3
Pɔɔri tɔ̃mmɛ̀ Timɔntee Tɛsɑdoniki
Mɛmmɛ̀ ti í nɑmɛ̀ kɛ bo pĩ́ ntimɑ́ɑ̀, ti í yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndi bo kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀, kɛ̀ ti nkpɑɑ́ Atɛnni, kɛ́tɔ̃nko Timɔntee nɛ̀ wè ti wɛ̃ nkɛ pĩ́ nKuyie ntɔ̃mmú kòò bo yɑ́úkùnnɛ di kɔ̃̀ntì, kɛ̀ di kpenkɛ Kuyie nkó kucɛ miɛkɛ, kɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ bɑ́ɑ́ di nɑ. Di yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nkuù dɔ́ dɛ̀ mmɛ ndò. Ti do bo di ciɛ kɛ di nɑ́kɛ́mu kɛ dɔ̀, bɛ̀ yóó di fɛ̃́ũ, ndɛɛ̀ tùɔ̀kɛní di mmɔ̀nnì. Dɛɛ̀ te kɛ̀ n yĩ̀ɛ̃̀kù dibɔɔ̀ bo di soutɛ́mɛ̀, kɛ̀ ti tɔ̃mmúu nɑɑ́ ndɛtetìrɛ̀. Kɛ tɔ̃nkoo Timɔntee kòò bo yɑ̀ di kérí kɛ̀ dɛ̀ dòmmɛ̀.
Kɛ̀ Timɔntee wɛ̃̀tɛní di ciɛ bɑ̀mbɑ̀ kɛ ti nɑ̀kɛ́ di tũ mmɛ̀ɛ̀ botí Kuyie nkó kucɛ kɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ dɔ́ ditɔbɛ̀, kɛ dɔ́ kɛ́ ti yɑ̀ kɛ́ndònnɛ̀ ti dɔ́mɛ̀ kɛ́ di yɑ̀. Kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì yɑ́úkùnnɛ ti kɔ̃̀ntì mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ nɛ̀ mɛfɛ̃́ṹtímɛ̀ miɛkɛ. Di mmɔ̀nnì ti yɛ̀mmɛ̀ nɑrikɛmu di tũmmɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó kucɛ weti weti. Ti mɔkɛ dìì wɛ̀ì di kpɛ́í ndi dɛumu ti í yɛ̃́ ti bo sɑ̃ntɛ mɛ̀ɛ̀ botí Kuyie. 10 Ti kù bɑ́ɑmmu kɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyie nkɛ tú kù ti pɑ̃ kucɛ kɛ̀ tí kɔtoo kɛ́ di teennɛ̀, kɛ̀ di kpenkɛ weti weti ku kó kucɛ miɛkɛ.
11 Ti cicɛ Kuyie nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi ti pɑ̃ kucɛ, kɛ̀ tí kɔtoo kɛ́ di yɑ̀. 12 Ti Yiɛ̀ ndi teennɛ̀ kɛ̀ di dɔkɛ ndɔ́ ditɔbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ti di dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí, 13 kɛ̀ di kpenkɛ mɛtɑ̃́kùmɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu nwɛ̃tiní nɛ̀ o kɔbɛ kɛ sɔ̃́ ndi wenni pɑ́íí, kɛ kpɑ mɛyɛi.