5
Ti bo nyɛ̃́mɛ̀ Kuyie ndɔ́ dɛ̀
Ntũnnɛ Kuyie nkó mɛborimɛ, kɛ yɛ̃́ di túmɛ̀ ku bí nyi, kù dɔ́ ì. Ndɔ́nɛ̀ ditɔbɛ̀ Kirisi ti dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ kòò dò ndipɑ̃nnì kufɔ̃ɔ̃ku nɑtikù kpɛri Kuyie ndɔ́ dì.
Di tú Kuyie nkɔbɛ mbɛ, di bɑ́ ndɔuti dɔutinɛ̀ ditɔbɛ̀ di bɑ́ nsĩnkùnko dimɑ́ɑ̀, di bɑ́ duɔ́ ndi yɛ̀mmɛ̀ tikpɑ̀tì. Dɛ̀ ketɛ́ kɛ í dò mbɛ̀ nyo dɛ kó tinɑ́ɑǹtì di cuokɛ̀. Di bɑ́ nnɑ́ɑntɛ ifɛi kpɛti nɛ̀ tiyɛìnnɑ́ɑǹtì nɛ̀ tinɑ́ɑnyɛiti, dɛ̀ í wenni. Petìnkɛ nsɑ̃ntínɛ̀ Kuyie nku sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í. Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ dò nwèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ nɛ̀ wèè sĩ̀nkùnko omɑ́ɑ̀, nɛ̀ wèè í diɛ̀ ntikpɑ̀tì, dɛ̀ í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ wèè feu yɛbɔkɛ̀. Dɛ yiɛ̀ mbotí í tɑti Kirisi nɛ̀ Kuyie mbɛ kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ.
Di bɑ́ɑ́ yie nkòò mɔù di soutɛ́ nɛ̀ dɛtetìrɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì: Dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie mmiɛkɛ cɔ́ú bɛ̀ɛ̀ yetɛ ku kpɛti. Di bɑ́ mmɔkɛnɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ botí mɛtɑummɛ̀ mɑmɛ̀. Di do tú dibiìnnì kɔbɛ mbɛ di mmɔ̀nnì kɛ tɑunnɛ̀ ti Yiɛ̀ kɛ tú kuwenniku kɔbɛ. Nfòùnɛ̀ kɛ dò mmɛnɑ́ɑ̀ nkó ibí. Kuwenniku kó mutɔ̃mmú tú: Tinìtì, mɛwetímmɛ̀, nɛ̀ timɔ́mmɔnti. 10 Mbɑɑ̀tìnɛ̀ ti Yiɛ̀ ndɔ́ dɛ̀. 11 Di bɑ́ nkɔkɛ́ dibiìnnì kɔbɛ kó mutɔ̃mmú miɛkɛ, mù tú mutetìmù mmu, di petìnkɛ mmù dɑ́ɑmmu mmu. 12 A bo nɑ́kɛ́mɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ disɔ̀rì dɛ̀ mɔ̀kɛ ifɛi nyi. 13 Dɛ kó mutɔ̃mmú yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì kuwenniku miɛkɛ, kuwenniku ɔ̃ɔ̃ mù feimmu. 14 Mɔ́mmuɔ nwe bɛ̀ dènnɛní dɛ̀ kuwenniku dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ wenkɛmu. Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú:
Entɛ,
fɔ̃́ nwèè duɔ́ bɛcíríbɛ̀ miɛkɛ!
Kɛ̀ Kirisi dɑ míítɛ́.
15 Ndɑkɛnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ di fòù mɛ̀ɛ̀ botí. Di bɑ́ɑ́ ndò tiyɛìntì, ntúnɛ̀ mɛciì nyɛmbɛ̀. 16 Bɑ́ nfétìnkonɛ̀ di fíè, ti bo yɛmɔ̀rɛ̀ yɛiyɛ nyɛ. 17 Di bɑ́ ndò ntiyɛìntì, yetɛnko kɛ́yĩ́ɛ̃́tɛ́ Kuyie ndɔ́ dɛ̀.
18 Di bɑ́ mmuɔ̀ mmɛnɑɑ̀, mɛ̀ di tɑnnìnko mɛyɛi mmiɛkɛ nkɛ. Yóunɛ̀ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di píɛ. 19 Kɛ̀ di nwɛ̃ nkɛ yɑ́úkùnko ditɔbɛ̀ kɔ̃̀ntì, kɛ́ndiè nKuyie nkó yɛsɑ̃ɑ̃, nnɛ̀ ku kó iyiɛ, kɛ diè Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù di duɔ́ nyìì yiɛ, kɛ́nsɑ̃ntí Kuyie nnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, 20 nsɑ̃ntínɛ̀ ti cicɛ Kuyie dɛmɔu kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kó diyètìrì.
Onìtì nɛ̀ o pokù bɛ̀ dò kɛ́ntɑumɛ̀
21 Nyíénnɛ̀ ditɔbɛ̀ kpɛti, di dé mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKirisi.
22 Bɛnitipòbɛ̀ nyíénnɛ̀ di dɑɑbɛ̀ kpɛti, di yie mmɛ̀ɛ̀ botí ti Yiɛ̀ nkpɛti. 23 Kɛ yɛ̃́ onitidɔ̀ù weè bɑkɛ́mɛ̀ o pokù Kirisi bɑkɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí o kɔbɛ tĩ̀nnì dìì tú o kɔ̃̀ntì kɛ dì dɛɛrí. 24 Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ dò nkɛ́nyíé mbɛ dɑɑbɛ̀ kpɛti timɔu, Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì yíé mmɛ̀ɛ̀ botí Kirisi kpɛti.
25 Bɑ́ wèè nitidɔ̀ù kòo ndɔ́ o pokù Kirisi dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí o kɔbɛ tĩ̀nnì kɛ ku di kpɛ́í, 26 kɛ dì ɔ̀útɛ́ nɛ̀ mɛniɛ nnɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì. 27 Ò dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ kɛ dɔ́ dì ntú o kpɛri ndi kɛ́nwenni, kɛ́nkpɑ kuyɛ̀nkù, kɛ́nkpɑ mɛyɔ̃́ɔ̃̀, kɛ́nkpɑ mɛyɛi mmɛmɔu, kɛ́ndò mpɑ́íí kɛ í mmɔkɛ bɛ̀ bo dì sɛi ntìì ĩ́nkɛ̀. 28 Mɛɛ̀ botí nku bɑ́ wèè nitidɔ̀ù dò nkɛ́ndɔ́mɛ̀ o pokù ò dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí omɑ́ɑ̀. Wèè dɔ́ o pokù ò dɔ́ omɑ́ɑ̀ ndi. 29 Òmɔù ɔ̃ɔ̃ í mpóó nhomɑ́ɑ̀, ò ɔ̃ nyɑ́rímu omɑ́ɑ̀, kɛ piú omɑ́ɑ̀. Kirisi mɛ ndɔɔri o kɔbɛ tĩ̀nnì. 30 Kɛ yɛ̃́ ti túmɛ̀ o kɔ̃̀ntì kó itùòti nyi. 31 Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Onìtì bo yóu o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ kɛ́tɑunnɛ̀ o pokù, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ ntikɔ̃̀ntì timɑ́ɑ̀. 32 Ti nnɑ́ɑǹtì tú disɔ̀rì diɛrì kpɛti nti, tì tú Kirisi nwe nɛ̀ o kɔbɛ tĩ̀nnì, 33 kɛ múnkɛ tú di kpɛti. Bɑ́ wèè nitidɔ̀ù wè ndɔ́ o pokù ò dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí omɑ́ɑ̀, kòo nitipòkù ndé o dɔù.