4
Mɛborimɛ Kuyie ndɔ́ mɛ̀
Ti kɔbɛ ti di nɑ̀kɛ́mu di dò nkɛ́ndɔɔri mɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ dɛ̀ nnɑɑti Kuyie nkɛ̀ di mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri. Ti nɛ́ di bɑ́ɑ́mmu nɛ̀ Yesu kó diyètìrì kɛ tú dí nsɔkɛ́ kɛ dɔɔri kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ. Di yɛ̃́mu ti Yiɛ̀ nYesu kó itié nti di duɔ́ nyì. Kuyie ndɔ́ di nwenni pɑ́íí nwe, kɛ bɑ́ ndɔuti dɔuti nɛ̀ ditɔbɛ̀. Bɑ́ wè ò nwetí o pokù mɑ́ɑ̀ kɛ́nwenni, Kuyie nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ mɛ ndɔ́. Di bɑ́ɑ́ duɔ́ ndi yɛ̀mmɛ̀ mɛdɔ́kùmɛ̀ yɛimɛ, bɛ̀ɛ̀ í yɛ̃́ Kuyie mbɛ kɔ̃mɛ. Òmɔù bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ otɔù kpɛrɛ, ò mɛ mbɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ otɔù pokù, ti tì ndi nɑ̀kɛ́mu kɛ yìɛ́ kɛ di nɑ́ɑ́, Kuyie nyóó kpetínnɛ́mu bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ kó mɛyɛi. Kuyie nyí ti yu kɛ̀ ti bo ndɔuti nɛ̀ titɔbɛ̀, kù ti yu kɛ̀ ti bo ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni dɛ̀ndɛ. Wèè yetɛ ti nnɑ́ɑǹtì, wè í yetɛ onìtì kpɛti, ò yetɛ Kuyie nkpɛti nti kùù di duɔ́ mMuyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù.
Dɛ̀ í dò ntí wɑ̃ri kɛ di nɑ́kɛ́ di bo ndɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí ditɔbɛ̀, Kuyie ntì ndi nɑ̀kɛ́mu. 10 Ti yɛ̃́mu kɛ dò ndíndi Mɑseduɔnni kɔbɛ di dɔ́ ditɔbɛ̀, kɛ nɛ́ di bɑ́ɑ́ nkɛ tú di dɔkɛ ndɔ́ ditɔbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ mɛmmɛ. 11 Ti di nɑ̀kɛ́mu kɛ tú dí yóu tinɛìtì kɛ́ndɑkɛnɛ̀ di kpɛti mɑ́ɑ̀, kɛ́mpĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ yonnɛ̀, 12 kɛ bɑ́ ntú òmɔù kó ditɔu, mɛmmɛ bɛ̀ɛ̀ í tú Kirisi kɔbɛ bɛ̀ bo ndi démɛ̀.
Bɛcíríbɛ̀ yóó yɑ̃ntɛ́mɛ̀
13 Ti kɔbɛ ti dɔ́ di nyɛ̃́mu Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ku bɛ kpɛti yó ndòmmɛ̀ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù bɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie nkɛ í bɑɑ dɛ̀mɑrɛ̀ bɛ kɔ̃mɛ. 14 Ti yɛ̃́mu kɛ dɔ̀ Kirisi ku kɛ yɑ̃̀ńtɛ́ kɛ yɛ̃́ kɛ dò nKuyie mbo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tú o kɔbɛ kɛ ku kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́.
15 Ntɛ ti Yiɛ̀ nYesu ti nɑ̀kɛ́ tì kɛ̀ ti tì ndi nɑ́ɑ́, ò bo nwɛ̃tiní kɛ̀ tínti bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ fòù ti í yóó niitɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ku. 16 Kuyie mbo duɔ́ ndìì mɔ̀nnì kɛ̀ ku tɔ̃nnì diɛrìi pĩɛ̃kɛ́, kɛ̀ ditɛrìi eé kutenkù deèmù kó tɛheutɛ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ ncútɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀, kòo kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ ku kɛ̀ bɛɛ̀ ketɛ́ kɛ́yɑ̃́ntɛ́. 17 Tínti bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ fòù kɛ̀ ti bɛ̀ nɛinɛ̀, kɛ́dekɛ kɛ́co ti Yiɛ̀ nYesu yɛwɛtɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ti mbo sɑ̃́ɑ̃̀. 18 Nyɑ́úkùnkonɛ̀ ditɔbɛ̀ kɔ̃̀ntì nɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì.