9
Yesu a hewahewali i himilihi ipa hina bagibagi
(Matiu 10.5-15; Maki 6.7-13)
Yesu a hewahewali magouhi 12 i otugehi po hi’mtuboina. Ma kadidili po manini i welehi po apo alugo apapoehi lawa ugolihi hina iyagahi po tu tootogo hina lauyawahihi. Apoma i himilihi po hi nae ipa Yaubada anani taniwaga hina guguyeya po tu tootogo hina luyawahihi. Ma ugolihi i baha nae i pa, ‘Ega awai ona wiwaya ami kadau ubeina. Ega digona po ega poha po ega aniani po ega mone po gasi ega luilui wiluwagana ona wiwaya. Meka hina kaohemi yaka naka numana emosina ugolina ona mamae a sigana naka meyageina ona nehaleya. Meka lawa ega hina kaohemi yaka naka meyagaina ona nehaleya. Ma ona nenae hougana aemi dubudubuna ona lihooholi po ani galena u matahi ona dewaya po hai dewa apapoehi hina hanapugehi.’ Apoma a hewahewalihi hi’mhoe po meyagai muhomuhohi hi yayahihi po hi nae. Tuwega dewadewana hi guuguyeya po lawa hi lauyawata niyehi.
Heloda a nugopilipili
(Matiu 14.1-12; Maki 6.14-29)
Tupo Galili tu galena itetena gowana Heloda ginouli atapuhi hi waawala naka tuwegahi i nonolihi. Ma tauna nugonugona i wipilipili babana lawa gehouhi hi pa Yoni bapatiso hau hilage i towolo. Lawa gehouhi hi pa, Elaisiya lawa odubona i lugeleteya ma gehouhi hi pa tu bahapiko gehouna odubona i luyagohana meme. Heloda i pa, ‘A baha po Yoni unununa hi boli haleya ma geka lawana tuwegana a noonoli naka iyai?’ Ma tauna i ileta gawata ipa Yesu ina galeya.
Lawa tausana nimitutu Yesu i wianihi
(Matiu 14.13-21; Maki 6.30-44; Yoni 6.1-14)
10 Tu wituwetuwega hai gunawilana ugolina awai atapuhi hi dewadewahi Yesu hi paliweleya. Ma i weluwinihi po tuawahi hi meliya po hi nae meyagai baneina gowana Besaida u liyaliyana. 11 Hougana lawahi boluhi geka nugotuhuna hi hanapugeya po hi wotagoya. Ma tauna i kaohehi po ugolihi Yaubada anani taniwaga i guguyeya, po tu tootogo kamana dewadewa hi lauhogaleya i luyawahihi.
12 Hougana kabudala i yoliyoli ma a hewahewali magouhi 12 hi nei ugolina po hi pa, ‘Lawahi una himilihi po hina nae meyagai muhomuhohi po tano ugolihi geka tuponana ugolina. Tauhi apo aniani po ani eno hina beiha babana geka dobuna ega lawa hita mimiyeya.’
13 Ma Yesu i baha nae ugolihi i pa, ‘Taumi aniani ona welehi po hina am.’
Tauhi a baha hi wimiheya hi pa, ‘I am ega ita lata palawa magouna nimitutu ma iyana luwaga hota. Nugonugom to nae po bolu geka ubeihi aniani to gimala?’ 14 (Matababana ololoto nugote tausana nimitutu noka hosi.)
Ma tauna a hewahewali ugolihi i pa, ‘Lawa ona baha po bolugei hina tugula po ina nae. Bolu emosi po emosi u hinehi naka lawa magouhi 50.’ 15 A hewahewali hi wiponawogo po lawa atapuhi hi witugula pahihi. 16 Yesu palawahi nimitutu ma iyanahi luwaga i winihi po i galena gae hau yada ma Yaubada ugolina i wimaamala. Ma i’mtomutomu po i kokoe ma a hewahewali i welehi po hi gutaya bolu ugolihi. 17 Ma atapuhi hi am po hi’mhiyougo. Ma Yesu a hewahewali omtelena hi tutuwaluhi naka poha magouhi 12.
Pita Yesu i paligeleteya
(Matiu 16.13-19; Maki 8.27-29)
18 Hougana Yesu tuawana i laupali ma a hewahewali hi nei ugolina po i lubayadehi i pa, ‘Lawa hai nugotuhu hi pa tau iyai?’
19 Ma tauhi hi pa, ‘Lawa gehouhi hi pa tam Yoni bapatiso, ma gehouhi hi pa tam Elaisiya lawa odubona po gehouhi hi pa tam tu bahapiko odubona u towolo meme.’
20 Apoma a hewahewali ugolihi i baha nae i pa, ‘Ma taumi ami winugonugotuhu o pa tau iyai?’
Ma Pita a baha i wimiheya i pa, ‘Tam Yaubada a Besinana lawana.’
21 Ma Yesu a hewahewali i talagagalihi ipa ega iyai hina palipaliweleya. 22 Apoma i baha meme i pa, ‘Apo Lawa Moinau wiyuwa galenahi magomagouhi a wialonihi. Apo mi Yudeya hai tanitaniwaga po tu witalaguyaba babadahi po lugagayo tanitaniwagahi hina wihinigigiyeu. Ma apo hina uniu po iyeta witonugana u mulina a towolo meme.’
Yesu tu wotagona hai ani awala
(Matiu 16.21-28; Maki 8.31-9.1)
23 Ma i baha a hewahewali ugolihi i pa, ‘Inapa lawa awai nugonugona ina wotagou yaka a luyagohana ina palihaleya. Ma anani take iyeta emosi po emosi ina awali ma ina wotagou. 24 Apo iyawoi yautuhi hi nugonehi yaka apo yautuhi hina halehi. Ma iyawoi tau biugei hina hilage apega yautuhi hina halehi. 25 Inapa iyai ina wigapola duma yaka Yaubada a dewa apo ina winugoguluwi naka apo awai dewadewana ina tuhagaya? 26 Apo lawa awai tau ma gasi u baha ubeihi ina ihinimaeya yaka tau Lawa Moinau u houga nei ugolina apo tauna a wihinimaya. Hougana a nenei tau ma Amau po a tu winoyanoya waiwoiyawahi hai wasawasa namanamalinei. 27 Tamogi a baha duma ugolimi, lawa gehoumi geka hosi o towotowolo apega ona hilage a sigana Yaubada a taniwaga ona galeya.’
Yesu galenana i gunabuiya
(Matiu 17.1-8; Maki 9.2-8)
28 Bahahi geka Yesu i bahehi po hi kokoe, ma iyeta magouhi 8 u mulihi, Pita ma Yoni ma Yamesa i winihi po tauna mitehi hi gae u oya hi lupali. 29 Hougana Yesu i laupali ma galenana i gunabuiya po a luilui i wakewakeke po i namanamali. 30 Ma mala emosi ma babada odubohi luwaga hi lugeletehi po tauna mitehi hi ibaabani. Babadahi naka Mose ma Elaisiya. 31 Tauhi a namanamalihi ma hi lugeletehi po Yesu mitehi hi ibaabani iyowai apo u Yelusalem Yesu ina hilage Yaubada a nugotuhu limoinana binei. 32 Pita a lawa mitehi hi eno hilage ma tamogi hi eno towolo. Ma Yesu a wiwasawasa po babadahi luwaga Yesu mitehi hi towotowolo gasi hi galehi. 33 Hougana babadahi Yesu hi nenehaleya ma Pita i baha Yesu ugolina i pa, ‘Bada, i haki duma po tiyai geka hosi. Apo kape tonuga to wogohi, emosi tam bimgei ma emosi Mose binei ma emosi Elaisiya binei.’ Awai Pita i bahebaheya naka i bahena yababaya.
34 Pita yohola i ibaabani ma gahu i hopu mai po i lutatahi. Ma gahuna i lautatahi naka Yesu a hewahewali hi matouta duma. 35 Gahuna ugolinei pona geka pite hi nonoli i pa, ‘Natuwe geka tauna a inagani, tauna ona iponawogogeya.’ 36 Hougana pona i kookoe po Yesu tuawana i towotowolo. A hewahewalihi ega ponahi po awai hi gagalehi ega iyai hita paliweleya noka iyetahi ugolihi.
Yesu tewela ugolina alugo apapoena i wiyagaya
(Matiu 17.14-18; Maki 9.14-27)
37 Malitom po Yesu a hewahewalihi tonuga mitehi u oyana hi mamae hi hopu po hi nae. Ma lawa boluna baneina i’mboina mai Yesu ugolina. 38 Lawa gehouna boluna u hinena i otu i pa, ‘Bada, a lupaliyem ipa natuwe emosi hotana olotona una galeya. 39 Tauna alugo apapoena e geluya po mala emosi ma e tapeiotuya po e ilougo nae po gamonei pulopulo he hopuhopu. Ma houga daodaona e ihiniwiyuwaya ma ega ita nenehaleya. 40 Ma am hewahewali a lupaliyehi ipa hina widewadewaya po ega emoemotahi.’
41 Yesu lawana a baha i wimihena niyeya i pa, ‘Taumi geka hapanana ega ami witumagana po apapoe lawami. Houga a dao awai apo a meme liyaliyanimi po a genogenogemi?’ Apoma lawana ugolina i pa, ‘Natumna una neiyai ugoliu.’
42 Tewelana i nenei ma alugona tewelana i tapedubali po hau hipuli i taatawa nae. Tamogi Yesu alugona i baha po i nae ma tewelana i luyawahi po i kokoe ma amana u nimana i houni. 43 Lawa atapuhi Yaubada a wipoya ugolina hi’mhuna duma.
Yesu a hilage ubeina i baha meme
(Matiu 17.22-23; Maki 9.30-32)
Ginouli atapuhi Yesu i dewadewahi naka yohola hi hunehuneya ma a hewahewali ugolihi i baha i pa, 44 ‘Geka bahahi apo a bahebahehi ega ona inugoguluwihi. Lawa Moinau apo hina houna damaneu lawa u nimahi.’ 45 Tamogi a hewahewali geka bahana ega anona hita hanapugeya. Tauhi ugolihi geka bahana anona i lugowadeya po ega hita hanapugeya. Geka binei ipa Yesu hina lubayadeya ma hi matouta.
Iyai i geduma?
(Matiu 18.1-5; Maki 9.33-40)
46 Yesu a hewahewali u hayahi wigamogahigahi i wawala. Hai wigamogahigahina a wawala babana hi pa u hayahi iyai i geduma. 47 Yesu hai winugonugotuhu amaka i hanapugeya yaka tewela i waya po u liyaliyana i witowoli. 48 Ma i baha nae ugolihi i pa, ‘Iyai gowaugei geka tewelana ina lunugotootogogeya yaka tau i lunugotootogogeu. Ma iyai ina kaoheu yaka ega tau tuawau tu himiliu gasi i kaoheya. Matababana iyai u hayami i hopu duma naka tauna i geduma.’
49 Yoni ponana i lata ma i pa, ‘Bada, lawa gehouna gowamgei ma alugo apapoehi i iyagahi ma to baha po ipa ina wohouna. Matababana tauna ega ata bolu u hinena.’
50 Yesu i baha Yoni ugolina i pa, ‘Ega ona yamgudugudu, babana iyai ega ita igawiyeta naka tulata.’
Samaliya Meyageina gehouna lawahi Yesu hi wihiniggiiyeya
51 Houga i kukuku ipa apo Yaubada Yesu ina wohepaya po ina gae hau yada. Ma Yesu a nugotuhu i houna emoteya ipa ina nae u Yelusalem, 52 po baha tu hihiwa i himilihi po hi tahaya nae. Tauhi hi nae po Samaliya meyageina gehouna ugolina ipa tauna ubeina hina wononogo. 53 Tamogi meyageina lawahi Yesu hi wihinigigiyeya babana nugonugona i nenae u Yelusalem. 54 Hougana a hewahewali Yamesa po Yoni geka bahana hi noonoli po hi pa, ‘Guyau, nugonugom yaka mayau yadei to otugeya po ina hopu mai po geka lawahi ina alahihi?’
55 Ma Yesu i luhagawileya po i paliyehi i pa, ‘Ega naka pite.’ 56 Ugolinei hi nehalehi po hi nae meyagai gehouna ugolina.
Yesu hi luhogaleya ipa hina wotagoya
(Matiu 8.19-22)
57 Hougana tahayagei hi nenae ma lawa gehouna i baha nae Yesu ugolina i pa, ‘Am nae atapuhi ugolihi apo a wotagom.’
58 Yesu i baha lawana ugolina i pa, ‘Gamogamo mi pitepitena waidomohi po kiu moyanei waipatahi. Ma Lawa Moinau ega meka nawatatau ani wienona gehouna.’
59 Yesu i baha nae lawa gehouna ugolina i pa, ‘Una wotagou.’
Ma lawana i pa, ‘Guyau, una palihaleu po a nae po amau a ototoni ma ina hilage po a guluwa tahaeya ma apoma a wotagom.’
60 Yesu a baha i wimiheya i pa, ‘Lawa hai luyagohana mei tu hilahilage una palihalehi po tu hilahilage ugolihi hina galena nae. Ma tam una nae po Yaubada anani taniwaga una guuguyeya.’
61 Lawa gehouna Yesu ugolina i baha i pa, ‘Guyau, apo a wotagom. Tamogi una palihaleu po a nae po u guguni a mamala tahaehi.’
62 Ma Yesu i baha ugolina i pa, ‘Apo iyai Yaubada binei ina wobagibagi ma ina luhagawileya po uyawena ina gagaleya yaka tauna ega a dewadewa awai Yaubada anani taniwaga ugolina.’