3
Amɑnni dɔ́mɛ̀ kɛ́kuɔ Sifubɛ
Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi dɛ́úkùnnɛ Amɑnni Amɛdɑtɑ birɛ, Akɑki yɑɑ̀birɛ, kóò nií ndɛyììkɛ̀ kòo mbɑkɛ́ mìníísìbɛ̀ bɛmɔu. Kɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mbɛ̀ bɛmɔu nninku kɛ dɔuo Amɑnni ììkɛ̀, kɛ̀ Mɑɑdosee weè mɑ́ɑ̀ yetɛ. Kɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ tɔbɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ yetɛ okpɑ̀ɑ̀tì duɔ́ ndìì nùù? Kɛ̀ bɛ̀ mbékú Mɑɑdosee yɛwe yɛmɔu. Kòò dɔ̀: N tú Sifu nwe, kɛ̀ bɛ̀ɛ tì nɑ̀kɛ́ Amɑnni kɛ bo yɑ̀ Mɑɑdosee bo nkpɑɑ́ sɔkɛ́. Kɛ̀ Amɑnni yɑ̀ Mɑɑdosee yetɛmɛ̀ kɛ í ninku kɛ dɔuo o ììkɛ̀, kòo miɛkɛɛ pɛikɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ Mɑɑdosee túmɛ̀ Sifu, kòo nsɔ̃́ ndɛ̀ í sɑ̀nnɛ̀ ò bo wè nkuɔmɛ̀ omɑ́ɑ̀, kɛ́ndɔ́ kɛ́kuɔ Sifubɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ bo okpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi tenkɛ̀. Okpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi kpɑ̀tì benni tɛpíítɛ̀ nɛ̀ didɛ́rì, otɑ̃̀nkù ketiwè, bɛ̀ tu wèè tɑ̃̀nkù Nisɑ̃ɑ̃*. Kɛ̀ Amɑnni bɔ nyipɑ̃ɑ̃díítí kɛ bo yɑ̀ wèè tɑ̃̀nkù nwe nɛ̀ dìì yiè ndi ò yóó pĩ́mmɛ̀ o tɔ̃mmú, kɛ̀ idíítí do dibenni tɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́ríwè, bɛ̀ tu wèè tɑ̃̀nkù Adɑri
Amɑnni dɔ́mɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Sifubɛ bɛmɔu
Kɛ̀ Amɑnni nɑ́kɛ́ Asuyeduusi kɛ dɔ̀: Kubotí mɑkù kuù bo ɑ ɛì kó itempɛ̃ nyimɔu kɛ̀ ku borimɛ cɑ̃́ɑ̃́, mɛ̀ í dònnɛ̀ ibotí tɛì kɔ̃mɛ, kù í yie nyikpɑ̀ɑ̀tìkuɔ́. Okpɑ̀ɑ̀tì bɑ́ɑ́ sɔ̃́ntɛ̃́ kɛ́yóu kɛ̀ dɛ̀ mbɛ̀ dò mbɑ̀mmùù. Okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ɑ tì pɛ́nsìrì wɑ̃ri dipɑ́tíri kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ. N yóó duɔ́mmu idíítí cìdóòbɛ̀ sikɔupíkɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300000) kɛ̀ mìníísìbɛ̀ɛ ì tɑnnɛ́ dikpɑ̀ɑ̀tìtɔu.
10 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ṹtɛ́ o mɑ́mɑ́ɑ́ nkɛ́duɔ́ nhAmɑnni Amɛdɑtɑ birɛ Akɑki yɑɑ̀birɛ Sifubɛ dootitɔù. 11 Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Bɑ́ n duɔ́ nyìdíítí, n dɑ duɔ́mmu dɛ kó bɛnìtìbɛ̀, dɔɔ̀ bɛ̀ ɑ dɔ́mɛ̀.
12 Kɛ̀ Amɑnni nɑ́kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑ̃ri yɛpɑ́tɛ kɛ́duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ itempɛ̃, nnɛ̀ ibotí kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, kɛ́wɑ̃ri bɑ́ kùù botí nɛ̀ ku nɑ́ɑǹtì nɛ̀ ku wɑ̃rii, bɛ̀ nɑ́ɑ́ ntì bɛ̀ ɛì miɛkɛ, kɛ́deè kɛ ĩkú bɛ nɔu nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì yètìrì kɛ ĩkú o cɑnnimɛ̀, kɛ́duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ itempɛ̃ nyimɔu nɛ̀ ibotí kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀. 13 Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃ nyɛtɔ̃rɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ yɛpɑ́tɛ itempɛ̃ nyimɔu kɛ̀ bɛ̀ bo kuɔ Sifubɛ bɛmɔu pɑ́íí, ibí nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ diyiè dìmɑ́ɑ̀, dibenni tɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́ríwè diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì ndi bɛ̀ yóó bɛ̀ kuɔmɛ̀ kɛ́hɛí bɛ kpɛrɛ. 14 Kɛ̀ bɛ̀ɛ cɔutɛ́ dipɑ́tíri bɑ́ kùù tempɛ̃ nkɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ̀ bɛ̀ bo nyɛ̃́ dɛ kó diyiè kɛ́bɑ́ɑ́tí. 15 Kɛ̀ yɛtɔ̃rɛ̀ɛ ítɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́pitɛ́ tinɑ́ɑǹtì dihɛidiɛ̀ Susi miɛkɛ, kòo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Amɑnni kɛ̀ bɛmbɛ kɑri kɛ yɔ̃̀, nkɛ̀ dihɛì dimɔu yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀.
* 3:7 Nisɑ̃ɑ̃: Bɛ̀ do kɑɑ mmɛ̀ɛ̀ botí bɛ kó bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ ti kɑɑmmɛ̀ yíe ndɛ̀ í wɛ̃, bɛ kóo tɑ̃̀nkù Nisɑ̃ɑ̃ berínɛ̀ ti kó bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ otɑ̃ɑ̃́nwè nɛ̀ onɑɑnwè dɛ cuokɛ̀ nkɛ (tibéntì nɛ̀ dinɔ́tɔ̃ɔ̃̀rì dɛ cuokɛ̀). 3:7 Adɑri: Bɛ kóo tɑ̃̀nkù Adɑri berínɛ̀ ti kó bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ odɛ́rì nɛ̀ otɑ̃ɑ̃́nwe dɛ cuokɛ̀ nkɛ (dɛwɑnnɛ̀ nɛ̀ tibéntì dɛ cuokɛ̀).