9
Ega yaka tu winoyanoya winimututuna a himigo i huweni, ma ubona gehouna a gagaleya amaka i peu hopu mai hoi hipuli ma ubonana domo daodaona ani’mhoena i waya, po domona i hoeya ma bogahu uguwana wopotopotona hi nenei i gelegeletai kabudala i guduya ma hipuli atapuna i uguwa wiwileya domona bogahuna binei. Ma bogahu hinenagei madimadi hi hopuhopu mai hoi hipuli. Giuhi wipoya hi wiwaya wiyuwana mei polipugo. Ma Yaubada i paligagalihi ipa ega hiyamoni po mayau po yaniyani lahalahahi hina iapapoenihi ma lawa tauhi ega Yaubada a wekiwekilala u tepahi ita memae tauhi hina wiapapoenihi. Ma madimadihi uyahihi ega ita pa, apo lawa hina tonatona ihilagenihi ma ipa hina wihiniwiyuwa hogohihi, wamahiya nimitutu u hinehi. Ma hai witonatona i wiyuwa duma po mei polipugo a witonatona. Ma wamahiya nimitutu u hinehi tu wiyuwa hilage hina laihunehuneya, ma apega hina hilage matababana hilage a baba hi bihena aweya.
Ma madimadihi galenahi mei hosi amaka hi wononogo gawiya binei po unuhau gole unubolihi hi hounihi ma tepahi ani galenahi mei lawa tepata. Ma apalahi daohi mei wiwine apalahi ma niwohi hai kadidili mei laiyoni niwohi. Ma nugonugohi ani wilagenana mei pawasi. Ma apapehi gololohi mei hosi wam titeinana ina bulibuliliyeni gawiya uyahina. 10 Ma giuhi mei polipugo giuhi. Giuhihi uyahihiyei emoemotana apo lawa hina tonahi po wamahiya nimitutu u hinehi hina iyuwa. 11 Ma hai taniwaga tauna tu winoyanoya domona tu galena itetena gowana Hibulu ponahiyei hi pa Abadoni, ma mi Giliki ponahiyei hi pa Apoloni, ma anona naka Tu wiapapoe.
12 Ma witai emosi amaka i kokoe ma witai luwaga he nenei.
13 Tu winoyanoya wisikisina a himogo i huweni, ma pona gehouna gololona a noonoli ma i nenei naka ani talaguyaba uyahinei (ma ani talaguyabana gole ma donana wohepali Yaubada u matana i towotowolo). 14 Ma ponana tu winoyanoyana uyahina i baha nae i pa, ‘Tu winoyanoya mi yadena magouhi wohepali Yupiliti goilana baneina uyahina hi panihi po he memae una lupena halehi po hina nae.’ 15 Tu winoyanoya wohepalihi i lupenihi po hi nae, babana hougana po iyetana po wamahiyana po bolimana binei amaka Yaubada i wononogogehi, po ipa lawa hina lihilagenihi. Apo hipuli lawahi hina kahaya po bolu emosi hina uni pahi ma bolu luwaga hina memae. 16 Ma tu winoyanoya hai tu wigawiya boluna a lata hi bahebaheya hipa, ‘Lawa a lata miliyoni handele luwaga (200,000,000) atapuhihi hosi uyahinei he bulibulili.’
17 Geka pitenana u enomatagagalenagei hosi a gagalehi tu gelugeluhi nugonugohi lagenahi hi huhounihi, gehouhi kayakayahi, ma gehouhi waiidaidagahi, ma gehouhi woyogayogahi. Ma hosihi ununuhi mei laiyoni ma gamohiyei mayau ebebala huluhululuna ma bogahu ma yeu waipoyahi hi gelegeleta 18 po lawa hoi hipuli boluna hi kaha tonugeya po bolu emosi hi uni pahi ma bolu luwaga eg’awai. Geka ginouli tonuga uyahihiyei hi uni pahihi mayau ebebalana ma bogahu ma yeu waipoyahi. 19 Matababana hosihi hai kadidili u gamohi po u giuhi he memae, giuhi mei mota ununuhi ma niwohiyei lawa hi ananihi.
20 Ma lawa atapuhi ega hita hilahilage ma ega hita nugonugobui, babana tauhi hai mulamula po alugo apapoehi hi itumaganehi ma Yaubada eega. Geka ginoulihi uyahihi hi polopolou, talaoloto nimahiyei hi dewadewahi po gole po siluba po kopa po gaima po mayau. Geka ginoulihi ega emoemotahi po hina galena po hina nonola po hina winenae ma tamogi hi itumaganehi. 21 Geka lawahi hai omunugo po hai balau po hai matamaga po hai danene ega hita nehalehi.