3
Yesu dɛunɛ̀mɛ̀ Mɔyiisi
N kɔbɛ Kuyie nyu bɛ̀, nwúónnɛ̀ Yesu nwe, Kuyie ntɔ̃nní wè, ikuɔ́ nìùtì diɛwè ti tũ nwèè kó kucɛ. Ò do dɔɔri Kuyie nkùù ò tɑ̃ɑ̃tɛ́ kòò pĩ ndɛ kó mutɔ̃mmú kù dɔ́mɛ̀ mmɛ, kɛ dò mMɔyiisi do dòmmɛ̀. Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú Mɔyiisi do pĩ́ mmutɔ̃mmú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni. Kòo nìtì mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ wenni, bɛ̀ ɔ̃ nsɑ̃ntí wèè tɛ̀ mɑɑ́ wènwe. Mɛɛ̀ botí nku ti dòmmɛ̀ kɛ́nsɑ̃ntí Yesu wèè pɛ̃ɛ̃tɛ́ Mɔyiisi. Kɑ̀ɑ yɑ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ɑ ɔ̃ nyɛ̃́mu onìtì weè tɛ̀ mɑɑ́mɛ̀. Mɛɛ̀ botí nku ti yɛ̃́mɛ̀ kɛ dò nKuyie nkuù dɔ̀ɔ̀ dɛmɔu. Mɔyiisi do dò nhotɔ̃ntì nwe, kɛ pĩ́ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ mutɔ̃mmú mumɔu kù dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ nɑ́ɑ́ nKuyie nhò duɔ́ ntì. Kirisi tu Kuyie mBirɛ ndɛ, kɛ dɔɔri kù dɔ́mɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀. Weè tu omɑrì, bɛ̀ɛ̀ ò yie nkɛ̀ bɛ̀ tu tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ ò mɑɑ̀ tɛ̀ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ ti tɑ̃́ kɛ bɑɑ dɛ̀ɛ̀ kpɑɑní nɛ̀ diwɛ̀ì.
Kuyie ndo dɔ́mɛ̀ kɛ́om̀pùnnɛ ku kɔbɛ
Dɛɛ̀ te kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù nɑ̀ɑ́ nkɛ tú:
Mí nKuyie nkɛ̀ n di bɛ́innɛ̀ yíe,
di bɑ́ɑ́ kpénkùnnɛ di to,
di yɛmbɛ̀ do dɔɔrimɛ̀ kɛ yetírí n kpɛti,
n do bɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́ dìì mɔ̀nnì dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀.
Yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ miɛkɛ
di yɛmbɛ̀ do yɑumu n dɔ̀ɔ̀ri tìì diɛtì,
kɛ bɑɑ ncĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ n yɑ́ú.
10 Dɛɛ̀ do te
kɛ̀ m miɛkɛɛ pɛikɛ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀,
kɛ̀ m bɛ́i nkɛ dɔ̀:
Bɛ nnìtìbɛ̀ í yie n kpɛti,
bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ n dɛ́tɛ́nɛ̀.
11 Kɛ̀ m miɛkɛɛ pɛikɛ
kɛ̀ m pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀:
Di í tɑti dihɛì mɛom̀pùmɛ̀ kpɛri.
12 N kɔbɛ Kuyie mbomu, ndɑkɛnɛ̀ kòò mɔù yɛ̀mmɛ̀ bɑ́ɑ́ sĩntɛ kòo toò kpenkɛ, kòo kù dɛ̀tɛ́nɛ̀. 13 Nyɑ́úkùnkonɛ̀ ditɔbɛ̀ kɔ̃̀ntì yɛwe yɛmɔu. Yíe nKuyie ndi yumu, di bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ mɛyɛi nsoutɛ́ òmɔù kɛ̀ dɛ kó diyiè ò pɛ̃ɛ̃tɛ́, kòo toò kpenkɛ kòo yetɛ Kuyie nkpɛti. 14 Ti bo ntú Kirisi kɔbɛ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ ti tũ nKuyie nnɑ́ɑǹtì weti weti kɛ dò nti ti yie ndìì yiè kɛ̀ dɛ ndòmmɛ̀ kɛ tùɔ̀kɛnɛ̀ kumɑ̀nku.
15 Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú:
Mí nKuyie nkɛ̀ n di bɛ́innɛ̀ yíe,
di bɑ́ɑ́ kpénkùnnɛ di to,
di yɛmbɛ̀ do dɔɔrimɛ̀
kɛ yetírí n kpɛti.
16 Ɔ̃̀mbɛ mbɛ bɛ̀ɛ̀ do kèè Kuyie nkpɛti kɛ́ tì yetɛ? Mɔyiisi do dɛɛtɛ́ bɛ̀mbɛ Esibiti kɛ bɛ̀ dènnɛ. 17 Kuyie mmiɛkɛ do pɛ́íkú ɔ̃̀mbɛ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀? Bɛ̀ɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ bɛ̀mbɛ mɛyɛi nkɛ kú dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀. 18 Kuyie ndo pɑ̀rìkɛ̀ kɛ dɔ̀ ɔ̃̀mbɛ í tɑti kù do dɔ́ bɛ̀ɛ tɑ kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kɛ́om̀pɛ̀? Bɛ̀ɛ̀ do yetɛ bɛ̀mbɛ ku kpɛti. 19 Bɑ ndo te kɛ̀ bɛ̀ í ntɑ? Bɛ̀ do yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ ku kpɛti, dɛɛ̀ do te kɛ̀ bɛ̀ í ntɑ dɛ kó kɛtenkɛ̀.