11
Pɔɔri nɛ̀ bɛsoùmbɛ̀
Kɛ̀ di bo nɑ kɛ́minnɛ́ kɛ̀ n nɑ̀kɛ́ kuyɛìnkù tɛ̃mɛ̀ di minnɛ́. N di dɔ́ mɛdiɛ̀ mmɛ kɛ̀ dɛ̀ n yóù, kɛ̀ dɛ kó kuyonku tú Kuyie nkɔku. Di dònnɛ̀ isɑpùmbí nyi, kɛ̀ n di wɑɑ́ ndi dɔù Kirisi, kɛ dɔ́ di nwe nwetí omɑ́ɑ̀. Kɛ nɛ́ yĩɛ̃̀kù bɛ̀ bo di sukúmɛ̀ kɛ̀ di ò yóu. Kɛ́ndònnɛ̀ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ do soutɛ́mɛ̀ Ɛfu kóò fétìnnɛ. Di í yetírí tìmɑtì, bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ di nɑ̀kɛ́ Kirisi tɔù mɔù kpɛti, di ɔ̃ɔ̃ yiemmu, kɛ̀ bɛ̀ di nɑ̀kɛ́ dibɔɔ̀ kpɛti di bɑɑ yienko, kɛ̀ bɛ̀ di nɑ̀kɛ́ tìì cɑ̃̀ɑ̃́nnɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nɛ̀ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kpɛti, di bɑɑ tó yienko.
N yɛ̀mmɛ̀ í dò n kɛ̃ńnìnɛ̀ di tú bɛ̀ Kirisi kó yɛtɔ̃rɛ̀ diɛyɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ n yí nɔ nkɛ nɑ́ɑ́, n nɛ́ yɛ̃́mu Kuyie nnɑ́ɑǹtì pɑ́íí kɛ tì ndi nɑ̀kɛ́.
Mɛyɛi mmɛ n kɛ̃kùnnɛmɛ̀ m mɑ́ɑ̀ kɛ di nɑ̀kɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì fɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ di bo kpenkɑɑ̀? N yóu kɛ̀ Kirisi kɔbɛ n tɔ, kɛ̀ m bɛ̀ kòtɛ, kɛ bo teénnɛ̀ dímbɛ. N sòò bo di ciɛ kòò mɔù í n tɔ. N kpɛrɛ dèè dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ ti kɔbɛ Mɑseduɔnni kɔbɛ bɛɛ̀ kɔtɛní kɛ́ m pɑ̃ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ n dòńtɛ́. Di kóò mɔù sòò í n tɔ, m mɛ nyí dɔ́ òmɔù n tɔ. 10 Nɛ̀ Kirisi timɔ́mmɔnti yiɛ̀ nwèè bo m miɛkɛ ò kpɛ́í, m bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ dɛ kó disɑ̃nnii nɔ́ɔ́tɛ́ n yĩ́nkɛ̀ Akɑyii kó kutempɛ̃ nkumɔu miɛkɛ. 11 N yí di dɔ́mu dɛɛ̀ te kɛ̀ m bɛ́i mɛmmɑɑ̀? Kuyie nyɛ̃́mu n di dɔ́mɛ̀.
12 N dɔ̀ɔ̀mɛ̀ n yóó nsɔkɛ́ kɛ mɛ ndɔɔri. Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ wɑnti kɛ́mpɔtì bɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ ti dònnɛ̀, bɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ bɛ̀ bo mpɔtìnɛ̀ mù. 13 Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ tú bɛsoùmbɛ̀ mbɛ kɛ dɔ̀ɔ̀ bɛmɑ́ɑ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀. 14 Dɛ̀ í dò nkɛ ti di, dibɔɔ̀ mɔ́mmɔnni ɔ̃ɔ̃ nɑmu kɛ́dɔɔ̀ dimɑ́ɑ̀ Kuyie ntɔ̃nnì. 15 Dɛ̀ í yóù dibɔɔ̀ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bo dɔɔ̀mɛ̀ bɛmɑ́ɑ̀ Kuyie nkó bɛtɔ̃mbɛ̀, bɛ̀ nɛ́ yóó yɑ̀mu dɛ kó mucɔ̃́ntimu diyiè mɑrì.
Pɔɔri fɛ̃̀ṹtɛ́mɛ̀
16 M bo yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Òmɔù bɑ́ nni nhwúó nkuyɛìnkù, kɛ̀ di mɛ nni nhwúó nkuyɛìnkù nku, yóunɛ̀ kɛ̀ nnɑ́kɛ́ tiyɛìnnɑ́ɑǹtì, kɛ múnkɛɛ fómmú sɑ́m̀pɔ́. 17 N dɔ́ kɛ bɛ́i ntì í tú ti Yiɛ̀ nkpɛti, tiyɛìnnɑ́ɑǹtì nti. Dɛ̀ dò n fómmúmu kɛ̀ n yóó fómmú. 18 Bɛtɔbɛ̀ fuommu, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀, m múnkɛ bo fómmú. 19 Díndi bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò ndi ciì, di yie tiyɛìnnɑ́ɑǹtì, 20 kɛ yie nkɛ tú bɛ kó tidɑɑtì, kɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ di soú nkɛ tóú di kpɛrɛ, kɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ di senku, kɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ di bemmù. 21 Di nɑɑtimu di túmɛ̀ n cĩĩ̀nnì, ifɛi iì tì nni mbonɛ̀ n yí nɑmɛ̀ kɛ dɔ̀ɔ̀ bɛtɔbɛ̀ dɔ̀ɔ̀rimɛ̀.
Mùù te kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ fuo m múnkɛ mù mɔ̀kɛmu. N nɑ́ɑ́ tiyɛìnnɑ́ɑǹtì nti. 22 Kɛ̀ bɛ̀ tu Ebedeebɛ mbɛ m múnkɛ we ntú, kɛ̀ bɛ̀ tu Isidɑyɛɛribɛ mbɛ, m múnkɛ we ntú, kɛ̀ bɛ̀ tú Abɑrɑhɑmmu kó iyɑɑ̀bí nyi, m múnkɛ dɛ ntú. 23 M bo yíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ tiyɛìnnɑ́ɑǹtì. Kɛ̀ bɛ̀ tu Kirisi kó bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ, m múnkɛ we ntú kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ bɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́, kɛ̀ bɛ̀ n kpetínnɛ́ kucɛ mɛ̀pɛ́u, kɛ m puotí kucɛ mɛ̀pɛ́u, kɛ̀ n kɑ̀ɑ́tɛ́ mukṹṹ nkucɛ mɛ̀pɛ́u. 24 Kɛ̀ Sifubɛ m puotí kucɛ mɛ̀nùmmù didɑ́ù sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ mɛ̀wɛi. 25 Kɛ̀ Odommu kɔbɛ m puotí kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ m bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kucɛ mɛ̀nɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ n dìu nɛ̀ bɑ̀tóò kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ́mmɔkɛ mɛniɛ mmiɛkɛ kuyie nku mɑ́ɑ̀, kɛyènkɛ̀ kɛmɑ́ɑ̀ kɛ dɛitínɛ̀ kudɑbɛkù kó diwɛ́tirì. 26 N cemmu miɛkɛ kɛ̀ n kɑ̀ɑ́tɛ́ mukṹṹ nyikó mmiɛkɛ, Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ bɛ miɛkɛ, yɛhɛkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ dɛpɑɑ mmiɛkɛ, dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ soú nkɛ tú bɛ̀ tu Kirisi kɔbɛ bɛ miɛkɛ. 27 Kɛ pĩ mmutɔ̃nyonkumu kɛ fɛ̃̀ṹtɛ́, kɛ wentɛ́ inuɔ, kɛ̀ dikònnì m pĩ nkɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ m potɛ́, kɛ̀ m mɔ̀ńtɛ́ tidiitì kɛ boú dinùù, kɛ mɔ̀ńtɛ́ tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ muséé nni mpotɛ́. 28 Kɛ̀ nní mmɛ ndò nkɛ wɛ̃̀tɛ kɛ́totí n yɛ̀mmɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛmɔu kpɛ́í. 29 Kòò mɔù í kpeńnì muwedɔummu miɛkɛ n yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀, kòò mɔù do mɛyɛi mmiɛkɛ dɛ̀ nni yóù.
30 Kɛ̀ m bo mpɔtì nni mpɔtìnɛ̀ n cĩ̀tì nti. 31 Kuyie nti Yiɛ̀ nYesu Kirisi cicɛ wèè tu mɛsɑ̀ɑ̀ nyiɛ̀ nsɑ̃́ɑ̃̀, ò yɛ̃́mu n yí soúmmɛ̀. 32 Okpɑ̀ɑ̀tì Adɛtɑɑsi kó dimɔ̀nnì, kɛ̀ nni mbo Dɑmɑɑsi kɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ dihɛì kó yɛbòrɛ̀ kɛ bo m pĩ́. 33 Kɛ̀ bɛ̀ mɛ̀ nni n cṹũnnɛ̀ dimɑ́mmùyɑ́ɑ̀ kuduotí kó tɛbòtɛ̀, kɛ̀ m bɛ̀ yentɛ́nɛ̀.