Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri ketirì Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Tɛsɑdoniki
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Tɛsɑdoniki do tú Mɑseduɔnni tempɛ̃ nkó dihɛidiɛ̀ ndi. Pɔɔri do nɑ̀kɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì Fidipu ɛì kɔbɛ kɛ́deè kɛ́kɔtɛ kɛ̀, kɛ́ kɛ̀ ketɛ́ Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì kɛ nɛ́ í nkɛ mɔ̀ntɛ kɛ yɛ̃́ Sifubɛ mɑbɛ̀ do yetɛmɛ̀ o kpɛti kɛ́nkɔɔ́ kóò bɛ̀ti.
Mɛm̀mɛ kòo dɛ̀ ìtɛ́ kɛ́kɔtɛ Bedee (Yesu Tɔ̃rɛ̀ 17:1-10). Ò kɛ mbo kɛ̀ Timɔntee wèè do kpɑɑ́ Tɛsɑdoniki kòo ò sɔ̃̀ńkóo kóò nɑ̀kɛ́ dɛ̀ kɛ̀ dòmmɛ̀. Kòo yɛ̀mmɛ̀ nɑrikɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nkòò sɑ̃ntɛ Kuyie mbɛ̀ kù yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ kù dɔ́. Kòò bɛ̀ dèntɛní ò do dɔ̀ɔ̀ mùù tɔ̃mmú bɛ ciɛ mu kpɛ́í kɛ́yɑ́úkùnnɛ bɛ kɔ̃̀ntì Kirisi kó kucɛ kpɛ́í. Kɛ múnkɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ tìì do bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀ mukúkɛ́yɑ̃́ntímù ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ Yesu bo nyóó wɛ̃tɛní kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Pɔɔri sɑ̃ntɛmɛ̀ Kuyie Tɛsɑdoniki kɔbɛ kpɛ́í 1-3
2. Pɔɔri tièmmɛ̀ Tɛsɑdoniki kɔbɛ kɛ tú bɛ̀ nfòù mufòmmu sɑ̀ɑ̀mù 4:1-12
3. Pɔɔri bɛ̀ tié ntì Yesu yóó wɛ̃tɛní mɛ̀ɛ̀ botí 4:13-5:11
4. Itié nsɔnyi 5:12-28
1
Pɔɔri dɔummɛ̀ Tɛsɑdoniki kɔbɛ
Mí mPɔɔri nɛ̀ Sidifɛ̃ɛ̃ nɛ̀ Timɔntee, tíì di wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri díndi Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Tɛsɑdoniki kɛ tɑunɛ̀ ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kɔbɛ. Kuyie ndi dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ di duɔ́ ndiwɛ̀ì.
Tɛsɑdoniki kɔbɛ yie mmɛ̀ɛ̀ botí Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì
N kɔbɛ ti sɑ̃ntímu Kuyie ndi kpɛ́í nkɛ kù bɑ̀ɑ́ ndi kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀. Ti í yĩɛ̃̀ ndi pĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí mutɔ̃mmú di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie kɛ kù dɔ́ nɛ̀ di tɛ̃ĩ́mɛ̀ kɛ bɑɑ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bo wɛ̃tɛnímɛ̀. N kɔbɛ ti yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nkuù di dɔkɛ kɛ di tɑ̃ɑ̃tɛ́, kɛ̀ di tú ku kɔbɛ. Ti kɔ̀tɛnko dìì mɔ̀nnì Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, di do í tì dɔ̀ɔ̀ dɛkpɛìtìkpɛrɛ, Kuyie nkó muwɛ̃rímú do ti bonɛ̀mu kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ti teénnɛ̀ kɛ̀ tí nnɑ́ɑ́ nkɛ í yĩɛ̃̀kù. Di yɛ̃́mu kɛ dò nti dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ tu di kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ. Di do cɔutɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ di fɛ̃́ũmmu mɛdiɛ̀ nkɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù mɛ ndi duɔ́ ndiwɛ̀ì, kɛ̀ di tũ nti Yiɛ̀ nYesu kɛ tũnnɛ̀ ti kó mɛborimɛ. Kɛ̀ di borimɛ wenni kɛ̀ Mɑseduɔnni nɛ̀ Akɑyii kó itempɛ̃ nkɔbɛ mɛ tũ̀. Nɛ̀ di borɛ̀ ndɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì pitɛ́mɛ̀, kɛ sèńtɛ́ Mɑseduɔnni nɛ̀ Akɑyii kó itempɛ̃ nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ti kèè, bɛ̀ kèèmu tipíìtì timɔu di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí Kuyie, dɛ̀ ketɛ́ kɛ í dò ntí ntì mbɛ̀ nɑ̀ɑ́. Kɛ̀ ti kɔ̀tɛ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ nnɑ́ɑ́mmu ti kɔ̀too kɛ̀ dí ti cɔutɛ́mɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì nɛ̀ di ùtóomɛ̀ yɛbɔkɛ̀, kɛ tũ̀nnɛ Kuyie mmɔ́mmɔnku kùù duɔ̀ mmufòmmu. 10 Kɛ bɑɑ ku Birɛ Yesu kù duɔ́ nkɛ̀ wèè yɑ̃̀ńtɛ́, wèè ti dɛɛrí nɛ̀ Kuyie mbeéntì tìì kèríní.