Bɛ̀ wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri Kirisi kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu Ebedeebɛ
Di mpɑ́tíri tɔ tìì nɑ́ɑǹtì
Bɛ̀ wɑ̃̀ri Ebedee kó dipɑ́tíri Kirisi kɔbɛ tĩ̀rɛ̀ mɑyɛ̀ nyɛ yɛ̀ɛ̀ do tɑ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ kɛ́ndɔ́ kɛ́dootóo mɛtɑ̃́kùmɛ̀, wèè bɛ̀ wɑ̃̀ri dipɑ́tíri kòò nyɑ́úkùnko bɛ kɔ̃̀ntì kɛ tú bɛ̀ ntɛ̃ĩ́, kɛ́ nyɛ̃́ kɛ dò ndɛ̀ɛ̀ do dɔɔri mɛtɑummɛ̀ kótímɛ̀ miɛkɛ onìtì kó mɛdɛɛtímɛ̀ kpɛ́í, Kirisi dɛ ndɔ̀ɔ̀ nɛ̀ o kṹṹ mmiɛkɛ.
Ebedeebɛ kó dipɑ́tíri nɑ́ɑ́ nkɛ ĩkú yɛtɑnnɔ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi yɛ̀ɛ̀ tu:
1. Yesu Kuyie mBirɛ kɛ̃́kùnnɛmɛ̀ omɑ́ɑ̀ kɛ yie nho cicɛ kpɛti kɛ fɛ̃̀ṹtɛ́ mɛdiɛ̀. Yesu dɛunɛ̀mu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀.
2. Kuyie nnɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ tú Yesu weè tu ikuɔ́ nìùtì diɛwè.
3. Yesu kó mukṹṹ mmuù te kòo nìtì nɑ kɛ pɛ̀tɛ́ mɛdɛɛtímɛ̀ iwũɔ̃ kó muféù do í nɑ kɛ duɔ́mmɛ̀ onìtì.
Dɛ kó dipɑ́tíri kó dikéè didɛ́rì miɛkɛ kòo yɑ́úkùnnɛ Ebedeebɛ kɔ̃̀ntì kɛ̀ bɛ̀ bo nwɛ̃́ɛ̃́rì kɛ nfííkú Kirisi kó kucɛ miɛkɛ kɛ́ndònnɛ̀ dimɔ̀nnì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do tɑ̃́ Kuyie. Kòo ntiè nKirisi kɔbɛ kɛ tú bɛ̀ nfííkú kɛ́ntɑ̃́ nkɛ́tuɔkɛnɛ̀ kumɑ̀nku.
Di mpɑ́tíri nɑ́ɑǹtì duɔ́ kɛ dòmmɛ̀
1. Yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ yiɛ̀ mmiɛkɛ Kuyie nti bɛnkɛ kumɑ́ɑ̀ nɛ̀ ku Birɛ Yesu borɛ̀ ndɛ 1:1-3
2. Kirisi pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ dɛmɔu 1:4-10:18
3. Mɛtɑ̃́kùmɛ̀ 10:19-13:17
4. Mudɔummu 13:18-25
1
Kuyie nti nɑ́ɑ́nnɛ̀ ku Birɛ nùù miɛkɛ nkɛ
Kuyie ndo nɑ́ɑ́nnɛ̀ ti yɛmbɛ̀ nɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɔ̀ miɛkɛ nkɛ kucɛ mɛ̀pɛ́u, nɛ̀ mɛborimɛ pɛ́u miɛkɛ. Yɛmɔ̀rɛ̀ sɔnyɛ yiɛ mmiɛkɛ kɛ̀ kù ti nɑ́ɑ́nnɛ̀ ku Birɛ nùù miɛkɛ. Nɛ̀ ku Birɛ bɛɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ dɔ̀ɔ̀ kutenkù. Kù dɛ ntɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ̀ dɛ̀ yóó tiekɛ dɛmɔu. Ti yɑ̀ Yesu dɛumɛ̀ mmɛ kɛ bɑntɛ́ Kuyie ndɛumɛ̀. Weè nɑ́ɑǹtì kpeńnì kɛ tɔ kutenkù kɛ te dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ kérí mɛsɑ̀ɑ̀. Weè ku kɛ ũtɛ́ ti yɛi nkɛ dèè kɛ kɑ̀ri Kuyie nkùù nɔ ndɛmɔu ku bɑkù yoú.
Yesu pɛ̃ɛ̃tɛ́mɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀
Yesu kpeńnìmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Kuyie ntɔ̃rɛ̀, Kuyie nwe n duɔ́ ndiyètìrì diɛrì, dìì dɛu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ku tɔ̃rɛ̀ kpɛyɛ. Kuyie nyí nɑ̀kɛ́ ku tɔ̃nnì mɑrì kɛ yĩ:
A tú m birɛ ndɛ yíe,
kɛ̀ n tu ɑ cicɛ.
Kù mɛ nyí nɑ̀kɛ́ ku tɔ̃nnì mɑrì kɛ yĩ:
M bo ntú ɑ cicɛ,
kɑ̀ɑ ntú m birɛ.
Kuyie nyóó duɔnní dìì mɔ̀nnì kutenkù miɛkɛ ku Birɛ dɛ̀ɛ̀ tu Mpo kɛ bɛ́immu kɛ dɔ̀:
Kuyie ntɔ̃rɛ̀ ndɛ̀ bɑ̀ɑ́.
Kuyie mbɛ́immu ku tɔ̃rɛ̀ kpɛ́í nkɛ yĩ:
Kuyie nkuù cèèri ku tɔ̃rɛ̀
kɛ̀ yɛ̀ nɑɑ̀ nkuyɑɑkù,
kɛ ceeri ku tɔ̃mbɛ̀
kɛ bɛ̀ nɑɑ̀ nfɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀.
Kɛ nɛ́ nɑ̀kɛ́ ku Birɛ kɛ yĩ:
A tú Kuyie nku,
kɑ̀ɑ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀,
ɑ bɑkɛ́ nɛ̀ timɔ́mmɔnti nti.
A dɔ́ timɔ́mmɔnti nti,
ɑ í dɔ́ mɛyɛi,
dɛɛ̀ te kɛ̀ Kuyie nhɑ Yiɛ̀ ndɑ tɑ̃ɑ̃tɛ́
ɑ kɔbɛ miɛkɛ,
kɛ wɑɑrɛ ɑ yuu mɛkùɔ̀,
kɛ dɑ duɔ́ ndiwɛ̀ì.
10 Kɛ yìɛ́ kɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ yĩ:
Fɔ̃́ nti Yiɛ̀
fɔ̃́ɔ̃̀ dɔ̀ɔ̀ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì,
tiwɛtì tu ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kó mutɔ̃mmú mmu.
11 Dɛndɛ yóó pɛ̃ɛ̃tɛ́mu,
kɛ̀ fɔ̃́ nni mbo,
dɛ̀ yóó kótɛ́mu kuyɑ̀ɑ̀kù tɛ̃mɛ̀.
12 A yóó dɛ̀ kpɛ̀úmu kuyɑ̀ɑ̀kù kɔ̃mɛ,
kɛ̀ dɛ̀ɛ ceetɛ.
Fɔ̃́ nyie mɛ mbɑɑ yó ndò nhɑ dòntì nti,
ɑ í deu.
13 Kuyie nyí nɑ̀kɛ́ ku kó ditɔ̃nnì mɑrì kɛ yĩ:
Nkɑri m bɑkù yoú
kɛ kémmúnɛ̀ m bo dɑ duɔ́mmɛ̀
ɑ dootitɔbɛ̀ kɑ̀ɑ bɛ̀ nɑ kɛ́ bɛ̀ cùùti.
14 Bɑ ntu Kuyie ntɔ̃rɛ̀? Ku tɔ̃mbɛ̀ mbɛ kù tũɔ̃̀nní bɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ teénnɛ̀ kù yóó dɛɛtɛ́ bɛ̀.