12
Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó mutɔ̃mmú
N kɔbɛ n dɔ́ di bɑntɛ́mu Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù pɑ̃ɑ̃ yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.
Di yɛ̃́mu kɛ dò ndi mu ndo í tũ ndìì mɔ̀nnì Kuyie kɛ̀ yɛbɔkɛ̀ yɛɛ̀ di yɔ̃nti kɛ̀ di feu sitenkɑɑnìi sìì í nɔ nkɛ nɑ́ɑ́. Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bonɛ̀ onìtì ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́sɑ̃́ɑ̃́ nYesu, kòò mɔù yĩ Yesu tú o Yiɛ̀ ndɛ̀ bonní Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mborɛ̀ ndɛ.
Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bo mumɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ mu pɑ̃rɛ̀ sũ mù mpɑ̃ɑ̃ nyɛ̀. Kuyie ntɔ̃mmú sũmu kɛ tú Kuyie nkumɑ́ɑ̀ kó mutɔ̃mmú. Ti bo mpĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí Kuyie ntɔ̃mmú mɛ̀ sũmu Kuyie nkumɑ́ɑ̀ kuù nɛ́ mɛ̀ nti bɛnkú. Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù pɑ̃ wè dìì pɑ̃nnì dì ntú timɔu kó mɛsɑ̀ɑ̀. Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ɔ̃ɔ̃ pɑ̃mu òmɔù mɛciì nkó tinɑ́ɑǹtì, kɛ́pɑ̃ otɔù mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ kpɛti, kɛ́pɑ̃ otɔù mɛtɑ̃́kùmɛ̀, kɛ́pɑ̃ otɔù kòo mmiɛkùnko bɛmuɔmbɛ, 10 kɛ́pɑ̃ otɔù kòo ndɔɔri tidiɛtì, kɛ́pɑ̃ otɔù kòò nnɑ́ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, kɛ́pɑ̃ otɔù kòo nnɔ nkɛ bɑɑ̀tì Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kpɛti nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ kpɛti, kɛ́pɑ̃ otɔù kòò nnɑ́ɑ́ tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, kɛ́pɑ̃ otɔù kòo nnɔ kɛ tì tùonko. 11 Dɛmɔu mɛmmɛ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó mutɔ̃mmú mmu muù pɑ̃ɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́ ncɑ̃́ɑ̃́ mmù dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí.
Onìtì omɑ́ɑ̀ itùòti pɛ́u
12 Onìtì bo omɑ́ɑ̀ ndi kɛ mɔkɛ itùòti pɛ́u, Kirisi kɔbɛ kpɛrɛ mɛ ndò, kɛ̀ bɛ̀ sũ kɛ nɛ́ wɛ̃. 13 Timɔu tínti Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ, tidɑɑtì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú tidɑɑtì, Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mmuù ti tɑunnɛ̀ Kirisi bɛ̀ ti ɑ̃nnɛ́ dìì mɔ̀nnì bɑ̀tɛ́mmù kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú timɔu ti miɛkɛ.
14 Kutùòti kumɑ́ɑ̀ kuù í tú onìtì, ì sũmu. 15 Kɛ̀ tɛnɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ yetɛ kɛ yĩ tɛ̀ í tú tɛnɔ̀ùtɛ̀, tɛ̀ í tɑunnɛ̀ tikɔ̃̀ntì. Tɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ, tɛ̀ bɑɑ tú tikɔ̃̀ntì nti. 16 Kɛ̀ ditoò yĩ dì í tú fɛnɔ̀nfɛ̀, di í tɑunnɛ̀ tikɔ̃̀ntì. Dì bɑ́ɑ́ nɑ, dì bɑɑ tú tikɔ̃̀ntì nti. 17 Kɛ̀ tikɔ̃̀ntì timɔu do ntú fɛnɔ̀nfɛ̀ nfɛ kɛ̀ ditoò í bo ti yĩ́mɛ kɛ́nyo? Kɛ̀ ti mɛ ndo tú ditoò ndi kɛ̀ dihɔ̃nnì í bo ti yĩ́mɛ kɛ́nyo kunɔ́ú. 18 Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie nhɑ̃nnɛ́ itùòti onìtì kunku Kuyie nkù dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí. 19 Kutùòti kumɑ́ɑ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ntú onìtì. 20 Itùòti pɛ́u iì wɛ̃nnɛ́ kɛ tú onìtì.
21 Fɛnɔ̀nfɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ tɛnɔ̀ùtɛ̀ kɛ dɔ̀: M bo nɑ m mɑ́ɑ̀, bɑ́ kɑ̀ɑ í bo. Diyuu mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ sinɑɑ̀cɛ̀i kɛ dɔ̀: M bo nɑ m mɑ́ɑ̀ bɑ́ kɛ̀ di í bo. 22 Onìtì kɔ̃̀ntì kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ kɛ̃ńnì, dɛɛ̀ kó mutɔ̃mmú pètìnkɛ dɛu. 23 Onìtì kpɛrɛ dɛ̀ɛ̀ í dò nkɛ́yɑ̀, ti dɛ nyɑ́rí kɛ dɛ̀ dɑɑti tiyɑ̀ɑ̀tì. 24 Kɛ̀ itùòti tɛì bo ti í sɔrì ì, Kuyie nhɑ̃nnɛ́ bɑ́ kùù tùòti nɛ̀ ku tɔ̃mmú mmu, kɛ̀ tikɔ̃̀ntì kpɛrɛ ti sɔrì dɛ̀ kó mutɔ̃mmú pɛ̃ɛ̃tɛ́ itùòti tɛì kɔ̃mu. 25 Kutùòti kumɑ́ɑ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́pĩ́ mmutɔ̃mmú imɔu ì dò nkɛ́nteénnɛ̀ itɔbɛ̀ mbɛ. 26 Kɛ̀ kutùòti kumɑ́ɑ̀ fɛ̃́ũ̀rì, itɛì ɔ̃ nfɛ̃́ũ̀rìmu, kɛ̀ dɛ̀ kù nɑɑti, dɛ̀ nnɑɑti itɛì.
27 Dimɔu di tú Kirisi kó tikɔ̃̀ntì nti, bɑ́ wè kòò tu kutùòti. 28 Mɛɛ̀ botí nku Kuyie nhɑ̃nnɛ́mɛ̀ Kirisi kɔbɛ miɛkɛ, mɛketimɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀, mɛdɛ́rímɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì. Mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tiè mbɛnìtìbɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, dɛ kó difɔ̃nkúò bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri tidiɛtì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ miɛkùnko bɛmuɔmbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ teénnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntinɑ́ɑǹcɑ̀ntì. 29 Bɛmɔu bɛɛ̀ í tú Yesu tɔ̃rɛ̀, bɛmɔu bɛɛ̀ í tú bɛ̀ɛ̀ nɑ̀ɑ́ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì, bɛmɔu bɛɛ̀ í tiè mbɛnìtìbɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, bɛmɔu bɛɛ̀ í dɔɔri tidiɛtì. 30 Bɛmɔu bɛɛ̀ í miɛkùnko bɛmuɔmbɛ, bɛmɔu bɛɛ̀ í nɑ́ɑ́ ntinɑ́ɑǹcɑ̀ntì, bɛmɔu bɛɛ̀ í tuònko tinɑ́ɑǹcɑ̀ntì. 31 Tũ ńwɑmmúnɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛtɛyɛ̀.
M bo di bɛnkɛ dɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛmɔu.