lawa atapuhi i talagagalihi po ega tauna mitehi hita lui. Ma Pita po Yoni po Yamesa po tewelana hinana po amana tuawahi mitehi hi lui. 52 Lawa atapuhi noka hosi tewelana hi tutougeya po hi lauhiyaweya. Ma Yesu i baha i pa, ‘Ega ona tutou, babana tewelana ega ita hilage ma e eneno hota!’
53 Geka bahana ugolina ma lawa atapuhi hi winameya babana hi hanapugeya tewelana i hilage. 54 Tamogi Yesu tewelana u nimana i wogo ma i otu i pa, ‘Tewela, una towolo!’ 55 Tewelana alugona i gunawilena meya po mala emosi ma i welutowolo. Ma Yesu i baha i pa, ‘Aniani ona weleya po ina am.’ 56 Ma hinana po amana hi gohola dumahi. Tamogi Yesu i baha kadidili ipa awai i waawala ega iyai hina palipaliweleya.