6
Bɛ̀ dɛ̀úkùmmɛ̀ Mɑɑdosee kɛ kɛ̃́kùnnɛ Amɑnni
Dɛ̀ yiè kɛ̀ inuɔ nyetɛ okpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi dɛ kó kɛyènkɛ̀, kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ní dihɛikɛ̀mpɑ́tíri bɛ̀ wɑ̃̀ũ dìì miɛkɛ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ dɔ̀ɔ̀ri. Kòo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ dì kɑ̀ɑ nho ììkɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ Bikitɑnɑ nɛ̀ Tedɛki bɛ̀ɛ̀ do tú bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú, kɛ bɑɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bòrɛ̀ kɛ́ndɔ́ kɛ́kuɔ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ Mɑɑdosee bɛ̀ dɑ́ɑ nkɛ̀ bɛ̀ɛ wɑ̃ri tì. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ ò dɔ̀ɔ̀ ɔ̃̀mmɛ sɑ̀ɑ̀ nkɛ dɛ̀úkùnnɛ o yètìrì dɛ kpɛ́í? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Bɛ̀ í ò dɔ̀ɔ̀ mùmɑmù.
Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: We mbo kudɑ̀nkù? Dɛ̀ do sɔ̃́ nhAmɑnni weè tɑroo kɛ bo nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ cɔ́ɔ́ mMɑɑdosee ò cìɛ́kɛ́ kùù dɔú. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ dɔ̀: Amɑnni nwe. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀ wèe tɑnní.
Kɛ̀ Amɑnni tɑroo kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò bekɛ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɔɔ̀ bɑ onìtì okpɑ̀ɑ̀tì dɔ́ kɛ́dɛ́úkùnnɛ wè nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu? Kɛ̀ Amɑnni dɔ̀ nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ okpɑ̀ɑ̀tì yóó dɛ́úkùnnɛ wè kɛ̀ dɛ̀ í tú mí! Kɛ dɔ̀: Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ́ kɛ́dɛ́úkùnnɛ onìtì wèe ò dɑ̀tínnɛ́ dikpɑ̀ɑ̀tìyɑɑ̀bòrì ò dɑɑti dì, kóò dèe ntɛsɑ̃ntɛ̀ ò dèkù tɛ̀, kóò òó ndikpɑ̀ɑ̀tìpìì, kɛ́duɔ́ nkɛ̀ mìníísì mɔùu dɑ́tínnɛ́ dɛ yiɛ̀ tikpɑ̀ɑ̀tìyɑ̀ɑ̀tì, kóò dèe ntɛsɑ̃ntɛ̀ kóò fitɛ́nɛ̀ dihɛì, kɛ́mpĩɛ̃kù kɛ tú: Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ́ kɛ́dɛ́úkùnnɛ onìtì ò ɔ̃ɔ̃ ò dɔ̀ɔ̀ miɛ mmɛ.
10 Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi nɑ́kɛ́ Amɑnni kɛ dɔ̀: Mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́túótɛ́ diyɑɑ̀bòrì nɛ̀ tɛsɑ̃ntɛ̀ kɛ́ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ Sifu Mɑɑdosee wèè bo tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ towɑɑ̀, ɑ bɑ́ɑ́ súɔ́ ntìmɑtì ɑ bɛ́i ntì.
11 Kɛ̀ Amɑnni túótɛ́ diyɑɑ̀bòrì kɛ́dɑ́tínnɛ́ Mɑɑdosee kóò dèe ntɛsɑ̃ntɛ̀ kɛ́nfirínɛ̀ dihɛì kɛ tú: Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ́ kɛ́dɛ́úkùnnɛ onìtì ò ɔ̃ɔ̃ ò dɔ̀ɔ̀ miɛ mmɛ. 12 Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Mɑɑdosee kò ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ Amɑnni nkũnti mɛcɑ̃ɑ̃ kɛ kɑ̃nkɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù o ììkɛ̀ nɛ̀ ifɛi, 13 kɛ́nɑ́kɛ́ o pokù Sedɛsi nɛ̀ o nɛ́pobɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀. Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Dɛ kóò Mɑɑdosee ɑ di wèè ììkɛ̀ ifɛi ò tu Sifu nwe, ɑ í yóó nɑ kɛ́dɔɔ̀ tìmɑtì, ɑ dɔkɛ yóó yíɛ́ kɛ́dimu ifɛi.
14 Bɛ̀ kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ pĩ ntɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo kóò tùótɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́kɔtɛnɛ̀ Ɛsitɛɛ ciɛ, wenwe nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ bo di Ɛsitɛɛ bɛ̀ bèńnɛ́ mùù diì.