12
Kuyie mbɛnkɛ dɛ̀ Pɔɔri
Dɛ̀ í wenni ɑ bo nfuommɛ̀. N nɛ́ dɔ́ kɛ́yíɛ́ tìmɑtì nti Kuyie nni mbɛnkɛ dɛ̀ nɛ̀ kù n dɑ́ɑ ntì. N yɛ̃́ Kirisi kou mɔù nwe Kuyie ndo tùótɛ́ wè kɛ dèkɛnɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀, dɛ̀ mɔ̀kɛ yíe nyɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀. Kù mɛ̀nkɛ do ò tùótɛ́mɑ́ɑ̀, dɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ tidɔuǹtì ntɑɑ̀, n yí yɛ̃́, Kuyie nkuù mɑ́ɑ̀ yɛ̃́. N yɛ̃́mu kɛ dò nkù ò tùótɛ́ kɛ kònnɛ̀ diwɛ̀ìhɛì. Kù mɛ̀nkɛ ò tùótɛ́mɑ́ɑ̀, dɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ tidɔuǹtì ntɑɑ̀, n yí yɛ̃́, Kuyie nkuù mɑ́ɑ̀ yɛ̃́. Dɛborɛ̀ kòo keè tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì mɑtì, onìtì í yóó nɑ kɛ bɛ́i ntì, onìtì ketɛ́ kɛ í dò nkɛ́ tì bɛ́i. Míì tu dɛ kóo nìtì, kɛ nɑ nnɑ kɛ́mpɔtì. N nɛ́ dɔ́ kɛ́mpɔtìnɛ̀ n cĩ̀tì nti. Kɛ̀ n do dɔ́ n nɑ mpɔtìmu, dɛ̀ mɛ nɑ bɑ́ ntú siyɑ́ɑ̀bísí, kɛ yɛ̃́ n nɑ́ɑ́mmɛ̀ mɔ́mmuɔ nwe. N nɛ́ yóumu kɛ́dɔ́ n dɔɔ̀rìmɛ̀ nɛ̀ n nɑ́ɑǹtì dɛɛ̀ bɛnkɛ n tú wè, kòò mɔù bɑ́ nni nwúó nkɛ dò n dɛu.
Kuyie nyóu kɛ̀ dibɔɔ̀ nh ɑ̃nnɛ́ mumɔmmú yonkumu, kɛ̀ m bɑ́ mmɔkɛ tɛfentɛ̀ nɛ̀ kù m bɛnkɛ dɛ̀ kpɛ́í. Kɛ̀ n kù bɑ́ntɛ̀ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ tú kù m miɛkùnnɛ. Kɛ̀ kù ǹ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N kó mɛsɑ̀ɑ̀ ndɑ bonɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ sɑ̀nnɛ̀mù, nh ɔ̃ɔ̃ pĩ́ mmutɔ̃mmú onìtì cĩ̀ĩnnì dìì mɔ̀nnì ndi. Dɛɛ̀ te kɛ̀ dɛ̀ n nɑɑti n cĩ̀ĩnnìmɛ̀ kɛ̀ Kirisi kó muwɛ̃rímú bo nni mbonɛ̀. 10 Dɛ̀ n nɑɑtimu n cĩ̀ĩnnìmɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ n sɑ̃̀ɑ̃́, kɛ n fɛ̃́ũnko, kɛ cɑɑri n yɛ̀mmɛ̀ Kirisi kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ n cĩĩnnì dìì mɔ̀nnì ndi n kpeńnìmɛ̀.
Pɔɔri dɔ́mɛ̀ kɛ́kɔtɛ Kɔdɛnti mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀
11 Díì te kɛ̀ ǹ nɑ̀kɛ́ tiyɛìnnɑ́ɑǹtì kɛ fòḿmú, díì do dò nkɛ nni nkómmú. Bɑ́ kɛ̀ n yí tú òmɔù di yɛ̃ mbɛ̀ɛ̀ tu Yesu tɔ̃rɛ̀ diɛyɛ̀, bɛ̀ í mpɛ̃ɛ̃tɛ́ mmùmɑmù. 12 N fɛ̃́ũ̀rì kɛ mi nkɛ dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì di cuokɛ̀ tiì bɛnkú n túmɛ̀ Yesu tɔ̃nnì. 13 N dɔ̀ɔ̀ bɑ Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ tɛyɛ̀ kɛ í mɛ ndi dɔ̀ɔ̀? Kɛ̀ n cɑ̀ɑ̀rɛ̀ di í n tɔmɛ̀ mmɛ, n cĩ́ɛ̃́nnɛ̀.
14 N kɔ̀too di ciɛ kucɛ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ mmɛ, n yí dɔ́ di kpɛrɛ mɑrɛ̀, n dɔ́ dímbɛ di mɔ́mmɔmbɛ ibí iì ɔ̃ɔ̃ í mpií i yɛmbɛ̀, i yɛmbɛ̀ bɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ì pií. 15 Dɛ̀ n nɑɑtimu m bo di duɔ́mmɛ̀ n kpɛrɛ dɛmɔu kɛ́duɔ́ m mɑ́ɑ̀ kɛ di teennɛ̀. M mɛ ndi dɔ́mɛ̀ mɛdiɛ̀ di bo nni ndɔ́ sɑ́m̀pɔ́ɑ̀ɑ̀?
16 Di yɛ̃́mu kɛ dò ndi í n tɔ, kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò n dɔ̀ɔ̀ mɛciì nkɛ di di kpɛrɛ. 17 Yɑ́ɑ̀ n nɑ̀kɛ́ n tɔ̃nko bɛ̀mbɛ kɛ̀ bɛ̀ di ciitɛ́? 18 N tɔ̃nko Titi nwe nɛ̀ ti kou di yɛ̃́ wè bɛɛ̀ di ciitɑ́ɑ̀? Mí nnɛ̀ bɛ̀ ti wɛ̃ mmɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀ ndi nɛ̀ ti pĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú.
19 Kɛ̀ dɛ yɛ̀mmɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ ndò n nɑ́ɑ́ mmiɛ nkɛ dɔ́ kɛ́bɛnkɛ n wennimɛ̀ mmɛ. Dɛ̀ í dò mmɛmmɛ, Kuyie nyɛ̃́mu n nɑ́ɑ́mmɛ̀ Kirisi dɔ́mɛ̀ mmɛ, kɛ bo di kpénkùnnɛ di tɑ̃́kùmɛ̀ miɛkɛ. 20 N yĩɛ̃̀kù m bo tuɔkoomɛ̀ kɛ́nsɔ̃́ ndi í dɔɔ̀ri n dɔ́mɛ̀, kɛ̀ m múnkɛ dɔɔ̀ di í dɔ́mɛ̀. N yĩɛ̃̀kù m bo nsɔ̃́mmɛ̀ di kpɑɑ́ kɛ ɛ̃ɛ̃nnɛ̀ ditɔbɛ̀, kɛ̀ di miɛkɛ pɛ́i ditɔbɛ̀, kɛ̀ di sɑ̃́ɑ̃́ nditɔbɛ̀, kɛ nɑ́ɑ́ ntisĩ́ntɛ́nɑ́ɑǹtì, kɛ mɔkɛ sifeí kɛ kɔɔ́nnɛ̀ ditɔbɛ̀. 21 N yĩɛ̃̀kù m bo tuɔkoomɛ̀ kɛ́nsɔ̃́ mbɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mbɛ̀ kpɑɑ́ sɔkɛ́ mufòmmu yɛimu miɛkɛ kɛ dɔɔri di dɔ́mɛ̀. Kɛ̀ Kuyie nni ndií nyifɛi kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ kɛ n kɔmmú bɛ kpɛ́í.