Ɛsitɛɛ
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Dɛ kó dipɑ́tíri ti nɑ́ɑ́ ntìì do dɔ̀ɔ̀ tì nti Pɛrisi kó kɛtenkɛ̀ bɛ kó dihɛì bɛ̀ tu dì Susi di miɛkɛ Sifubɛ do kɛ̀ tu dìì mɔ̀nnì tidɑɑtì. Onìtì mɔù bɛ̀ tu wè Amɑɑ kòò í ndɔ́ Sifubɛ kɛ́nwɑnti ò bo yĩ́mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ kɛ̀ bo.
Sifubɛ kóò sɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù bɛ̀ tu wè Ɛsitɛɛ kòo kɛ nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì pokù, weè do tì nɑ̀kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ́nte kɛ̀ bɛ̀ í nkùɔ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ do bo bɛ ɛì miɛkɛ. Nɛ̀ Kuyie nkó mɛteèmmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Amɑɑ kɛ̀ Sifubɛɛ cootɛ́.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Bɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ Ɛsitɛɛ kòo bo nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì pokù 1:1-2:20
2. Ɛsitɛɛ coommɛ̀ Sifubɛ 2:21-7:10
3. Sifubɛ pɛ̀itɛmɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ 8-10
1
Okpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi ɑ̃nnɛ́mɛ̀ dibɑnni
Asuyeduusi tu dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì kɛ bɑkɛ́ Ɛ̃ndi nɛ̀ Etiopii itempɛ̃ ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ iyìekɛ̀ (127), kɛ kɑri dihɛidiɛ̀ Susi miɛkɛ nkɛ. O kpɑ̀tì benni tɑ̃ɑ̃́nnì kòo ɑ̃nnɛ́ dibɑnni, kɛ́yú bɛnitidiɛbɛ̀ nɛ̀ mìníísìbɛ̀ nɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ Pɛrisi nɛ̀ Mɛdii kɔbɛ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀, kɛ́dennɛní tikpɑ̀ɑ̀tìnɛntì nɛ̀ tinɛntì tɛtì tìì mìɛ̀ti, kɛ̀ dɛ kó dibɑnnii mɔntɛ kɛ́mmɔkɛ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀kuɔ̀. Dɛ kó difɔ̃nkúò kòo yú dihɛidiɛ̀ Susi kɔbɛ bɛmɔu, bɛkperíbɛ̀ nɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀, kɛ́ɑ̃nnɛ́ dibɑnni o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ towɑɑ̀ kɛ̀ dì mmɔkɛ yɛwe yɛ̀yiekɛ̀. Kòo núnnɛ́ tiyɑɑ̀pɛ́ítì nɛ̀ tìì dò nnúúsí nɛ̀ tiwũɔ̃tì, kɛ́cɑ́tínnɛ́ dɛmɑ́mɑ́nnɛ̀ mɛsɔɔ nkpɛrɛ, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ pítínnɛ́ yɛtɑ̃́kperɛ̀ kó yɛsɑ̃ǹkɛ̀, kɛ́dennɛní mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì kó yɛdúɔ̀ kɛ́dɔú mbɛ ce dɛ̀ kɛ dɑ̀ri yɛtɑ̃́píɛ̀ nɛ̀ yɛwũɔ̃yɛ̀ nɛ̀ yɛsɔ̀ùyɛ̀. Bɛ̀ do yɔ̃ǹnɛ̀ ìì bòòkɛ mɛnɑɑ̀ nyì do tú mɛsɔɔ nkpɛyi nyi kɛ cɑ̃́ɑ̃́ nyibotí ibotí, kɛ̀ mɛnɑɑ̀ nsũ kɛ̀ bɛ̀ toti bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. Bɑ́ wè kòo nyɔ̃̀ nhò dɔ́mɛ̀, kɛ yɛ̃́ okpɑ̀ɑ̀tì do nɑ̀kɛ́mɛ̀ o tɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ nduɔ̀ mbɑ́ wè ò dɔ́mɛ̀. Kòo nitipokpɑ̀ɑ̀tì Fɑsitii mɛ ntó ɑ̃ɑ̃̀ bɛnitipòbɛ̀ dibɑnni okpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
Okpɑ̀ɑ̀tì pokù Fɑsitii yetɛmɛ̀ o dɔù kpɛti
10 Diyiè yiénnì yiè kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀ nkòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑ́tɛ́, kòo yú bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú, bɛ̀ɛ̀ tu: Mɛumɑɑ nɛ̀ Bisitɑɑ nɛ̀ Adibonɑ nɛ̀ Bikitɑɑ nɛ̀ Akɑkitɑɑ nɛ̀ Setɑɑ nɛ̀ Kɑdikɑsi. 11 Kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́yúní onitipokpɑ̀ɑ̀tì Fɑsitii kòo nhókɛ́ dikpɑ̀ɑ̀tìpìì kɛ́kɔtɛní kɛ́bɛnkɛ o wenniku bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ bɛnitidiɛbɛ̀ kɛ yɛ̃́ ò wennimɛ̀ mɛdiɛ̀. 12 Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Fɑsitii kòo yetɛ kɛ í nkɔ̀tɛ, kòo kpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛɛ pɛikɛ mɛdiɛ̀. 13 Kòo yú mɛciì nyɛmbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̃́ ikuɔ́ nɛ̀ tibeéntì kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nho borɛ̀. 14 Bɛ̀ɛ̀ tu Kɑsenɑ nɛ̀ Setɑɑ nɛ̀ Adimɑtɑ nɛ̀ Tɑsisi nɛ̀ Mɛdɛsi nɛ̀ Mɑɑseonɑɑ nɛ̀ Mɛmukɑ̃ɑ̃ bɛyiekɛ̀ bɛ̀ do tú Pɛrisi nɛ̀ Mɛdii kɔbɛ mbɛ, bɛɛ̀ do bɑkɛ́ dihɛì ììkɛ̀ kɛ tũ nhokpɑ̀ɑ̀tì. 15 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Ti dò nkɛ́dɔɔ̀ bɑ onitipokpɑ̀ɑ̀tì Fɑsitii wèè yetɛ n tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ ò nɑ̀kɛ́ tì?
16 Kɛ̀ Mɛmukɑ̃ɑ̃ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ mìníísìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Onitipokpɑ̀ɑ̀tì í ɑ̃nnɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì mɑ́ɑ̀ ndi ifɛi, wè ì ɑ̃nnɛ́mu mìníísìbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, itempɛ̃ nyimɔu. 17 Bɛnitipòbɛ̀ bɛmɔu yóó keèmu okpɑ̀ɑ̀tì yumɛ̀ onitipokpɑ̀ɑ̀tì Fɑsitii kòò yetɛ kɛ múnkɛ nyetírí bɛ dɑɑbɛ̀ kpɛti, kɛ tú okpɑ̀ɑ̀tì do yu o pokù kòo yetɛmu. 18 Pɛrisi nɛ̀ Mɛdii kóò mìníísìbɛ̀ pobɛ̀ yóó tì kèèmu kɛ́túótɛ́ dɛ kó mɛborimɛ kɛ́nyetírí bɛ dɑɑbɛ̀ kpɛti, kɛ íinko bɛ miɛkɛ. 19 Okpɑ̀ɑ̀tì, kɑ̀ɑ bo yie nhɑ wɑ̃ri yɛpɑ́tɛ kɛ́dennɛ Fɑsitii kɛ́wɑɑ́ nhotɔù wèè ò pɛ̃ɛ̃tɛ́, kòo cɔutɛ́ o fɔ̃̀tìrì kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtìi wɑ̃ri Pɛrisi nɛ̀ Mɛdii kuɔ́ pɑ́tíri miɛkɛ bɑ́ òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ tì cèètɛ. 20 A tenkɛ̀ diɛkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ bo keè dìì mɔ̀nnì ɑ dɔ̀ɔ̀ tì bɑ́ wèè nitipòkù bo nyíé nho dɔù kpɛti, bɑ́ kòò dɛu yoo ò kɛ̃ńnì.
21 Kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtìi nɑrikɛ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ mìníísìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ yie Mɛmukɑ̃ɑ̃ kpɛti. 22 Kòo wɑ̃ri yɛpɑ́tɛ itempɛ̃ nyimɔu bɑ́ kùù botí, ku wɑ̃rii dòmmɛ̀ nɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀, bɑ́ wèè nitidɔ̀ù mbɑkɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tɛ̀ nɑ̀ɑ́ nho botí nɑ́ɑǹtì.