9
Sifubɛ nɑmɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀
Dibenni tɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́rì diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì, okpɑ̀ɑ̀tì dɔú ndìì nùù do dò nkɛ́dɔɔ̀ dìì yiè, Sifubɛ dootitɔbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ do dò mbɛɛ̀ yóó bɛ̀ nɑ, kɛ̀ Sifubɛ bɛɛ̀ nɛ́ wɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ. Okpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi tempɛ̃ nyimɔu miɛkɛ kɛ̀ Sifubɛɛ tíí nkɛ́bɑɑo bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ dɔ́nɛ̀ mɛyɛi, nhòmɔù í ndɑ̀ɑ́tí kɛ́cómmú bɛ ììkɛ̀, kɛ yɛ̃́ kufɔ̃wɑɑ́ ndo bɛ̀ ɑutɛ́mɛ̀. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ itempɛ̃, mìníísìbɛ̀ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kónnɛ́ Sifubɛ bɛ̀ dé mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mMɑɑdosee. Mɛnkɛ Mɑɑdosee do dɛukɛmu tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kòo yètìrìi feitɛ́ itempɛ̃ nyimɔu kòò ndɛ́úkú.
Kɛ̀ Sifubɛɛ dɔɔ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ dɔ́mɛ̀, kɛ́ bɛ̀ kùɔnɛ̀ yɛse kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ kú kɛ́nsũ mɛdiɛ̀. Sifubɛ do kùɔ Susi dihɛidiɛ̀ miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìnùmmù (500) ndi. 7-10 Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Amɑnni Amɛdɑtɑ birɛ Sifubɛ dootitɔù bí tɛpíítɛ̀: Pɑdisɑnnɛdɑtɑ nɛ̀ Dɑdifɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Asipɑtɑ nɛ̀ Podɑtɑ nɛ̀ Adɑyɑ nɛ̀ Adidɑtɑ nɛ̀ Pɑdimɑsetɑ nɛ̀ Adisɑii nɛ̀ Adidɑdiɑ nɛ̀ Fɑyesɑtɑ. Bɛ̀ mɛ nyí nhɛí dɛ̀mɑrɛ̀.
11 Dɛ yiè mɔ́mmɔnni kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ kùɔ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mɑ̀mɛ̀ Susi dihɛidiɛ̀ miɛkɛ. 12 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Ɛsitɛɛ kɛ dɔ̀: Sifubɛ kùɔ Susi dihɛidiɛ̀ miɛkɛ bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìnùmmù (500) ndi nɛ̀ Amɑnni bí tɛpíítɛ̀, bɛ̀ nɛ́ bo nkùɔ bɛ̀dɛ itempɛ̃ ntɛì miɛkɛ? Kɑ̀ɑ kpɑɑ́ dɔ́ tìmɑtì n nɑ́kɛ́ kɛ̀ n tì dɔɔ̀, ɑ dɔ́ ɔ̃̀nti? N yóó tì dɔ̀ɔ̀mu.
13 Kɛ̀ Ɛsitɛɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ɑ bo yie nhɑ duɔ́ ndinùù Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ nɑɑ yíɛ́ dɔɔ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ yíe nSusi kó dihɛì kɛ́cɔ́ɔ́ nhAmɑnni bí tɛpíítɛ̀ idɛí ĩ́nkɛ̀.
14 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ pitɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì dihɛì kɛ́cɔ́ɔ́ nhAmɑnni bí tɛpíítɛ̀ idɛí ĩ́nkɛ̀. 15 Kɛ̀ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo Susi kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí ndibenni tɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́rì diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì, kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300), bɛ̀ mɛ̀ nyí nhɛí dɛ̀mɑrɛ̀.
16 Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo itempɛ̃ ntɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nkɛ́bɑɑo bɛ dootitɔbɛ̀ kɛ́dɛɛtɛ́ bɛ fòmmu, kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupípísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìnùmmù (75000), bɛ̀ mɛ nyí nhɛí dɛ̀mɑrɛ̀. 17 Dɛ do dɔ̀ɔ̀ dibenni tɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́rì diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì yiè ndi. Diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì yiè kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu kɛ́ɑ̃nnɛ́ dibɑnni kɛ́nyɑ̃nku nɛ̀ diwɛ̀ì. 18 Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo Susi bɛmbɛ do kpɑ ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ ditɑ̃ɑ̃́nnì nɛ̀ dinɑɑnnì ndi, kɛ́om̀pɛ̀ nɛ̀ dinummurì, kɛ́ɑ̃nnɛ́ dibɑnni kɛ́nyɑ̃nku nɛ̀ diwɛ̀ì. 19 Kɛ̀ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo yɛhɛkɛ̀ sɑ́m̀pɔ́yɛ̀ kɛ̀ bɛmbɛɛ bɑɑ́ ndibenni tɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́rì diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì kɛ́pɑ̃mmú bɛtɔbɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀.
Sifubɛ ɑ̃ɑ̃̀mɛ̀ dibɑnni kɛ denniní bɛ̀ nɑmɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀
20 Kɛ̀ Mɑɑdosee wɑ̃ri dɛ kó tinɑ́ɑǹtì yɛpɑ́tɛ kɛ́duɔ́ nSifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo Asuyeduusi tempɛ̃ nyimɔu, ìì tɔ̀kɛ́ nɛ̀ ìì dɛ́tirì. 21 Kɛ dɔ̀ bɛ̀ níí ɑ̃nnɛ́ dibɑnni bɑ́ dìì benni otɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ odɛ́rì diyiè tɛpíítɛ̀ nɛ̀ dinɑɑnnì nɛ̀ dinummurì. 22 Dɛ kó yɛwe nyɛ Sifubɛ nɑmɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀, kɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ɛ nɑɑ́ ndiwɛ̀ì, kɛ̀ mɛyɛi nnɑɑ́ mmɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ do dò nkɛ́mbɑɑ̀mmu kɛ́ndenniní dɛ kó yɛwe kpɛ́í nkɛ pɑ̃ɑ̃ mbɛtɔbɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀, kɛ pɑ̃ɑ̃ nnɛ̀ bɛcĩ̀rìbɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀. 23 Kɛ̀ Sifubɛɛ yie mMɑɑdosee bɛ́i ntì, kɛ̀ dɛ kó dibɑnnii nɑɑ́ mbɛ kó ikuɔ́.
24 Kɛ yɛ̃́ Amɑnni Amɛdɑtɑ birɛ Akɑki yɑɑ̀birɛ do dɔ́mɛ̀ kɛ́kuɔ Sifubɛ kɛ́bɔ nyipɑ̃ɑ̃díítí kɛ bo yɑ̀ dìì yiè ndi ò yóó bɛ̀ kùɔmɛ̀. 25 Kɛ̀ Ɛsitɛɛ kɔtɛ kɛ́yɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì, kòo yie nkɛ́wɑ̃ri kɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ kuɔ Amɑnni wèè dɔ́ kɛ́kuɔ Sifubɛ. Mɛm̀mɛ bɛ̀ cɔ̀ɔ́mmɛ̀ Amɑnni nɛ̀ o bí idɛí. 26 Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yu dɛ kó dibɑnni kɛ tú mudítíbɔmmù.
Kɛ̀ Sifubɛɛ yie mMɑɑdosee bɛ́i ntì kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yɑ̀mɛ̀ bɛmɔ́mmɔmbɛ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀. 27 Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔú ndɛ kó ikuɔ́ bɛ kpɛ́í nnɛ̀ bɛ yɑɑ̀bí kpɛ́í nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yóó nɑɑ́ nSifubɛ bɛ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ bo mbɑɑ̀ ndɛ kó yɛwe yɛdɛ́ bɑ́ dìì benni kɛ́ndònnɛ̀ Mɑɑdosee bɛ́immɛ̀. 28 Dɛ kó dibɑnni dò nkɛ́mbomu sɑ̃́ɑ̃̀, bɑ́ tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, bɑ́ kùù tempɛ̃ mbɑ́ dìì ɛì, bɛ̀ mbɑɑ̀ mmudítíbɔmmù bɑnni kɛ denniní dɛ kó yɛwe, bɛ̀ bɑ́ɑ́ yɛ̀ yɛ̃̀ mbɛ̀ bɑ́ɑ́ yɛ̀ yóu.
29 Kòo nitipokpɑ̀ɑ̀tì Ɛsitɛɛ nɛ̀ Sifu Mɑɑdosee, kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ́wɑ̃ri yɛpɑ́tɛ kɛ yíɛ́ kɛ́cɛ̃́ɛ̃́kùnnɛ mudítíbɔmmù bɑnni. 30 Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑ̃ri yɛpɑ́tɛ Sifubɛ bɛ̀ɛ̀ bo Asuyeduusi tempɛ̃ nyimɔu miɛkɛ kɛ dɔ̀ diwɛ̀ì mbɛ̀ bo nɛ̀ kunɑɑtí. 31 Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ bɛ̀ mbɑɑ̀ mmudítíbɔmmù bɑnni dɛ kó yɛwe. Onitipokpɑ̀ɑ̀tì Ɛsitɛɛ nɛ̀ Mɑɑdosee bɛɛ̀ do dɔú ndɛ kó ikuɔ́ kɛ́ ì mbo bɛ kpɛ́í nnɛ̀ bɛ yɑɑ̀bío, kɛ dònnɛ̀ mɛnùboúmmɛ̀ nɛ̀ yɛdɑbùò nkpɛyi. 32 Kɛ̀ Ɛsitɛɛ yíɛ́ kɛ́cɛ̃́ɛ̃́kùnnɛ mudítíbɔmmù bɑnni, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑ̃ri dɛ kó tinɑ́ɑǹtì dipɑ́tíri miɛkɛ.