11
Bɛ̀ɛ̀ yie nKuyie nweti weti bɛ kó tinɑ́ɑǹtì
A bo ntɑ̃́mɛ̀ Kuyie ntú ɑ bo nyɛ̃́mɛ̀ mmɛ weti weti kɛ dò nhɑ bɑɑ dɛ̀ ɑ yóó dɛ̀ yɑ̀, ɑ bo nyɛ̃́mɛ̀ kɛ dò ndɛ̀ bo, bɑ́ ɑ í mɛ ndɛ̀ wùómmɛ̀. Dimɔ̀nnì kɔbɛ do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kɛ̀ kùu bɛ̀ pɛ́nsìrì.
Ti tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie, ndɛɛ̀ te kɛ̀ ti yɛ̃́ kɛ dò nkuù bɛ́i nkɛ̀ kutenkù dɔ̀ɔ̀. Ti tɑ̃́mu kɛ dò nti wúó ndɛ̀ Kuyie ndɛ̀ dɔ̀ɔ̀ nɛ̀ ti í wúó ndɛ̀ndɛ.
Abɛɛri do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kòò kù pɑ̃ dìì pɑ̃nnì diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ Kuyie ndì pɛ́nsìrì kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ Kɑyɛ̃ɛ̃ kpɛrɛ, kɛ̀ Kuyie ndɔ̀ ò wetí kɛ́cɔutɛ́ o pɑ̃nnì ò kù tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í. Abɛɛri tɑ̃́mɛ̀ Kuyie ndɛ kó tinɑ́ɑǹtì kpɑɑ́ ti nɑ́ɑ́nnɛ̀mu bɑ́ ò mɛ nkumɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀ntɛ.
Enɔki do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kòo í nku, kɛ̀ kùu ò tùótɛ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò mɔ̀ńtóo. Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Kuyie mmu ndo í ò tùótɛ́ kɛ yɛ̃́mu ò wetímɛ̀. Ti tɑ̃́ dìì mɔ̀nnì ndi Kuyie nkù ɔ̃ɔ̃ ti pɛ́nsìrìmɛ̀, kɛ̀ ti kù tũ̀ nti dò nkɛ́ntɑ̃́mu kɛ dò nkù bo, kɛ yóó cú bɛ̀ɛ̀ kù wɑnti.
Nɔwee do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kɛ̀ kùu ò nɑ̀kɛ́ dɛ̀ɛ̀ kpɑɑnní kòo yie nkɛ́ nkù dé kɛ́dɔɔ̀ bɑ̀tóò, nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ bɛmɔu kɛ́cootɛ́ kɛ̀ Kuyie nkuɔ bɛtɔbɛ̀ kɛ dɔ̀ Nɔwee wetí ò kù tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
Abɑrɑhɑmmu do tɑ̃ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kɛ̀ kù dɔ̀ wèe kɔtɛ kɛtenkɛ̀ kù yóó ò duɔ́ nkɛ̀ diyiè mɑrì. Kòo yie nkɛ́ítɛ́ kɛ́nkérí bɑ́ ò í yɛ̃́ ò kɔ̀ri kɛ̀, kɛ́tuɔkɛ dɛ kó kɛtenkɛ̀ Kuyie nyóó ò duɔ́ nkɛ̀ diyiè mɑrì, kɛ́mbo kɛ dò nhopɔ̀ɔ̀, kɛ ɑ̃ titouti miɛkɛ. Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ̀ do mɛ ndɔ̀ɔ̀, o kó difɔ̃nkúò Kuyie mmúnkɛ do ti mbɛ̀ nɑ̀kɛ́mu. 10 Abɑrɑhɑmmu do bɑɑ Kuyie mbo ò duɔ́mmɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kó dihɛì ndi kumɔ́mmɔnku kù mɑɑ́ dì kɛ̀ dì kpeńnì.
11 Sɑrɑɑ do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kòo mɔɔtɛ dɛbirɛ kɛ sɔ̃́ nhò kòtɛ́ mɛdiɛ̀ nkɛ tú tɛhɑ̃ũntɛ. Ò do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dò nKuyie nyóó dɔɔ̀ kù bɛ́i ntì. 12 Abɑrɑhɑmmu do kòtɛ́mu mɛdiɛ̀ nkɛ́duúnnɛ̀ mukṹṹ nkɛ́mɔɔtɛ dɛbirɛ, kòo yɑɑ̀bíi sṹṹ nkɛ́mmɑnnɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ nɛ̀ mubirímú dɑ̀mɛ́ɛ̀rì nùù kɔ̃mu.
13 Bɛmɔu bɛ̀ do tɑ̃́mu kɛ́kúnɛ̀ kɛ í yɑ̀ Kuyie ndo yɛ̃ nkù yóó bɛ̀ duɔ́ ndɛ̀, kɛ nɛ́ ntɑ̃́ kɛ dò ndɛ̀ kpɑɑní kɛ̀ kù yóó dɔɔ̀ kù bɛ́i ntì, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti dò mbɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ mbɛ kutenkù miɛkɛ. 14 Bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mmɛmmɛ kɛ bɛnkú bɛ̀ wɑntimɛ̀ mmɛ bɛ kó dihɛì. 15 Kɛ̀ bɛ̀ do nkpɑɑ́ dɔ́ bɛ ɛì bɛ̀ ìtɛ́ní dì ndi, bɛ̀ nɑ nnɑmu kɛ́wɛ̃tɛ. 16 Bɛ̀ do dɔ́ dihɛì sɑ̀ɑ̀rì ndi dìì pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ̀ ìtɛ́ní dì, dìì tu kɛĩ́nkɛ̀ kpɛri. Dɛɛ̀ te kɛ̀ ifɛi í bo Kuyie bɛ̀ bo nkù yumɛ̀ kɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie.
17 Abɑrɑhɑmmu do tɑ̃́ Kuyie nku, kɛ̀ dɛɛ̀ nte kù ò yɑ̀ɑ́kɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ dɔ̀ wèe kù pɑ̃ o birɛ kù ò duɔ́ ndɛ̀, kòo yie nkɛ ndɔ́ kɛ́ dɛ̀ kùɔ diwũɔ̃tɔ̀nnì ĩ́nkɛ̀. 18 Kuyie ndo dɔunnɛ̀mu dinùù Abɑrɑhɑmmu kɛ dɔ̀ Isɑki weè yóó ò piɛ́ iyɑɑ̀bí. 19 Abɑrɑhɑmmu do tɑ̃́mu kɛ dò nKuyie mmɔ̀kɛ muwɛ̃rímú bɑ́ kòò kùɔ o birɛ kù bo nɑ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́, nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ ò do tɑ̃́mu kɛ dò ndɛ̀ ku kɛ̀ Kuyie mmɛ ndɛ̀ fòùkùnnɛ kɛ̀ dɛ̀ tu dibɛnkɛ̀rì.
20 Isɑki do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kòo kù mɔɔ mɛsɑ̀ɑ̀ nSɑkɔbu nɛ̀ Esɑyu kpɛ́í, kɛ́ntɑ̃́ kɛ dò nKuyie mbo dɛ̀ dɔ̀ɔ̀.
21 Sɑkɔbu do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te, ò kòtɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ duúnnɛ̀ mukṹṹ nkòo nyĩkú o pɑ̀ɑ̀ti kɛ sĩ́ĩ́ nkɛ́mɔɔ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nSosɛfu kó ibí idɛ́ kpɛ́í.
22 Sosɛfu do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kòo nyóó kú kɛ́nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀tì bɛ̀ ntɔ o kṹɔ̃̀ kɛ́kònnɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃.
23 Mɔyiisi yɛmbɛ̀ do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pɛitɛ́ kɛ́yɑ̀ ò wennimɛ̀ kɛ́ nhò sɔ̀ri bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, bɑ́ bɛ̀ í yɔ̀tɛ okpɑ̀ɑ̀tì bɛ́i ntì.
24 Mɔyiisi tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kòo kótɛ́ní kɛ́yetɛ bɛ̀ bo nhò tumɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mbirɛ, 25 kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kuyie nkɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ nfɛ̃́ũ̀rì, kɛ́yetɛ ò bo ntúmɛ̀ mɛyɛi nyiɛ̀, kɛ́di kunɑɑtí dimɔ̀nnì sɑ́m̀pɔ́ miɛkɛ. 26 Kòo nyɛ̃́ kɛ dò nkòò fɛ̃̀ṹtɛ́ Kirisi kpɛ́í, Kuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ wèè kpɛ́í, dɛ̀ wenni kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ò bo ntũmmɛ̀ mɛyɛi nkó kucɛ kɛ mɔkɛ Esibiti kó tikpɑ̀tì timɔu. Ò do fɛ̃́ṹrì mɛmmɛ kɛ yɛ̃́ Kuyie nyóó bɛ̀ yietímɛ̀ mmɛ dɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ Esibiti kó tikpɑ̀tì.
27 Mɔyiisi do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kòo kpɑ̀ɑ̀tì miɛkɛɛ ò pɛikɛ, kòo ítɛ́ Esibiti, bɑ́ ò í yĩɛ̃̀kù, kɛ́mbo nɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ dò nhò wùó nKuyie mbɛ̀ í wúó nkù. 28 Ò do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ Kuyie ndɛɛ̀ do te kòo ɑ̃nnɛ́ diyentɛ́bɑnni, kɛ níɛ́kɛ́ mɛpeyĩ̀ĩ̀ nyɛbòrɛ̀, kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì dìì kɔ̀ù kɛ̀ dì bɑ́ɑ́ kuɔ Isidɑyɛɛribɛ kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo.
29 Isidɑyɛɛribɛ do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì tipèntì kouu kṹṹ kɛ̀ bɛ̀ɛ séntɛ́, kɛ̀ Esibiti kɔbɛ mbɛ̀ tũ̀ nkɛ́tuɔkoo kɛ́ bɛ̀ tekii kɛ́pɔ̃ntɛ́.
30 Isidɑyɛɛribɛ tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kɛ̀ bɛ̀ɛ fitɛ́ Sedikoo kɛ dɔ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ kòo duotíi duó. 31 Dɑhɑbu do tú onitipòkù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ wènwe bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ́ntɑ̃́ Kuyie nkɛ̀ dɛɛ̀ nte kòo cɔutɛ́ Isidɑyɛɛribɛ do tɔ̃nkoo bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo pɑɑtɛ́ dihɛì, kòo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ dɛ̀ nte kòo í ńwɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yetɛ Kuyie nkpɛti kɛ́kú.
32 Kɛ̀ n tú m bo nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ do tɑ̃́ nKuyie: Sedeɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Bɑɑrɑki nɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ nɛ̀ Sefutee nɛ̀ Dɑfiti nɛ̀ Sɑmmuyɛɛri nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kpɛti m bɑ́ɑ́ deè. 33 Bɛ̀ do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te, kɛ̀ bɛ̀ɛ dokɛ́nɛ̀ ibotí kɛ́ ì nɑ, kɛ́ndɔɔri Kuyie ndɔ́ dɛ̀, kɛ́yɑ̀ Kuyie ndo yɛ̃ nkù yóó bɛ̀ duɔ́ ndɛ̀, kɛ̀ yɛcìrícìrɛ̀ɛ bɛ̀ yĩɛ̃kɛ mucɑ́ɑmmù. 34 Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ɛ bónkùnnɛ fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ɛ yentɛ́nɛ̀ bɛ kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ kó yɛse, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ ncĩĩnnì kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ kpénkùnnɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ kpɑ nkɛ́nɑ bɛ kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ kɛ́bɛti. 35 Bɛnitipòbɛ̀ mɑbɛ̀ do tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie ndɛɛ̀ do te kɛ̀ kùu foukùnnɛ bɛ cɛ̃́ĩ kɔbɛ.
Kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ fɛ̃́ũnko kɛ bɛ̀ kɔ̀ù bɑ́ bɛ̀ í cokù bɛ̀ tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dò nKuyie mbo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̃́ntɛ́, kɛ̀ kùu bɛ̀ duɔ́ mmufòmmu pɑ̀mmù mùù wenni kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ ti mɛ̀ nfòù mù. 36 Bɛ̀ tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie, ndɛɛ̀ do te kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ dɑú, kɛ́fɛ̃́ṹ mbɛtɔbɛ̀, kɛ́boú bɛtɔbɛ̀ mɛfĩmmɛ kɛ́kpetínnɛ́, 37 kɛ́búɔ́tí bɛtɔbɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ, kɛ́si bɛtɔbɛ̀ kɛ́yɑrí, kɛ́nkɔù bɛtɔbɛ̀ nɛ̀ yɛse kɛ́mbɛtì bɛtɔbɛ̀ kɛ bɛ̀ fɛ̃́ũnko, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ nyidɑwɑɑ́ ndiɛyì, kɛ́ndɑɑti tibɔkɔ̃̀ntì nɛ̀ tipekɔ̃̀ntì. 38 Kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ bɛ̀tì bɛ cɛ̃́ĩ kɛ̀ bɛ̀ cokù kɛ tɑɑ̀ yɛfɔ̃̀tɛ̀ nɛ̀ titɑ̃dèntì. Kutenkù do í wenni kɛ dò mbɛ̀ɛ nɑ kɛ́mbo ku miɛkɛ.
39 Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ do tɑ̃́ Kuyie nku kɛ̀ kùu bɛ̀ pɛ́nsìrì. Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kúnɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í yɑ̀ Kuyie nyɛ̃ nkù yóó dɔɔ̀ dɛ̀. 40 Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ sɑ̀ɑ̀rɛ̀ ndɛ timɔu ti kpɛ́í, kù í dɔ́ bɛɛ̀ mɑ́ɑ̀ ndɛ̀ te, kù dɔ́ timɔu ti dɛ̀ wɛ̃nnɛ́mu.