10
Mɑɑdosee dɛukɛmɛ̀
Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusii duɔ́ nkòò tenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ mpĩ́ mmutɔ̃mmú nɛ̀ muwɛ̃rímú nɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tɑkɛ́ kɔboo. Okpɑ̀ɑ̀tì wɛ̃rímú diɛmù nɛ̀ o kɔ̃m̀bɔ̀tɔ̃mmú nɛ̀ ò dèe mmɛ̀ɛ̀ botí Mɑɑdosee, tì wɑ̃̀rimu Mɛdiibɛ nɛ̀ Pɛrisiibɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tɛ miɛkɛ. Mɑɑdosee weè do tũ nhokpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi o tenkɛ̀ miɛkɛ, kɛ tú onitidiɛwè, kòò kɔbɛ ò dé koò dɔ́, kòò wɑnti bɛ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔ́ bɛ̀ bo mbomɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti.