2
Ti do kumɛ̀ kɛ yɑ̃̀ńtɛ́
Di yɛi nnɛ̀ di cɑɑ̀rìmɛ̀ dɛɛ̀ do te kɛ̀ di ntú bɛ̀ɛ̀ ku Kuyie nkó mufòmmu bíɛ́kɛ̀. Di do fòù kutenkù kuù nkɔbɛ kɔ̃mɛ mmɛ, kɛ yíé nku kóo kpɑ̀ɑ̀tì wèè bo kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ dɛ cuokɛ̀ o kpɛti, wèè bɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yetɛ Kuyie nkpɛti. Ti múnkɛ do bɛ ntú, kɛ dɔɔ̀ri ti kɔ̃̀ntì nɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ dɔ́ dɛ̀, nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ Kuyie mmiɛkɛ ńdò nkɛ́do ti ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ doti mɛ̀ɛ̀ botí bɛtɔbɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
Kuyie nsémmɛ̀ nɛ́ mɛ ndɛumɛ̀ kɛ̀ kù ti dɔkɛ mɛdiɛ̀. Ti yɛi nnɛ̀ ti cɑɑ̀rìmɛ̀ dɛɛ̀ do te kɛ̀ ti ntú bɛ̀ɛ̀ ku Kuyie nkó mufòmmu bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ Kuyie nti dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ ti duɔ́ mmufòmmu nɛ̀ Kirisi ti kó mɛwɛ̃nnímɛ̀, ku sɑ̀ɑ̀ mmɛɛ̀ te kɛ̀ kù ti coo. Kɛ̀ ti wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Yesu Kirisi kɛ fòù, kɛ wɛ̃ nkɛ kɑri kɛĩ́nkɛ̀ ku borɛ̀. Kuyie ndɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ kɛ bo bɛnkɛ kù ti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ ndɛu mɛ̀ mmɛ, kɛ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀ kù mɛ̀ nti dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ Yesu Kirisi borɛ̀ ndɛ. Kuù di dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ di dɛɛtɛ́ di tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í Yesu, dɛ̀ í tú nɛ̀ di mɔ́mmɔmbɛ kó muwɛ̃rímú, Kuyie nkó dipɑ̃nnì ndi. Òmɔù bɑ́ nsɑ̃ntí omɑ́ɑ̀, kòo yɛ̀mmɛ̀ dò nhò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ kù ò dɛɛtɛ́. 10 Kuyie nkuù ti dɔ̀ɔ̀, nɛ̀ Yesu Kirisi ti kó mɛtɑummɛ̀ miɛkɛ nkɛ kù ti dɔ̀ɔ̀mɛ̀, kɛ̀ ti bo ndɔɔri mutɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù kù tũ̀ntɛmu nɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ̀ ti bo mmù dɔ̀ɔ̀ri.
Yesu temɛ̀ kɛ̀ Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃nnɛ́ onìtì omɑ́ɑ̀
11 Dentɛnɛ̀ní di do tú bɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì, di do í tũ nKuyie, nkɛ̀ Sifubɛ di yu kɛ tú bɛ̀ɛ̀ í cɑ̃mmù, kɛ tú bɛmɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ̀ cɑ̃mmù, dɛ kó mucɑ̃mmù nɛ́ do í tú mùmɑmù. 12 Dentɛnɛ̀ní di do í túmɛ̀ Kirisi kɔbɛ, di do tú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ mbɛ, di do í wɛ̃ńnɛ̀ Kuyie nkɔbɛ, di do í mɔkɛ di bɑɑ dɛ̀, di do í tũ nKuyie. 13 Di do í tɔ́kɛ́nɛ̀ Kuyie, di mmɔ̀nnì kɛ kù tɔ̀ɔ́nnɛ̀, Yesu Kirisi duɔ́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhomɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ. 14 Kòò kùɔ mɛníímmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ do dò nkuduotí kɛ yɑɑ̀tì Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ, kɛ̀ bɛ̀ nɑrikɛ kɛ wɛ̃nnɛ́ onìtì omɑ́ɑ̀. 15 Kɛ pɑ̀ɑ nSifubɛ kó ikuɔ́ yɛ̃ mbɛ̀ nci dɛ̀ nɛ̀ ì yɛ̃ mbɛ̀ ndɔɔri dɛ̀, kɛ wɛ̃nnɛ́ ibotí ìdɛ́, ìì do kpɑ nkɛ̀ ì nɑɑ́ nkubotí kumɑ́ɑ̀, kɛ nɑrikɛ. 16 Bɛ̀ ò kùɔmu kòò dɛ̀itɛ mɛníímmɛ̀ dɛ kó ibotí idɛ́ do mɔkɛ mɛ̀, kɛ ì tɑunnɛ̀ Kuyie, nkɛ̀ ì nɑɑ́ nhonìtì omɑ́ɑ̀. 17 Ò pĩ mmuù tɔ̃mmú kɛ nɑ̀kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, diwɛ̀ì kpɛti, díndi bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ dɛ́tìrinɛ̀ Kuyie, nnɛ̀ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ do kù tɔ̀kɛ́nɛ̀. 18 Timɔu Sifubɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ, Kirisi weè ti niitɛ́ Kuyie mborɛ̀ nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó mɛteèmmɛ̀.
19 Di tɛ̃́nkɛ í tú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀, yoo dihɛì mɑrì kɔbɛ, di tú Kuyie nkó dihɛì kɔbɛ mbɛ, ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ. 20 Yesu Kirisi weè tu dipũũ, o tɔ̃rɛ̀ nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ yɑ̃̀ɑ̃ nkɛ̀ di sɔkɛ́. 21 Kirisi weè te kɛ̀ tɛ̀ kpeńnì, kɛ kótírí, kɛ nɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɑ̀ɑ̀tɛ̀. 22 Nɛ̀ Yesu kpɛ́í di tú tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ Kuyie mbo tɛ̀ nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù.