8
Gulawa anani kokoe ma gaeba namanamalina
Sipi Natuna lutama wisebeninai lupena haleya ma kabudala tupona u hinena ega kikina ponapona bo gololo gehouna hoi yada ata nonoli.
Ma u mulina tu winoyanoya magouhi 7 Yaubada u matana hi towotowolo a gagalehi ma hai himogo i welehi.
Ma tu winoyanoya gehouna u nimana gaeba gole ma i nei po ani talaguyaba u liyaliyana i towolo. Ma Yaubada gaebana i lihogoya dadi dimudimumuna uyahinei po tu winoyanoya i weleya, ega yaka tu winoyanoyana dadi gaebana i houni ani talaguyaba uyahina ma i apuya po dimumuna Yaubada a lawa waiwoiyawahi hai lupali mitehi i wila emoteya ma he gegae Yaubada u matana. Ma tu wiwoiyawa hai lupali hi gegae dadi bogahuna mitehi tu winoyanoya nimanei Yaubada u matana po i kokoe. Apoma tu winoyanoyana gaebana i waya po ani talaguyaba mayouna alalatana uyahina i’mpoheya ma i halena hopuniyai hoi hipuli po namanamala ma palepalele ma gololo gehouhi ma guhuguhu hi geleta.
Himogo hina huwenihi
Tu winoyanoya magouhi 7 hai himogo hi wononogogehi po ipa hina huwenihi.
Tu winoyanoya tahatahayana a himogo i huweni ma gadiwewe kapakapalana tala i wila emoteya mayau alalatana mitehi ma hi pipeu hopu mawahaga i hoi hipuli. Ma hipuli atapuna i boli tonugeya po tupo gehouna i alahi ma tupo luwaga hi dewadewa. Ma tuponana i alalahi naka mayau po hiyamoni atapuhi i ala pahi.
Ma tu winoyanoya wiluwagana a himogo i huweni po ginouli banei dumana mei oya anai ebebalana ma i hopuneya hoi boga po boga i witala, ma bogana i boli tonugeya po emosi i witala ma luwaga hi dewadewa. Ma bogana i itala u hinena iyana atapuhi hi hilage ma wam magomagouhi hi gunagolugoluhihi.
10 Ma tu winoyanoya witonugana a himogo i huweni, ma ubona baneina hoi yada i alalata mei heuta ma i peu hopu mai hoi hipuli po hipuli i boli tonugeya po tuponana uyahina ubona hi yatoyato goila atapuhi po huuhula atapuhi hi wigola pahihi. 11 Po ega yaka ubonana gowana ‘Wigola.’ Ma lawa magomagouhi goila hi umumahi po hi hilage pahihi.
12 Ma tu winoyanoya wiwohepalina a himogo i huweni po kabudala tupo gehouna i uguwi ma tupo luwaga hi dewadewa, mei gasi wamahiya tupo gehouna i uguwi ma tupo luwaga hi dewadewa, ma gasi ubona tupo tonuga uyahihi i kahahi po tupo gehouna uyahina i uguwihi ma tupo luwaga uyahihi hi yaayahihi. Uyahinei kabudala i loguya po wamahiya ma ubona ega hita yayata imahiyehi.
13 Ma a itotolana po magisubu baneina hoi yada i yaweyawewe ma ponana i lata po i ibaabani i pa, ‘Aee, aee, kihoni hoi hipuli tu mae. O winugotootogo hota, apo tu winoyanoya tonuga hai himogo hina huwenihi yaka witai baneina ina geleta.’