2
Ɛsitɛɛ nɑɑ́mmɛ̀ onitipokpɑ̀ɑ̀tì
Kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ kòo kpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛɛ do, kòo dentɛní Fɑsitii do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ do ò nɑ̀kɛ́ tì. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ dɔ̀: Tí wɑɑ́nnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wenni kɛ mu nyí yɛ̃́ bɛnitidɑɑbɛ̀. Okpɑ̀ɑ̀tì ɑ́ dɛi bɛnìtìbɛ̀ ɑ tempɛ̃ nyimɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ wenni kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ tɛnitipocĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dihɛidiɛ̀ Susi, kɛ̀ Ekee ndɑkɛ bɛ kpɛ́í nkɛ bɛ̀ duɔ̀ ndɛ̀ɛ̀ bo wénkùnnɛ bɛ kɔ̃̀ntì. Ekee do tú bɛ̀ fɔ̃̀ntɛ wènwe kòò pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ bɑɑ bɛnitipòbɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, ɑ bo pɛ́nsìrì wèè sɑpɑ̀ɑ̀ mbɛ miɛkɛ kòo cɔutɛ́ onitipokpɑ̀ɑ̀tì Fɑsitii fɔ̃̀tìrì.
Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yie ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì.
 
Kɛ sɔ̃́ nSifu mɔù bo Susi dihɛidiɛ̀ kòo yètìrì tu Mɑɑdosee Yɑii birɛ, Simmɛii nɛ̀ Kiisi bɛ yɑɑ̀birɛ Bɛnsɑmɛɛ wuɔ nkou. Nɛbukɑnnɛsɑɑ do nɑ Sedisɑdɛmmu kɛ́pĩ́mmú bɛ̀mbɛ kɛ́kònnɛ̀. Bɛ̀ do pĩ mɛ̀mmɛ Yekonniyɑ Sudɑɑ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ sɔ̃́ nhƐsitɛɛ yɛmbɛ̀ ku kɛ̀ bɛ tebitɛ Mɑɑdosee ò tùótɛ́ kɛ bonɛ̀. Ɛsitɛɛ do wenni mɛdiɛ̀ mmɛ.
Bɛ̀ duɔ́ ndìì mɔ̀nni tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ bɛ̀ ntɔuní bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ Susi dihɛidiɛ̀, kɛ̀ Ɛsitɛɛ nkɔkɛ́ dɛ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ nhEkee wèè bɑ̀ɑ bɛnitipòbɛ̀, kòo ndɑkɛ bɛ kpɛ́í. Kòo pɛ́nsìrì Ɛsitɛɛ mɛsɑ̀ɑ̀ nkóò duɔ́ ndɛ̀ɛ̀ bo wénkùnnɛ o kɔ̃̀ntì, kɛ́ nhò duɔ̀ mmudiì, kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnitipotɔ̃mbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóò duɔ́, kóò tɑnnɛ́ tɛnitipocĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɑ̀ɑ̀tɛ̀. 10 Ɛsitɛɛ do í nɑ̀kɛ́ ò tumɛ̀ Sifu kɛ yɛ̃́ Mɑɑdosee do ò tiémmɛ̀ kɛ dɔ̀ ò bɑ́ɑ́ nɑ́kɛ́. 11 Yɛwe yɛmɔu kɛ̀ Mɑɑdosee níí nfirì tɛnitipocĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo yɑ̀ Ɛsitɛɛ kɔ̃nnɑɑtí nɛ̀ bɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀rimɛ̀.
12 Dɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ do mɔkɛ dibenni ndi kɛ wuɔ̀ kɛ pɑnti. Bɛ̀ do ketɛ́ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mmíírì kó mɛkùɔ̀ mmɛ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀kuɔ̀ kpɛ́í, kɛ́ bɛ̀ yìɛ́ tùdɑ̀ɑ̀rí nɛ̀ dɛtɛrɛ̀ dɛ̀ɛ̀ wèńkùnko tikɔ̃̀ntì, bɑ́ wèè sɑpɑ̀ɑ̀ nkòo ndò nkɛ́kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi borɛ̀, 13 kɛ̀ wèè sɑpɑ̀ɑ̀ nkɔ̀ri bɛ̀ɛ ò duɔ́ nhò dɔ́ kɛ́ntɔ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀. 14 Bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ kɔtɛ kuyuoku nku okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ tɛnitipocĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛtɛ̀ Sɑsikɑɑsi bɑ̀ɑ dɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì pocĩɛ̃̀. Sɑsikɑɑsi do tú bɛ̀ fɔ̃̀ntɛ wè nwe kòò pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ bɑɑ okpɑ̀ɑ̀tì pocĩɛ̃̀. Òmɔù ɔ̃ɔ̃ í nwɛ̃̀tɛ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú okpɑ̀ɑ̀tì weè ò dɔ́ koò yu.
15 Dɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì yiè Mɑɑdosee tebitɛ Abikɑii do ku kòo túótɛ́ dɛ̀ɛ̀ birɛ Ɛsitɛɛ bo kɔtɛmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, bɑ́ wenwe í mbekɛ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ í tú Ekee do yɛ̃ nhò ntɔ dɛ̀. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu pɛ́nsìrì Ɛsitɛɛ. 16 Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tùótɛ́ kɛ́kɔtɛnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi borɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ o kpɑ̀tì benni yiénnì, dibenni kóo tɑ̃̀nkù píínwè, bɛ̀ tu wèè tɑ̃̀nkù Kisideu* bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́rì nɛ̀ otɑ̃ɑ̃̀kètiwè dɛ cuokɛ̀ nkɛ (mɛwɑɑnɑɑ̀ nnɛ̀ tɑ̃ɑ̃̀pò dɛ cuokɛ̀). 17 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi pɛ́nsìrì Ɛsitɛɛ, kɛ́ nhò dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀, kòo ò òó ndikpɑ̀ɑ̀tìpìì kòo cɔutɛ́ Fɑsitii fɔ̃̀tìrì. 18 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ɑ̃nnɛ́ dibɑnni Ɛsitɛɛ kpɛ́í nkɛ́yú bɛnitidiɛbɛ̀ nɛ̀ mìníísìbɛ̀ kɛ́pɑɑ ndɑ̀mpóò o tempɛ̃ nyimɔu, kɛ́pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀ nɛ̀ diwɛ̀ì.
19 Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́tíí mbɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kucɛ mɛdɛ́rímɛ̀ kɛ̀ Mɑɑdosee mpĩ́ mmutɔ̃mmú tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 20 Ɛsitɛɛ do í nɑ̀kɛ́ ò bonní dɛ̀ nɛ̀ o botí kɛ́ndònnɛ̀ Mɑɑdosee do ò nɑ̀kɛ́mɛ̀, kòo tì yie nkɛ́ndò nhò kpɑɑ́ kɛ bo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
Bɛ̀ do dɔ́mɛ̀ kɛ́kuɔ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ Mɑɑdosee bɛ̀ dɑ́ɑ
21 Diyiè mɑrì kɛ̀ Mɑɑdosee mpĩ́ nho tɔ̃mmú tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ Bikitɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Tɛdɛki bɛdɛ́ kɛ̀ bɛ̀ tu bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ bɑɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrɛ̀, kɛ̀ bɛ miɛkɛɛ pɛikɛ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ ndɔ́ kóò kùɔ. 22 Kɛ̀ Mɑɑdosee tì kèè kɛ́nɑ́kɛ́ Ɛsitɛɛ, kɛ̀ Ɛsitɛɛ tì nɑ̀kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Mɑɑdosee kó diyètìrì. 23 Kɛ̀ bɛ̀ɛ fiɛ́ tinɑ́ɑǹtì kɛ nsɔ̃́ ntì tu timɔ́mmɔnti, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ mbɛdɛ́, kɛ́cɔ́ɔ́ nyidɛí, kɛ́wɑ̃ri dɛ kó tinɑ́ɑǹtì dihɛikɛ̀mpɑ́tíri miɛkɛ okpɑ̀ɑ̀tì ììkɛ̀.
* 2:16 Kisideu: Bɛ̀ do kɑɑ mmɛ̀ɛ̀ botí bɛ kó bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ ti kɑɑmmɛ̀ yíe ndɛ̀ í wɛ̃. Bɛ kóo tɑ̃̀nkù Kisideu berínɛ̀ ti kó