2
Kuyie ndɛɛrí mɛ̀ɛ̀ botí wennimu
Kuyie ndɛɛrí mɛ̀ɛ̀ botí wennimu, dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ ti dò nkɛ́mpĩ́ ntimɔ́mmɔnti ti kèè tì, kɛ bɑ́ɑ́ yetɛ́ kucɛ. Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ dò nKuyie ntɔ̃rɛ̀ do tɔuní tì kɛ nɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ tì tu timɔ́mmɔnti nti, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tì yetírí kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ fɛ̃́ũnko. Ti kèè tìì nɑ́ɑǹtì, Kuyie mBirɛ dɛɛ̀ tì nti nɑ̀kɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tì kèè kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ tì nɑ̀kɛ́. Kɛ̀ ti tì yetɛ ti bo yĩ́mɛ kɛ́yentɛ́? Kɛ̀ Kuyie ndɔ̀ɔ̀ tidiɛtì tibotí tibotí, kɛ bɛnkɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì tumɛ̀ timɔ́mmɔnti, kɛ bɛ̀ pɑ̃ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù kó yɛpɑ̃rɛ̀ kù dɔ́mɛ̀.
Yesu weè dɛɛrí
Kuyie nyí yɛ̃ nku tɔ̃rɛ̀ yɛɛ̀ yó mbɑkɛ́ kutenkù kùù kpɑɑní, ti nɑ́ɑ́ nkùu kpɛ́í. Ti wɑ̃̀rimu nkɛ tú:
Onìtì kpɛti tú bɑ
kɑ̀ɑ dènniní ò kpɛ́í?
Onìtì tu we kɑ̀ɑ dɑ̀kɛ o kpɛ́í?
A ò kɛ̃́kùnnɛ̀mu Kuyie ntɔ̃rɛ̀
dimɔ̀nnì sɑ́m̀pɔ́rì miɛkɛ
kɑ̀ɑ ò duɔ́ ntikpetì nɛ̀ diyetidiɛrì,
koò duɔ́ nhɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀
kòò dɛ̀ bɑkɛ́ dɛmɔu.
Kuyie nhò duɔ́mmu dɛmɔu kòò dɛ̀ bɑkɛ́ ti nɛ́ mu nyí yɑ̀ ò bɑkɛ́mɛ̀ dɛmɔu. Ti yɑ̀mu Kuyie nhò kɛ̃́kùnnɛmɛ̀ dimɔ̀nnì sɑ́m̀pɔ́rì miɛkɛ Kuyie ntɔ̃rɛ̀, koò dɛ̀úkùnnɛ koò kpénkùnnɛ ò fɛ̃̀ṹtɛ́mɛ̀ kɛ ku ti kpɛ́í. Kuyie nti dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nte ò kumɛ̀ timɔu kpɛ́í. 10 Kuyie nkuù dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo dɛmɔu, kɛ dɛ̀ te kɛ dɔ́ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́uu tɑ ku kpetì miɛkɛ, dɛɛ̀ te kɛ̀ kù duɔ́ nkɛ̀ Yesu fɛ̃̀ṹtɛ́ kɛ yɛ̀ pɑ́íí kɛ bo bɛ̀ dɛɛtɛ́.
11 Yesu weè ɔu bɛnìtìbɛ̀ bɛ yɛi. Wèè wèńkùnko nɛ̀ ò wèńkùnko bɛ̀ bɛ̀ wɛ̃ mbɛ cicɛ omɑ́ɑ̀ ndi. Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ ifɛi í ò bo ò bo mbɛ̀ túmɛ̀ o kɔbɛ, 12 kòò bɛ́i nkɛ dɔ̀:
M bo nnɑ́ɑ́ nhɑ kpɛ́í n kɔbɛ cuokɛ̀,
m bo ndɑ sɑ̃ntí ditĩ̀nnì cuokɛ̀.
13 Kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ yĩ:
M búɔ́ Kuyie nku.
Ntɛ mí nnɛ̀ ku bí kù n duɔ́ nyì.
14 Ò yu bɛ̀ diɛ nkɛ tú ibí, ò yɛ̃ mbɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ bɛ̀mbɛ tinitikɔ̃̀ntì nɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀. Yesu mɔ́mmuɔ nkòò nɑɑ́ nhonìtì, kɛ mɔ̀ɔ̀tɛ ti mɔkɛ tìì kɔ̃̀ntì, kɛ ku kɛ nɑ mukṹṹ nyiɛ̀ ndibɔɔ̀, 15 kɛ dɛɛtɛ́ bɛ̀ɛ̀ do yĩɛ̃̀kù mukṹṹ nkɛ mù dé. 16 Wè í kɔ̀tɛní kɛ bo dɛɛtɛ́ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ nyɛ, ò kɔ̀tɛní kɛ bo dɛɛtɛ́ Abɑrɑhɑmmu yɑɑ̀bí nyi. 17 Dɛɛ̀ te kòò dòntɛnɛ̀ o kɔbɛ weti weti, kɛ tú ikuɔ́ nìùtì diɛwè kɛ kuɔ̀ mmɛsémmɛ̀ kɛ pĩ́ nKuyie ntɔ̃mmú mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ ũũtì bɛnìtìbɛ̀ yɛi. 18 Ò fɛ̃́ũtɛ́mu o mɔ́mmuɔ nkɛ yɑ̀ mɛsoùmmɛ̀ mɛmɔu. Di mmɔ̀nnì kɛ bo nɑ kɛ́teennɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fɛ̃́ũ̀rì kɛ yɑu mɛsoùmmɛ̀.