6
Lutama magouhi 6 hina lupena halehi
Sipi Natuna a gagaleya ma gulawa tahatahayana i lupeni ma mimituwa tahatahayana ponana a noonoli mei palele ma i pa, ‘Una nei.’ Ega yaka a itotolana ma hosi wakewakekena gehouna i geleta ma tu gelugeluna u nimana pidu ma a unuhau wasawasana Yaubada i weleya ma i nae i wigawiya po i kadidili.
Ma Sipi Natuna gulawa wiluwagana i lupena haleya ma mimituwa wiluwagana ponana a noonoli ma i pa ‘Una nei.’ Ega yaka hosi kayakayana i geleta ma tu gelugeluna Yaubada wipoya ma gawiya kwasikwasina i weleya po ipa gawiya ina neiyai hoi hipuli po lawa atapuhi hina igawiyena mehi.
Ma Sipi Natuna gulawa witonugana i lupena haleya, ma mimituwa witonugana ponana a noonoli ma i pa, ‘Una nei,’ a itotolana ma hosi uguguwana i geleta ma tu geluna ani’msikeli u nimana yaniyani binei. Ma gehouna ponana a noonoli mei mimituwa wohepali u hayahigei i geleta po i otu i pa, ‘Aee, kihoni gomala baneina: pegapega emosi mihana kina wabihaga, ma yaniyani upumana emosi mihana kina wabihaga. Ma bunama po wine ega ona lauguyoguyougehi.’
Ma Sipi Natuna gulawa wiwohepalina i lupena haleya, ma mimituwa wiwohepalina ponana a noonoli ma i pa, ‘Una nei.’ Ega yaka a itotolana ma hosi ega ita wakeke imahi ma i geleta. Ma tu geluna gowana Hilage, ma Hiyoyowa u liyaliyana i wootagoya. Hai luwagahi Yaubada uyahina hai taniwaga amaka hi waya po ipa apo lawa hina hamaga halehi gawiya uyahinei po omhilage uyahinei po totogo uyahinei po gamogamo woyahiyahihi uyahihiyei. Ma ega ipa lawa ataputa ma lawa kahakahana hipuli tupo wohepali uyahina, ma bolu emosi uyahinei atapuhi apo ina hamaga halehi ma bolu tonuga hina memae.
Ma Sipi Natuna gulawa winimitutuna i lupena haleya, ma Yaubada anani witalaguyaba u gaboulina a lawa alugohi a galehi, tauhi tu mehipuli hi laihilagenihi babana Yaubada a baha tu kawamoinena. 10 Ma alugohi ponahi hi lata ma hi ototu hi pa, ‘Guyau Tu kadidili dumam po tam waiwoiyawam po dumadumalum, meyanai apo lawa hoi hipuli hi laihilageniyai una luhetalehi ma una wimihehi hai apapoe ubeihi?’ 11 Ega yaka hai luilui wakewakekehi i welehi ma i paliwelehi houga kukuna hina iotonana a siga walewalehihi hoi hipuli hina lihilagenihi po mei lolowa tauhi hi laihilagenihi pite Yaubada a bagibagi binei po hai hiyahiyawa emoemotahi ma apoma Yaubada tu mehipuli ina wimihehi.
12 A itotolana ma Sipi Natuna gulawa wisikisina i lupena haleya, ma guhuguhu baneina i geleta po kabudala i uguwi po galenana mei walata upuna ma wamahiya i kaya po mei tala, 13 ma ubona hi pipeu hopu mai galenahi mei mayau ugona togowa baneina ina guhuguhuya ma ina holuholu. 14 Ma yada a gagaleya mei pepa i pilipili po i yababa, ma oya emosi po emosi po bonabona i huwena yoyogehi hai ani mae uyahihiyei.
15 Ma tauhi Yaubada tu wihinigigiyena naka hipuli wasawasahi po tanitaniwagahi po gawiya kapekapenahi po tu waigapola po tu kadidili po tu bagibagi po lawa hota atapuhi hi lowo gae hoi oya po gaima u domohi hi megowada. 16 Ega yaka hi otu oya po gaima uyahihi hi pa, ‘Ona peu hopu mai po ona guluwiyai po tauna anani mae wasawasana uyahina e tugutugula po Sipi Natuna ega hina gagaleiyai. 17 Matababana hai uyogigai iyetana amaka i geleta, ma ega emoemotana iyai ina towolo matanihi.’