7
Bɛ̀ cɔ̀ɔ́mmɛ̀ Amɑnni kudɔú
Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Amɑnni kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Ɛsitɛɛ ciɛ mudiì. Diyiè dɛ́rì kɛ̀ bɛ̀ɛ di kɛ́deè kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Onitipokpɑ̀ɑ̀tì Ɛsitɛɛ ɑ dɔ́ bɑ? Bɑ́ n kpɑ̀tì kó dikéè m bo tì ndɑ duɔ́.
Kɛ̀ Ɛsitɛɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì kɑ̀ɑ bo yie nhɑ yóu kɛ̀ nní nfòù mí nnɛ̀ n kɔbɛ. Bɛ̀ ti fìtɛ́mu mí nnɛ̀ n kɔbɛ kɛ yóó ti fíé. Kɛ̀ bɛ̀ do nti fìtɛ́ kɛ ti bo ntú ntidɑɑtì n nɑ bɑ́ mbɛ́i nkɛ́bennɛ́ kɛ́ ndɑ kɔɔ́nnɛ̀ fɔ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì.
Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Asuyeduusi dɔ̀: Wenninwe wèè totí mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛmmɛ, dɛ yiɛ̀ mborɛ?
Kɛ̀ Ɛsitɛɛ dɔ̀: Ti kpɑntídɛ̀ntɔù, ti dootitɔù tu Amɑnni nwe onitiyonkuwe.
Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ nhɑutɛ́ Amɑnni okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o pokù bɛ ììkɛ̀. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛ pɛikɛ, kòo ítɛ́ dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ́yɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ towɑɑ̀, kɛ̀ Amɑnni nkpɑɑ́ kɛ bɑ́ɑ́ nhƐsitɛɛ kòo bo yóu kòo nfòù. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì nwɛ̃tiní bɛ̀ do yo ndɛ̀, kɛ́nsɔ̃́ nhAmɑnni do Ɛsitɛɛ duɔ́ dìì dɔ́ù ĩ́nkɛ̀. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Dɛ kóo nìtì dɔ́ kɛ́pĩ́ m pokù nwe kɛ́duɔ́nɛ̀ n nɔ̀nfɛ̀ miɛkɛ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀!
Ò kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkòo tɔ̃mbɛ̀ɛ boú Amɑnni ììkɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù. Bɛ miɛkɛ kɛ̀ Adibonɑ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì Amɑnni cìɛ́kɛ́ kudɔú nku kɛ bo cɔ́ɔ́ mMɑɑdosee wèè do dɑ dɛɛtɛ́, kɛ̀ ku okùmɛ̀ bo mɛ́tìrìbɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ mɛ̀nùmmù. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Cɔ́ɔ́nnɛ̀ Amɑnni ku ĩ́nkɛ̀.
10 Kɛ̀ bɛ̀ɛ cɔ́ɔ́ nhAmɑnni kudɔú ò do cìɛ́kɛ́ kù, kòo kpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛɛ do.