Pɔɔri wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Efɛɛsi
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Pɔɔri do bo wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri kɛ̀ bɛ̀ ò kpetí Odommu nwe. O pɑ́tíri nɑ́ɑǹtì yuu tú: Kuyie nwɛ̃nnɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kpɛrɛ kɛ̀ Kirisi dɛ̀ bɑkɛ́.
O pɑ́tíri miɛkɛ ò ketɛ́ kɛ bɛnkɛ ti wɛ̃ mmɛ̀ɛ̀ botí nku nɛ̀ Kirisi, kɛ bɛnkɛ Kuyie nti yumɛ̀ kɛ̀ ti bo ntú ku kɔbɛ, kɛ bɛnkɛ kù ti dɛɛtɛ́mɛ̀ nɛ̀ ti yɛi nɛ̀ ku Birɛ Yesu Kirisi borɛ̀ nɛ̀ kù ti cɑ̀nnɛmɛ̀ nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù.
Mɛdɛ́rímɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nti dò nkɛ́ntɑunɛ̀ mɛ̀ɛ̀ botí Kirisi. Nɛ̀ mɛdonnimɛ̀ mɛ̀pɛ́u miɛkɛ kòò bɛnkɛ kɛ tú Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì dònnɛ̀ onìtì kó tikɔ̃̀ntì nti, kɛ̀ Kirisi tu diyuu, kɛ bɛnkɛ kɛ tú Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì dò ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ Yesu tu dipũũ. Kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀tɛ kɛ donnɛ̀ onitipòkù kɛ̀ Kirisi tu o dɔù.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Kirisi nɛ̀ o kɔbɛ tĩ̀nnì 1-3
2. Mufòmmu mupɑ̀mmù nɛ̀ Kirisi 4-6
1
Pɔɔri dɔummɛ̀ Efɛɛsi kɔbɛ
Mí mPɔɔri Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, kɛ̀ n tú Yesu Kirisi kó ditɔ̃nnì, míì di wɑ̃̀ri dipɑ́tíri díndi Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo Efɛɛsi kɛ tɑunnɛ̀ Yesu. Ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi bɛ̀ di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ di duɔ́ ndiwɛ̀ì.
Nɛ̀ Kirisi kpɛ́í nkɛ Kuyie nti dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀
Ti sɑ̃ntímu Kuyie nti Yiɛ̀ nYesu Kirisi cicɛ, wèè ti dɔ̀ɔ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛbotí mɛbotí, ti tɑunnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nYesu Kirisi. Nɛ̀ Kirisi kpɛ́í nkɛ Kuyie nti tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ̀ mu nyí dɔ̀ɔ̀ kutenkù, kɛ̀ ti bo nwenni pɑ́íí kɛ̀ dɛ̀ kù nɑɑti kù ti dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Nɛ̀ Yesu kpɛ́í nkɛ Kuyie nti dɔ́mɛ̀ kɛ mɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì, kɛ ti dɔ̀ɔ̀ ku bí, kuù mɛ̀ dɔ́ kɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. Kɛ̀ ti sɑ̃ntí Kuyie nkù ti kuɔ́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɛsémmɛ̀ mɛdiɛ̀, nti tɑunnɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nku Birɛ kù dɔ́ dɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
Kuyie nti dontɛ́nɛ̀ wèè kó mɛyĩ̀ĩ̀ nkɛ tì cĩ̀ɛ̃́ nti yɛi nku sɑ̀ɑ̀ ndɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ kù ti duɔ́ mmɛciì nnɛ̀ mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ mɛdiɛ̀. Kù ti bɛnkɛ dɛ̀ɛ̀ do sɔri dɛ̀ndɛ, kù do tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì nɛ̀ Yesu Kirisi kpɛ́í nkɛ bo mɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 10 Kù do dɔ́ kɛ̀ dɛ mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ kùu wɛ̃nnɛ́ dɛnɛnnɛ̀ dɛmɔu ndi, kɛĩ́nkɛ̀ kpɛrɛ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kpɛrɛ kɛ̀ Kirisi ndɛ̀ bɑkɛ́.
11 Nɛ̀ Yesu kpɛ́í nkɛ kù ti tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ ti cɑ̃̀ńnɛ́. Kù do mɛ ndɔ́ nɛ̀ dimɔ̀nnì, kù ɔ̃ nkɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ tì kù ti ndɔɔ̀. 12 Kù dɔ́ tìnti bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ Kirisi nɛ̀ dimɔ̀nnì ti nkù sɑ̃ntímu kù dɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
13 Díndi múnkɛ di kèè dìì mɔ̀nnì timɔ́mmɔnti, Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì kɛ tɑ̃́ Kirisi kòo di dɛɛtɛ́, dɛ mɔ̀nnì ndi Kuyie ndi cɑ̀nnɛmɛ̀ kɛ di duɔ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kù do yɛ̃ nkù yóó di duɔ́ mmù. 14 Muù ti bɛnkú ti yóó tiekɛmɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nKuyie mbɑɑnɛ̀mɛ̀ ku kɔbɛ, muù ti nɑ́ɑ́ nti yóó tiekɛmɛ̀ dɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkù bo ti dɛɛtɛ́ dìì yiè pɑ́íí, ti nkù sɑ̃ntí kù dɛu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
Pɔɔri bɑ̀ɑ́mmɛ̀ Kuyie nhEfɛɛsi kɔbɛ kpɛ́í
15 N kèèmu di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ botí Yesu, nɛ̀ di dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí di kɔbɛ tɔbɛ̀. 16 Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n yí yóu m bo nsɑ̃ntímɛ̀ Kuyie ndi kpɛ́í, kɛ denniní di kpɛ́í m bɑ́ɑ́mmu miɛkɛ sɑ̃́ɑ̃̀. 17 Kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ Kuyie nti Yiɛ̀ nYesu Kirisi cicɛ di duɔ́ mmɛciì kɛ̀ di bɑntɛ́ Yesu, kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ di kpɛ́í. 18 N kù bɑ̀ɑ́mmu kɛ tú kù di duɔ́ mmɛciì nkɛ̀ di bɑntɛ́ kù di yu mùù kpɛ́í, kù bɑ̀ɑnɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu ku kɔbɛ, 19 kɛ́bɑntɛ́ muwɛ̃rímú diɛmù kù ti duɔ́ mmù tínti bɛ̀ɛ̀ tɑ̃́ Kirisi mù dɛu kɛ mɑmɛ̀. 20 Nɛ̀ muù wɛ̃rímú mmu Kuyie nduɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Kirisi yɑ̃̀ńtɛ́, kɛ̀ kù ò kɑ̀nnɛ ku borɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ dikɑ̀rì sɑ̀ɑ̀rì, ku bɑkù yoú. 21 Kòò bɑkɛ́ muwɛ̃rímú yɛmbɛ̀, nɛ̀ kɛtenkɛ̀ yɛmbɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ, dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo bɑ̀mbɑ̀, di mmɔ̀nnì nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kpɑɑní, Kirisi weè dɛ̀ bɑkɛ́. 22 Kuyie nwe n duɔ́ ndɛmɔu, weè tu Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ yɛmɔu kó diyuu, 23 diì tú o kɔ̃̀ntì ò bo dìì miɛkɛ, kɛ bo kutenkù kumɔu.