6
Ibí nɛ̀ i yɛmbɛ̀ kó tinɑ́ɑǹtì
Díndi ibí nyíénnɛ̀ di yɛmbɛ̀ kpɛti. Kuyie mmɛ ndɔ́. Ndé ɑ cicɛ nɛ̀ ɑ yɔ̃. Kuyie ndɔú nyìì kuɔ́ kɛ bɛ́i nkɛ tú: Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dɛ̀ ndɑ nɑɑti, kɑ̀ɑ fòmmuu okɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
Díndi ibí yɛmbɛ̀, di bɑ́ mpɛ́íkùnko ibí miɛkɛ, ńtiènnɛ̀ i kɛ ì tũ̀nni ti Yiɛ̀ ndɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí.
Tidɑɑtì nɛ̀ ti yɛmbɛ̀ bɛ kó tinɑ́ɑǹtì
Díndi tidɑɑtì, nyíénnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ di te diɛ nkɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ bɛ kpɛti, kɛ́ mbɛ̀ dé mɛdiɛ̀, kɛ́mpĩ́ mbɛ tɔ̃mmú nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmɑ́ɑ̀, kɛ́ndò ndi pĩ́ nKirisi kɔ̃mu. Di níí bɑ́ mpĩ́ mmutɔ̃mmú bɛ̀ bo dìì mɔ̀nnì mɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ bo bɛ̀ nɑrikɛ, dɔɔ̀nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ Kirisi kó tidɑɑtì, kɛ́ mmù pĩ nnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu Kuyie ndɔ́mɛ̀. Di mpĩ́ mbɛ tɔ̃mmú kɛ dò ndi pĩ́ nti Yiɛ̀ nkɔ̃mu, dɛ̀ bɑ́ ndò ndi pĩ mbɛnìtìbɛ̀ kɔ̃mu. Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ dò nkɑ̀ɑ tú kudɑɑkù yoo ɑ í kù tu, Kuyie nyóó yietí bɑ́ wè ò dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkó tiyeti nti.
Kɛ̀ díndi tidɑɑtì yɛmbɛ̀ di nti pĩ mmɛsɑ̀ɑ̀ ndi bɑ́ nti pɛ́inko, nyɛ̃́nɛ̀ kɛ dò nwèè di te dimɔu ò bo kɛĩ́nkɛ̀ nkɛ, o borɛ̀ òmɔù í cɑ̃́ɑ̃́.
Kirisi kɔbɛ dò nkɛ́mmɔkɛ tìì kpɑ̀rìnɛntì
10 Tisɔnti tú di bo ntɑunnɛ̀mɛ̀ Yesu kɛ́kpenkɛ, kɛ́pɛ́tɛ́ o wɛ̃rímú diɛmù. 11 Bɑ́ɑ́tínɛ̀ Kuyie nkpɑ̀rìnɛntì timɔu kɛ cómmú tei tei, kɛ́bɑɑo dibɔɔ̀ kó mɛsoùmmɛ̀. 12 Ti í kpɑnnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀, ti kpɑnnɛ̀ yɛbɔkɛ̀ nyɛ, yɛ̀ɛ̀ bo muyɑɑ́ mmiɛkɛ, yɛ̀ɛ̀ kpeńnì, bɛbɔɔkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ te dibiìnnì kó kutenkù. 13 Nɛ̀ dɛ kpɛ́í, túótɛ́nɛ̀ Kuyie nkó tikpɑ̀rìnɛntì timɔu, kɛ̀ diyiè yɛiri tùɔ̀kɛní di nɑ kɛ kpɑ nkɛ̀ di kpɑ nkɛ dèè, di nkpɑɑ́ yɛ̃́ kɛ́nwɑ̃kɛ́.
14 Nyinɛ̀ timɔ́mmɔnti di kɑ fɛnɑɑ̀kɔ̃̀nfɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ́nkɑ̃nkɛ́ mɛwetímmɛ̀ di cĩ̀ncĩ̀rɛ̀ dimɑ́tìyɑɑ̀bòrì kɔ̃mɛ. 15 Ãnnɛ́nɛ̀ tikɔ̃nyɑuti tinɛùtì kɔ̃mɛ, kɛ nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì tìì duɔ̀ mmɛom̀pùmɛ̀. 16 Ntɔnɛ̀ mɛtɑ̃́kùmɛ̀ kɛ̀ mɛ̀ ndò nkudɔpìkù sɑ̃́ɑ̃̀ kùù yó nte kɛ̀ di nɑ kɛ́kuɔ dibɔɔ̀ kó ipie nyìì cɔ̀ú. 17 Túótɛ́nɛ̀ mɛdɛɛtímɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ dipìì, kɛ́túótɛ́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó disiè dìì tú Kuyie nɑ́ɑǹtì. 18 Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ndi bonɛ̀ kɛ̀ di mbɑ́ɑ́ nKuyie nsɑ̃́ɑ̃̀, di nkù bɑ́ɑ́ nyibɑ́ɑmìi imɔu botí kɛ kù sɑ̀útínɛ̀. Mbɑ́ɑ́nnɛ̀ ku Kirisi kɔbɛ bɛmɔu kpɛ́í. 19 Kɛ́ nkù bɑ́ɑ́ n kpɛ́í, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ nh ɑ̀ɑ̀tɛ n nùù nni nnɑ́ɑ́ nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì tìì do sɔri kɛ í yĩɛ̃̀kù, tìì tu Kuyie ndɛɛrí bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ. 20 Mbɑ́ɑ́nnɛ̀ ku, kɛ̀ kù n teennɛ̀ kɛ̀ n nɑ kɛ́nnɑ́ɑ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, bɑ́ nɛ̀ bɛ̀ mɛ nni nkpetímɛ̀.
Mucɑummu
21 N tɔ̃nko ti nɛ́po sɑ̀ù Tisiki, ti Yiɛ̀ nkóo tɔ̃ntì sɑ̀ɑ̀wè, kòo bo di nɑ́kɛ́ dɛ ndòmmɛ̀ mmɛ, 22 kɛ́ di nɑ́kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ bo ti ciɛ, kɛ́yɑ́úkùnnɛ di kɔ̃̀ntì.
23 Ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ Yesu Kirisi bɛ̀ di duɔ́ mmɛom̀pùmɛ̀, nɛ̀ mɛdɔ́kùmɛ̀ nɛ̀ mɛtɑ̃́kùmɛ̀. 24 Mɛsɑ̀ɑ̀ nni mbonɛ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɔ́ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi kɛ fííkú teii.