4
Díndi tidɑɑtì yɛmbɛ̀, di nti pĩ mmɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ nyɛ̃́ wèè múnkɛ di te ò bomɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀.
Pɔɔri bɛ̀ dèntɛ tì
Mbɑ́ɑ́nnɛ̀ Kuyie nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ kù dɔunnɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ bɑ́ɑ́ ɔɔ ndimɑ́ɑ̀. Kɛ múnkɛ nkù bɑ̀ɑ́nnɛ̀ ti kpɛ́í, kɛ̀ kù ti pɑ̃ kucɛ kɛ̀ ti nɑ kɛ́nnɑ́ɑ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ n kpetí tìì kpɛ́í. Mbɑ́ɑ́nnɛ̀ ku kɛ̀ n nɑ kɛ́ ntì nɑ̀ɑ́ nweti weti, n dò nkɛ́ ntì nɑ̀ɑ́ mmɛ̀ɛ̀ botí.
Nyɛ̃́nɛ̀ di bo nfòù mɛ̀ɛ̀ botí bɛ̀ɛ̀ í tú Kirisi kɔbɛ bɛ cuokɛ̀. Kɛ̀ Kuyie nníí di pɑ̃ dɛ̀ mɛfíè, di bɑ́ɑ́ mɛ̀ fétìnnɛ, di nɑ́kɛ́ ku nɑ́ɑǹtì. Di nɑ́ɑǹtì nnɑɑti kɛ́ndò mmukɔ́kúɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ ntì dɔ́, kòò mɔù di bekɛ tìmɑtì di tì nhò tɛ̃̀ńnɛ́ weti weti.
Mudɔummu
Ti kou Tisiki tu ti Yiɛ̀ nkóo tɔ̃ntì sɑ̀ɑ̀wè nwe kɛ̀ nh ò dɔ́, nɛ̀ we tíì wɛ̃ nkɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú, ò bo kɔtoo dìì mɔ̀nnì, ò bo di nɑ́kɛ́ n kpɛti. Nh ò tɔ̃nko kòò bo di nɑ́kɛ́ ti bo kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ, kɛ́yɑ́úkùnnɛ di kɔ̃̀ntì. Onnɛsimmu ti kou sɑ̀ɑ̀wè nwe wèè tũ̀ nti Yiɛ̀ nweti weti, di ciɛ kou nwe, n we nɛínnɛ̀nko Tisiki kɛ̀ bɛ̀ bo di nɑ́kɛ́ ti bo kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀.
10 Adisitɑki nɛ̀ wè ti wɛ̃ nkɛ kpetí ò di dɔunko, kɛ̀ Mɑriki Bɑnnɑbɑɑsi tebitɛ di dɔunko. (N di nɑ̀kɛ́mu o kpɛ́í, kòò tùɔ̀koo dí ò cɔutɛ́ nɛ̀ diwɛ̀ì.) 11 Sesuɑ bɛ̀ tu wè Susituusi ò di dɔunko. Bɛtɑ̃ɑ̃ti bɛ̀ɛ̀ tu Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ yie nYesu, kɛ̀ ti wɛ̃ nkɛ pĩ́ nKuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu tɔ̃mmú, bɛɛ̀ yɑ́úkùnnɛ n kɔ̃̀ntì.
12 Epɑfɑdɑsi di ciɛ kou di dɔunko. Yesu Kirisi kóo tɔ̃ntì nwe, ò bɑ́ɑmmu Kuyie nsɑ̃́ɑ̃̀ di kpɛ́í nkɛ tú kù di kpénkùnnɛ kɛ̀ dí ńdò mpɑ́íí kɛ dɔɔri kù dɔ́mɛ̀. 13 M bo nɑ kɛ́ di nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀ ò mɑ̀ùmu mɛsɑ̀ɑ̀ ndi kpɛ́í, díndi Dɑodisee kɔbɛ nɛ̀ Yiedɑpodii kɔbɛ kpɛ́í. 14 Duku dòòtórì ti nɛ́po sɑ̀ù, nɛ̀ Demɑɑsi bɛ̀ di dɔunko.
15 Di dɔunko Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Dɑodisee, kɛ́dɔunnɛ̀ Nɛnfɑɑ nɛ̀ Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tiku o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie. 16 Kɛ̀ di kɑ̀ɑ ndɛ kó dipɑ́tíri kɛ dèè dí duɔ́ nDɑodisee kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ, kɛ̀ bɛ̀ɛ di duɔnní bɛ kpɛri m bɛ̀ wɑ̃̀ri dì kɛ̀ di kɑɑ. 17 Di nɑ́kɛ́ Asipu kɛ dɔ̀ ò ndɑkɛ ti Yiɛ̀ nkó mutɔ̃mmú kpɛ́í, kɛ́ mmù pĩ mmɛsɑ̀ɑ̀.
18 Mí mPɔɔri míì di wɑ̃̀ri nɛ̀ n nɔ̀ùtɛ̀ mudɔummu muu, di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ mbɛ̀ n kpetímɛ̀.
Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nni ndi bonɛ̀ dimɔu.