11
Ntũnnɛ n kó mɛborimɛ, kɛ́ndònnɛ̀ m mɔ́mmuɔ n tũ̀nnɛmɛ̀ Kirisi kɔ̃mɛ.
Onitipòkù nɛ̀ onitidɔ̀ù bɛ̀ bo ndòmmɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ ndìì mɔ̀nnì Kuyie
N di sɑ̃ntí di yɛ̃́mɛ̀ n kpɛ́í nyɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu nɛ̀ di tũ̀nnɛ̀mɛ̀ itié n di duɔ́ nyì. N nɛ́ dɔ́ di nyɛ̃́ tì tiì tú tii: Kirisi weè bɑkɛ́ bɛnitidɑɑbɛ̀, kòo nitidɔ̀ù bɑkɛ́ onitipòkù, kɛ̀ Kuyie mbɑkɛ́ Kirisi. Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kòo nitidɔ̀ù bɑ̀ɑ́ nyoo ò nɑ̀ɑ́ nKuyie nɑ́ɑǹtì kɛ ókɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ ò sènkɛ̀rì Kirisi nwe. Kòo nitipòkù mɛ nyí kɑ̃nkɛ́ o yuu ò bɑ̀ɑ́ ndìì mɔ̀nnì yoo ò nɑ̀ɑ́ nKuyie nnɑ́ɑǹtì ò sènkɛ̀rì o dɔù nwe dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ ò bo kuómɛ̀ mɛyubii. Kòo nitipòkù í dɔ́ kɛ́nkɑ̃nkɛ́ o yuu wèe kuó, kɛ̀ ifɛi mɛ nhò bonɛ̀ ò bo kuómɛ̀ wè nkɑ̃nkɛ́ o yuu. Onitidɔ̀ù í dò kɛ́nhókɛ́ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ yɛ̃́ Kuyie nhò dɔ̀ɔ̀mɛ̀ kòò bo nkù dònnɛ̀mu kɛ kù dɛ́úkùnko, kɛ dɔ̀ɔ̀ onitipòkù kòò bo ndɛ́úkùnko o dɔù. Kuyie nyí tùótɛ́ onitipòkù kó diwɛ́tirì ndi kɛ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ onitidɔ̀ù, kù tùótɛ́ onitidɔ̀ù kpɛri ndi kɛ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ onitipòkù. Kuyie nyí dɔ̀ɔ̀ onitidɔ̀ù onitipòkù kpɛ́í, kù dɔ̀ɔ̀ onitipòkù nwe onitidɔ̀ù kpɛ́í. 10 Dɛɛ̀ te kòo nitipòkù dò nkɛ́nkɑ̃nkɛ́ o yuu, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ ò yeḿmɛ̀. 11 Kuyie mborɛ̀ onitidɔ̀ù nɛ̀ onitipòkù bɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́, 12 kɛ́ndònnɛ̀ onitipòkù yɛ̀nnímɛ̀ onitidɔ̀ù borɛ̀, mɛɛ̀ botí nku onitipòkù pɛímɛ̀ onitidɔ̀ù. Bɛdɛ́ kɛ̀ bɛ̀ boǹní Kuyie mborɛ̀.
13 Díndi wúó nkɛ̀ dɛ̀ wenni onitipòkù bo mbɑ́ɑ́mmɛ̀ Kuyie nkɛ í kɑ̃nkɛ́ o yuuɑ̀? 14 Ti kó mɛborimɛ miɛkɛ dɛ̀ dò nyifɛi nyi onitidɔ̀ù yùtì bo nhokùmɛ̀, 15 kɛ tú diyètìrì onitipòkù yùtì bo nhokùmɛ̀. Kɛ yɛ̃́ Kuyie nkuù tì nhò duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ tì bo nhò kɑ̃nkɛ́. 16 Kòò mɔù dɔ́ kɛ́ tì yetɛ, wè nyɛ̃́ kɛ dò mmí nnɛ̀ Kirisi kɔbɛ tɔbɛ̀ ti í mɔkɛ dɛ kó mɛborimɛ.
Kuyie nkó mudiì
(Wéntɛ́ Mɑtie 26:26-29 nɛ̀ Mɑriki 14:22-25 nɛ̀ Duku 22:15-20)
17 N dɔ́ kɛ́ di kpɑnnɛ̀mu. Di tiku mɛ̀ɛ̀ tíímmɛ̀ kɛ yo nKuyie nkó mudiì, mɛ̀ í di dɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀, mɛ̀ pètìnkɛ di cɑɑ̀rimu. 18 Bɛ̀ n nɑ̀kɛ́ kɛ tú di ɔ̃ɔ̃ tíí nkɛ̀ mɛtotímɛ̀ ḿbo di cuokɛ̀, kɛ̀ n tì yie ndikéè. 19 Mɛtotímɛ̀ ɔ̃ nwennimu mɔ̀nnì mɑrì, kɛ̀ bɛ̀ bo bɑntɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kérí kucɛ sɑ̀ɑ̀kù nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yetɛ́. 20 Di ɔ̃ɔ̃ tíí nkɛ́nyo mmùù diì í tú Kuyie nkɔ̃mu. 21 Di ɔ̃ɔ̃ tíí mbɑ́ wè kòò nyo nho kó mudiì mmu, wèè kpɑ kòò kɑ̀ri dikònnì kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ dɛ ndi kɛ sɑ̀nnɛ̀, kɛ́yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nkɛ́muɔ́. 22 Di í mɔkɛ di cɛ̃́ĩ di bo nyommɛ̀ kɛ yɔ̃̀ ndi nɑɑ̀nɑ̀ɑ̀? Yɑ́ɑ̀ di sènkɛ̀rì Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì ndi, kɛ dɔ́ kɛ́fɛikùnnɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑ bɛ kpɛrɛ? Di dɔ́ n di nɑ́kɛ́ ɔ̃̀nti? Di dɔ́ n di sɑ̃ntɛmɑɑ̀? Bìtì! M bɑ́ɑ́ di sɑ̃ntɛ.
23 Ntɛnɛ̀ ti Yiɛ̀ nni nnɑ̀kɛ́ ìì tié kɛ̀ n yì ndi tùo: Bɛ̀ yóó pĩ́ nkɛ̀ɛ̀ yènkɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu, kòo túótɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀, 24 kɛ́mɔɔ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nkóò wɛ̀rí kɛ́duɔ́ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: We mpɛ̃́ɛ̃̀ weè bɛnkú kɛ dò m pɑ̃ n kɔ̃̀ntì di kpɛ́í. Ǹdɔɔrinɛ̀ miɛ nkɛ denniní n kpɛ́í. 25 Kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́ kɛ́deè kòo túótɛ́ fɛbòòfɛ̀ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nkɛ dɔ̀: Fɛ mbòòfɛ̀ fɛɛ̀ bɛnkú kɛ dò n yĩ̀ĩ̀ mmɛɛ̀ yó nte kɛ̀ mɛtɑummɛ̀ pɑ̀mmɛ̀ɛ dɔɔ̀. Ǹdɔɔrinɛ̀ miɛ nyɛmɔ̀rɛ̀ yɛmɔu kɛ denniní n kpɛ́í. 26 Di cɑ́ɑ́ ndìì mɔ̀nnì dɛ kóò pɛ̃́ɛ̃̀ kɛ yɔ̃̀ ndɛ kó fɛbòòfɛ̀, di nɑ́ɑ́ nKirisi kú mɛ̀mmɛ di kpɛ́í. Di yó mmɛ nhɔ̃ kòò yɑ̀ɑ wɛ̃tɛnní.
27 Dɛɛ̀ kpɛ́í nte wèè bo cɑ́ɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nkóò pɛ̃́ɛ̃̀ kɛ́yɑ̃̀ o kó fɛbòòfɛ̀ kɛ í mɑnnɛ̀, ò yetɛ́nɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó tikɔ̃̀ntì nti nɛ̀ o yĩ̀ĩ̀. 28 Bɑ́ wè ò níí wéntɛ́ omɑ́ɑ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ nɛ́ nɑ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nkóò pɛ̃́ɛ̃̀ kɛ́yɑ̃̀ o kó fɛbòòfɛ̀. 29 Kɛ yɛ̃́ wèè bo cɑ́ɑ́kɛ́ dɛ kóò pɛ̃́ɛ̃̀ kɛ́yɑ̃̀ dɛ kó fɛbòòfɛ̀, kɛ í bɑ̀tɛ ò ce nhomɑ́ɑ̀ ndi Kuyie nkó tibeéntì. 30 Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ bɛmuɔmbɛ sũ di cuokɛ̀ nɛ̀ tihɔ̀ùtì, kɛ̀ bɛsṹkùbɛ̀ ku. 31 Kɛ̀ ti bekùnɛ̀ timɑ́ɑ̀, Kuyie mbɑ́ɑ́ ti bekɛ́nɛ̀. 32 Kuyie nhɔ̃ɔ̃ ti bekɛ́nɛ̀ kɛ́ ti tié, dɛ̀ bo yiémmɛ̀ mmɛ kɛ̀ kù bɑ́ɑ́ ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ kutenkù kɔbɛ kɛ́kpetínnɛ́.
33 N kɔbɛ kɛ̀ di níí tìí nkɛ bo di Kuyie nkó mudiì, ḿbɑɑnɛ̀ ditɔbɛ̀. 34 Kɛ̀ dikònnì níí bo wè wèe diní o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ di níí bɑ́ɑ́ tíí kɛ́nce nKuyie nkó tibeéntì. Kɛ̀ n kɔ̀too dìì yiè m bo tũntɛ tìì kpɑɑ́.