4
Sifubɛ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ boú dinùù
Mɑɑdosee tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́kɛ̃tɛ́ o yɑɑ̀bòrì kɛ́dɑ́ɑ́tí kufɔ̀ɔ̀tɔ̃̀nkù kɛ́pũ mmutɑ́pɛí nkɛ́nkuɔ̀ mmɛdiɛ̀ nkɛ firì dihɛì, kɛ bii tuɔkɛ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ncómmú ditowɑɑ̀ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ndɑ́ɑ́tímɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ kó tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ́tɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Dɛ kó tinɑ́ɑǹtì do tùɔ̀kɛ ìì tempɛ̃, nkɛ̀ Sifubɛɛ tì kèè bɛ yɛ̀mmɛ̀ do cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu kɛ̀ bɛ̀ mboú yɛnɔ̀ kɛ dɑ́ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì kɛ́pũ mmutɑ́pɛí.
Kòo nitipokpɑ̀ɑ̀tì Ɛsitɛɛ nitipotɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ pĩ nho tɔ̃mmú tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tì nhò nɑ̀kɛ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛdiɛ̀. Kòo wɑɑ́ ntiyɑ̀ɑ̀tì kɛ́duɔ́nko kɛ̀ Mɑɑdosee bo dɑ́ɑ́tí kɛ́yóu kufɔɔ̀tɔ̃̀nkù, kòo yetɛ. Kɛ̀ Ɛsitɛɛ yu Atɑki bɛ̀ fɔ̃̀ntɛ wè kòò pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú, kòo kpɑ̀ɑ̀tì wè nhò duɔ́ nkòo bo mpĩ́ nho tɔ̃mmú, kóò tɔ̃ nkɛ dɔ̀ wèe bekɛ Mɑɑdosee kɛ́yɑ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀ nɛ̀ mùù te. Kɛ̀ Atɑkii yɛroo kɛ́yɑ̀ Mɑɑdosee tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ towɑɑ̀. Kɛ̀ Mɑɑdosee ò nɑ̀kɛ́ dɛmɔu nɛ̀ Amɑnni yɛ̃ nhò bo tɑnnɛ́ ìì díítí dikpɑ̀ɑ̀tìtɔu kɛ́nsɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ kùɔ Sifubɛ bɛmɔu. Kɛ̀ Mɑɑdosee duɔ́ nhAtɑki dipɑ́tíri bɛ̀ wɑ̃ri dì Susi kɛ bo kuɔ Sifubɛ kó dimɑ̀ɑ̀, kɛ dɔ̀ wèe dì duɔ́ nhƐsitɛɛ kóò nɑ̀kɛ́ dɛ̀ dòmmɛ̀. Kòo kɔtɛ kɛ́bɑ́ntɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì o botí kɔbɛ kpɛ́í. Kɛ̀ Atɑkii wɛ̃tɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Ɛsitɛɛ Mɑɑdosee ò nɑ̀kɛ́ tì. 10 Kɛ̀ Ɛsitɛɛ dɔ̀: Wɛ̃too kɛ́nɑ́kɛ́ Mɑɑdosee kɛ dɔ̀: 11 Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo o tempɛ̃ nyimɔu bɛ̀ yɛ̃́mu ikuɔ́ túmɛ̀ òmɔù bɑ́ɑ́ tɑ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kòò í ò yu, kɛ̀ wèè tɑ bɛ̀ɛ ò kùɔ, okpɑ̀ɑ̀tì bo youtɛ wè kupɑ̀ɑ̀ti mɛsɔɔ nkɔku weè mɑ́ɑ̀ bo nfòù. Dɛ̀ mɔ̀kɛ yíe nhotɑ̃̀nkù nwe okpɑ̀ɑ̀tì n yumɛ̀. 12 Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Mɑɑdosee Ɛsitɛɛ yɛ̃ mmù. 13 Kɛ̀ Mɑɑdosee tɛ̃́nnɔ́ɔ tinɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ ndò nhɑ bo cootɛ́ ɑmɑ́ɑ̀ ɑ bo mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhokpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. 14 Kɑ̀ɑ cĩ̀ɛ̃́kɛ́ kɛ í bɛ́i, nSifubɛ yóó pɛ́tɛ́mu mɛteèmmɛ̀ kupíkù tɛkù kɛ́cootɛ́, kɑ̀ɑ kú fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛ nkpɛ́í nkɛ ɑ nɑɑ́mmɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tìpokù. 15 Kɛ̀ Ɛsitɛɛ tɛ̃́nnɔ́ɔ Mɑɑdosee kɛ dɔ̀: 16 Kɔtɛ kɛ́tíí nSifubɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ bo Susi kɛ̀ dí boú dinùù n kpɛ́í nyɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie, di bɑ́ɑ́ di muciɛ̀, di bɑ́ɑ́ yɑ̃̀ mɛniɛ. M múnkɛ yóó boúmu nɛ̀ n nitipotɔ̃mbɛ̀. Bɑ́ nɛ̀ ikuɔ́ mɛ mbomɛ̀ n yóó kɔtɛmu okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, kɛ̀ m bo kú, n kú. 17 Kɛ̀ Mɑɑdosee kɔtɛ kɛ́dɔɔ̀ Ɛsitɛɛ ò nɑ̀kɛ́ tì.